Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nej till arvode när jurister bytte tjänster med varandra

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-10-01 07:29
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Två juristfirmor bytte tjänster med varandra genom åren.
När den ena juristfirman tvistade med sin bostadsrättsförening anlitade de åter den andra juristfirman.
Eftersom parterna inte heller denna gång avtalade om ersättning anser tingsrätten att ombudet inte ska ha betalt för sitt arbete.

Den juristfirma som huserar i en bostadsrätt uppdrog i maj 2014 åt den andre juristfirman att vara juridiskt biträde i två tvister mellan firman och dess bostadsrättsförening. De tvisterna handlades vid Stockholms tingsrätt och dom meddelades i maj 2016. Domen innebar att bostadsrättsföreningens genstämning avslogs och bostadsrättsföreningen ålades att betala ett visst belopp till juristfirman, dock inte hela det yrkade beloppet. Vidare skulle bostadsrättsföreningen ersätta juristfirman för dess rättegångskostnader med 128 140 kronor varav 116 052 kronor avsåg ombudsarvode

Rättsskydd nekades

Frågan i målet är om juristfirman i bostadsrättsföreningen är skyldig att ersätta sitt ombud för arbetet målen. Ombudet påpekar att han anlitats för att som juridiskt biträde tillvarata juristfirmans rättigheter i två tvister mot bostadsrättsföreningen. I samband med detta överlämnade juristfirman försäkringsvillkor för att tillse att ombudet fick ersättning via juristfirmans rättsskyddsförsäkring. Försäkringsbolaget beviljade dock inte rättsskydd för tvisterna.

Parterna överenskom därför om att ersättning för utfört arbete skulle utgå enligt vanliga principer, det vill säga att debitering skulle ske löpande. Avtalet ingicks muntligen. Det gavs inga specifika instruktioner inför uppdraget. Det ligger, menar ombudet, i sakens natur att ersättning för utfört arbete ska utgå. I vart fall har avtal uppkommit genom konkludent handlande.

”Överenskommelse”

Juristfirman hävdar att parterna har haft en överenskommelse om att inte ta betalt av varandra. Ombudet har därför inte rätt till ersättning för utfört arbete. Parterna träffades i början av 2000-talet och juristfirman har sedan dess hjälpt ombudet med bokföring fram till dess att parternas samarbete avbröts år 2017. Parterna har haft ett samarbete genom vilket de har hjälpt varandra med juridisk rådgivning. De har bistått varandra i flera tvister. Parternas avtal har inneburit att ersättning till den som utförde uppdrag som ombud åt den andre skulle kvittas mot andra uppdrag. Ingen av parterna har tidigare begärt arvode för nedlagt ombudsarbete annat än i de fall då försäkring eller motpart har ersatt kostnaderna i målet.

Skulle kvittas

När det gäller den aktuella tvisten mot bostadsrättsföreningen frågade juristfirman om ombudet ville vara deras biträde, eftersom tvisten rörde företrädarens för juristfirman egna bostadsrättsförening. Ersättningen skulle kvittas mot andra uppdrag såsom parterna tidigare hade gjort.

Stockholms tingsrätt konstaterar att ombudet har även gjort gällande att de tvister för vilka juristfirman har åberopat kvittningsgilla motfordringar var sådana ärenden där parterna biträdde varandra utan att ta betalt av varandra. Detta överensstämmer alltså med den uppfattning av parternas avtal som juristfirman har berättat om, det vill säga att parterna hade ett avtal som innebar att de hjälpte varandra och på så sätt ”kvittade” ersättningen. Ombudet har dock invänt att när det gäller den nu aktuella fordran avseende ombudsarvode i tvisten mot bostadsrättsföreningen, var parternas överenskommelse att ersättning skulle utgå. Det ankommer därför, menar domstolen, på ombudet att bevisa att parterna har ingått ett avtal på det sätt han, det vill säga att parterna just i detta fall hade avtalat om att ersättning skulle utgå enligt löpande räkning.

Saknas detaljer

Till stöd för sin uppfattning om att parterna avtalat på detta sätt har ombudet åberopat ett utdrag ur sin diariebok. Av utdraget framgår dock inget annat än att ombudet har antecknat ett diarienummer och därefter en anteckning med namnet på juristfirman” under rubriken ”MAJ -14”. Något mer framgår dock inte. Det saknas alltså detaljer kring uppdraget, vad som har avtalats, vad uppdraget avsåg och hur betalning skulle ske.

Ombudet har även åberopat e-post mellan parterna från den 6 juni och den 7 juni 2017 där det framgår att ombudet framställt ett krav om det nu yrkade beloppet.

Tingsrätten anser sammanfattningsvis att ombudet inte styrkt att parterna träffat har ett avtal om betalning.

Inte upplyst

När det gäller avtal genom konkludent handlande noterar rätten att juristfirman inte har upplyst ombudet om att ersättning inte skulle utgå för arbete i målet mot bostadsrättsföreningen men det är inte tillräckligt för att det ska vara styrkt att parterna träffat ett avtal som innebar att ombudet hade rätt till ersättning. Detta gäller särskilt som parterna tidigare har bistått varandra i tvister utan att kräva ersättning.

Talan ska därför avslås. Ombudet måste nu ersätta motpartens rättegångskostnader med 76 740 kronor.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se