Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Systrar beviljas uppehållstillstånd – ”exceptionella omständigheter”

Civilrätt
Publicerad: 2021-02-17 10:02
Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT

Två systrar, 16 och 13 år gamla, beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd då en utvisning, enligt domstolen, skulle strida mot såväl principen om barnets bästa i Barnkonventionen som artikel 8 i EKMR.

De två systrarna har levt en stor del av sitt liv i Sverige och fick i januari 2015 ett utvisningsbeslut från Migrationsverket. I samband med detta avvek man dock med sin mor och utvisningsbeslutet hann preskriberas innan de kunde verkställas.
I september fattade dock Migrationsverket ett nytt beslut om utvisning, vilket systrarna överklagade till migrationsdomstolen.

Där anförde systrarna, bland annat, att de har levt en stor del av sitt liv i Sverige
utan sina föräldrar på ett familjehem och har av naturliga skäl skapat sig ett socialt liv utanför familjens sfär, samt att deras anknytning till Sverige är starkare än till hemlandet. Systrarna har dessutom själva uttryckt att de inte vill bo med sin mor och även anfört att de inte kunnat påverka den tid av vistelsen i Sverige som varit illegal, vilket bör ha betydelse för proportionalitetsbedömningen. Deras bästa väger tyngre än de motstående intressen som Migrationsverket gjort gällande

”Exceptionella omständigheter”

Migrationsdomstolen konstaterar att barnens långa vistelse i Sverige och avsaknaden av återbesök i hemlandet sedan dess ”rimligtvis i viss
mån distanserat dem från deras kulturella bakgrund”. Att det även framkommit att de inte har någon kontakt med några släktingar i hemlandet gör, enligt domstolen, att deras anknytning till hemlandet får anses vara relativt svag. Syskonen har också en önskan att leva i Sverige och uppfattar en utvisning som ”starkt negativ”. Det kan därför, enligt domstolen, konstateras att de har fått en
stark anknytning till Sverige och att de här har ett sådant privatliv som de
har rätt till. Det skulle också strida mot deras bästa som barn att utvisas.

Vid den proportionalitetsbedömning som ska göras där den enskildes intressen vägs mot statens intressen av ekonomiskt välstånd och att förebygga oordning slår domstolen fast att ”omständigheterna i målet är exceptionella och att mot denna bakgrund deras bästa som barn och deras rätt till ett privatliv väger tyngre än den illegala vistelsen i Sverige”.

Beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd

Till detta ska även läggas att det, på grund av en konflikt inom familjen, finns en risk att syskonen hamnar i ett visst socialt utanförskap i hemlandet samt att det är oklart om deras mor har förmågan att ge syskonen det stöd och den omvårdnad de behöver.

Vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i målet och med hänsyn till barnens hälsa och utveckling samt bästa i övrigt finns därför, enligt domstolen, sådana särskilt ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 § andra stycket utlänningslagen. En utvisning skulle också strida mot artikel 8 i EKMR samt mot principen om barnets bästa i Barnkonventionen och syskonen beviljas därför tidsbegränsade uppehållstillstånd i tretton månader.


Dela sidan:
Skriv ut: