Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bristande juridiska kunskaper begränsar ombuds ersättning

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-07-24 13:28
Foto: Domstolsverket

Ett ombud i ett patientskadeärende får nöja sig med en tredjedel av det antal timmar han begärt ersättning för ur rättsskyddet.
Tingsrätten anser att det stora antalet timmar som han säger sig ha lagt ned på utförandet av sitt uppdrag ”är en följd av bristande, juridiska kunskaper och erfarenhet”

Mannen uppträdde som ombud för sin bror som haft hemförsäkring hos Länsförsäkringar, vilken omfattade bland annat rättsskyddsförsäkring. Sammanfattningsvis ersätts enligt försäkringsvillkoren försäkringstagarens kostnader i en tvist om de är nödvändiga och skäliga och den försäkrade inte kan få dem ersatta av motparten.

Arvode till ombud lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som gäller för rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen och en självrisk om 20 procent dras av från ersättningsgilla kostnader.

Försäkringsbolaget skulle stå för nödvändiga kostnader

Efter att ha blivit nekad ersättning hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) och Patientskadenämnden väckte ombudets bror den 1 juli 2017 talan mot LÖF genom en fastställelsetalan vid Stockholms tingsrätt. I målet gjorde han gällande att en tandhygienistbehandling sannolikt hade orsakat en vårdskada, en hjärnabscess, och begärde att tingsrätten skulle fastställa ersättningsskyldighet enligt patientskadelagen.

Den drabbade patienten befullmäktigade sin bror, käranden i det här målet, att biträda honom som ombud i målet och Länsförsäkringar bekräftade i skrift att försäkringsbolaget skulle betala nödvändiga och skäliga rättegångskostnader.

Den 21 november 2018 ogillade Stockholms tingsrätt talan och ålade brodern att ersätta sin motparts rättegångskostnad. Varken Svea hovrätt eller Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd.

Länsförsäkringar medgav den 23 april 2019 att betala ersättning med totalt, efter avdrag för självrisk om 20 procent, 91 948 kr, bland annat motsvarande ombudsarbete under drygt 40 timmar, tidsspillan 6 000 kronor och reskostnad 3 000 kronor samt ersättning för motpartens rättegångskostnad.

”Saknar grundläggande kunskaper i processrätt”

Sedan Länsförsäkringar hade avslagit ombudets begäran om omprövning, vände han sig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor, som i yttrande den 30 september 2019 ansåg att han fick nöja sig med den av Länsförsäkringar medgivna ersättningen.

Göteborgs tingsrätt har ingen annan uppfattning. När det gäller bedömningen av nödvändigheten och skäligheten noterar domstolen att ombudets lämplighet, enligt rättegångsbalken, ska bedömas bland annat utifrån dennes ”insikter och tidigare verksamhet”. I målet har inte lagts fram någon utredning om ombudets insikter och tidigare verksamhet.

Han har själv uppgett att han inte är driven som processjurist men att det förhållandet inte orsakade någon nämnvärd tidsfördröjning. Han stod fast vid kravet på ersättning för bland annat 154 timmars arbete.

Av innehåll i sammanträdesprotokollet från Stockholms tingsrätt framgår, enligt Göteborgs tingsrätt, att ombudet saknar grundläggande kunskaper i processrätt, ”detta då han vid sammanträdet framställde dels ett önskemål om målets avgörande på handlingarna trots det förhållandet att bägge parter hade åberopat muntlig bevisning, dels ett yrkade om att motpartens bevisning i form av förhör med partssakkunnigt vittne, endera av två förhör med svenska specialisttandläkare, skulle avvisas på den grunden att det annars skulle uppstå ”orimliga kostnader”.

Framstår som svårbegripligt omfattande

Av det ombudet anför angående motparten LÖF:s processföring framgår att han beklagar sig över att en tvistemålsmotpart åberopar samtliga de möjliga invändningar som framgår av lag.

Rätten skriver: ”Sammanfattningsvis talar dessa omständigheter för att det stora antalet timmar som [ombudet] säger sig ha lagt ned på utförandet av sitt uppdrag är en följd av bristande, juridiska kunskaper och erfarenhet”.

Rätten menar att det finns flera delar i ingiven kostnadsräkning som framstår som svårbegripligt omfattande. Detta gäller till exempel överläggning med klienten, totalt över 26 timmar och ansökan om anstånd 0,5 timme.

Tingsrätten kommer fram till att ombudets talan ska ogillas, först på den grunden att han enligt avtalsvillkoren är bunden av den bedömning som Nämnden för Rättsskyddsfrågor har gjort, i andra hand av det skälet att han inte har styrkt någon ytterligare rätt till ersättning för arbete, tidsspillan eller reskostnad. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.