Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Beviljas ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar

Näringsliv
Publicerad: 2020-12-22 08:51
Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery / TT /

Högsta förvaltningsdomstolen anser att tre män med företrädaransvar har rätt till skälig ersättning för kostnader i förvaltningsrätten för ombud som har behövts för att ta tillvara deras rätt, trots att ombudet argumenterat utifrån ett yrkande om viss betalningsskyldighet som Skatteverket senare drog tillbaka under den muntliga förhandlingen.

Skatteverket yrkade i tre mål att de tre företrädarna solidariskt med sitt bolag skulle betala 1,3 miljoner kronor i enlighet med reglerna om företrädaransvar.
I samband med den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten justerades beloppet ned till 523 159 kronor efter en komplettering från Skatteverket som innebar att den del av ansökan som avsåg arbetsgivaravgifterna för perioden december 2013 helt drogs tillbaka.

Skatteverket ansåg inte att motparterna hade rätt till ersättning. Eftersom parterna och deras ombud redan var involverade i processen kunde deras argumentation för att undgå företrädaransvar inte ha inneburit något merarbete för ombuden i denna del. Att medge full ersättning för kostnaderna i aktuellt mål skulle innebära att klagandens ombud fick betalt två gånger för samma arbete.

Förvaltningsrätten konstaterade att parterna inte vunnit bifall till sin talan och att de därför inte var berättigade till ersättning för sina ombudskostnader.

Kammarrätten i Göteborg menade att då de inte vunnit något bifall på grund av vad de själva anfört eller till följd av argumentation de eventuellt hade för avsikt att senare framföra skulle de inte ha ersättning.

Krävs att yrkandena bifallits helt eller delvis

Frågan för Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gäller rätten till ersättning för ombudskostnader när Skatteverket under handläggningen i förvaltningsrätten ändrat sin ansökan på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet delvis dragits tillbaka.

Domstolen framhåller inledningsvis att i fråga om rätt till ersättning i ärenden eller mål om företrädaransvar gäller samma reglering i mål om skatt. Det krävs alltså, för att ersättning ska kunna utgå, att den enskildes yrkanden i ärendet eller målet ska ha bifallits helt eller delvis eller att ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen.

HFD konstaterar vidare att rätten till ersättning utvidgades i och med 2011 års skatteförfarandelag till att omfatta samtliga mål och ärenden enligt den lagen. Detta innebär bland annat att ersättning kan beviljas för kostnader hos Skatteverket i ärenden om företrädaransvar, ”även om verkets utredning leder till att en ansökan inte ges in till förvaltningsrätten eller ärendet av andra skäl skrivs av”.

Får 60 000 kronor i ersättning

Att den enskilde ska anses ha vunnit bifall till sina yrkanden helt eller delvis är dock inte tillräckligt, påpekar HFD. Även den grundläggande förutsättningen att den enskilde ska ha haft kostnader för ombud etcetera som skäligen har behövts måste vara uppfylld.

För att så ska anses vara fallet krävs det att det har förelegat ett behov av sakkunnig hjälp. Skälighetsbedömningen avser här både hjälpbehovet och kostnadernas storlek, konstaterar domstolen. Vid bedömningen av kostnadernas storlek måste det avgöras om de åtgärder som vidtagits behövts för att ta till vara den enskildes rätt.

Mot bland annat den bakgrunden anser HFD att den klagande haft kostnader för ombud som skälighet har behövts för att ta tillvara hans rätt. Han har därför även rätt till skälig ersättning för de kostnaderna.
Skälig ersättning för kostnaderna i förvaltningsrätten bestäms till 60 000 kronor. Då mannen fått delvis bifall till sitt yrkande och målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen har han rätt till skälig ersättning också för sina kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen, anser domstolen. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se