Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Supporter vinner i kammarrätten – får rätt att heta Newcastle

Civilrätt
Publicerad: 2020-02-04 08:38
Foto: AP

En man som fått avslag både från Skatteverket och förvaltningsdomstolen på en ansökan om förnamnsbyte till Newcastle får nu grönt ljus av kammarrätten.
I en alltmer internationell värld är det viktigt att den enskilde har ”en stor valfrihet”. En mer tillåtande och dynamisk tolkning av lagen måste därför göras, menar domstolen.

En ansökan till Skatteverket från sökanden att få byta namn till Rolf Lennart Newcastle avslogs. Beslutet överklagades därefter till förvaltningsrätten.

I sitt yrkande menade sökanden att det var ”mer än märkligt” att han inte skulle få ändra sitt namn eftersom andra har fått namn som Arsenal och Chelsea godkända.

”Skiljer sig för mycket från rådande språkliga normer”

Förvaltningsrätten tog framför allt sikte på 28 paragrafen i personnamnslagen och bedömningen utgick från det lämplighetskrav som framgår av regelns sista del.

Förvaltningsrätten menade inledningsvis att kraven på vilka namn som kan anses vara lämpliga skärptes i och med en ändring av lagen från 2016.

Överklagandet avslogs slutligen på den grunden att Newcastle alltför mycket skiljer sig från ”rådande språkliga normer” och därför inte är i linje med svensk namntradition.

Kammarrätten meddelade prövningstillstånd.

Avvägning mellan privat- och offentligrättsliga intressen

Sökanden fullföljde sin talan och menade bland annat att många i hans omgivning känner honom som Newcastle, att han följt fotbollslaget Newcastle under väldigt lång tid och att laget blivit en stor del av hans liv och personlighet.

I sina domskäl hänvisar kammarrätten till lagens förarbeten, där det framgår att det vid namnbyten ska göras en avvägning mellan offentligrättsliga och privaträttsliga intressen.

Samhället har ett intresse av namnstabilitet och att bevara av svenska namntraditioner. Detta ska vägas mot att en persons namn framför allt har betydelse för hen själv.

Får heta Newcastle

En viktig utgångspunkt enligt kammarrätten är att individen, så långt det går, måste kunna få välja sitt eget namn. I en ”alltmer gränsöverskridande och internationell värld” finns vidare ett ökande behov av en mer tillåtande namnrätt.

En utveckling av namn över tid är ”både bra och nödvändig”.

Kammarrätten konstaterar avslutningsvis att stor valfrihet för den enskilda måste vara vägledande i vid olämplighetsprövningen. I ljuset av dessa omständigheter anser domstolen att Newcastle inte är olämpligt i den mening Personnamnslagens 28:e paragraf avser.

Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova).


Dela sidan:
Skriv ut: