Skip to content

HD säger ja - ska pröva advokatbyrås skadestånd på 75 miljoner för vårdslös rådgivning

Foto: DJ

Det spelar ingen roll att advokaten har haft kort tid på sig för den skatterådgivning som byrån lämnade. Det slog hovrätten fast och dömde därmed advokatbyrån att betala 75 miljoner kronor i skadestånd till en klient som tvingats betala skattetillägg efter vårdslös rådgivning. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet. 

 

HSB anlitade i april 2006 en advokatbyrå för skatterådgivning när det gällde en transaktion som hade genomförts av HSB:s fastighetsbolag år 2004.

HSB hade i samband med affären tillämpat en ny typ av "paketering" av fastigheter som gav dem skattefördelar.

Skatterättsnämnden
I mars 2006 kom Skatterättsnämnden med ett avgörande i det så kallade Cypernmålet, ett beslut som innebar ett negativt förhandsbesked när det gällde en transaktion med liknande upplägg.

Dessförinnan hade HSB:s revisorer lämnat synpunkter på att transaktionerna inte hade redovisats öppet. HSB anlitade därför en advokat för att undersöka vad Skatterättsnämndens besked kunde få för konsekvenser för HSB.

I ett utlåtande till HSB skrev advokaten om risken för att HSB skulle påföras skattetillägg "att han bedömde denna som "liten". Han hjälpte också bolaget med att upprätta en komplettering till 2005 års deklaration som skickades in till Skatteverket.

SKV:s utredningsskyldighet
I sitt utlåtande angav att advokaten att grund för skattetillägg i och för sig förelåg eftersom oriktig uppgift kunde anses ha lämnats men advokaten ansåg att Skatteverkets så kallade utredningsskyldighet hade inträtt och att fastighetsbolagen inte behövde lämna mer uppgifter för att undanröja risken för skattetillägg.

Uppfattningen bekräftades också av bolagets revisorer - en uppfattning som senare visade sig vara felaktigt.

I september 2013 beslutade Kammarrätten i Stockholm att fastighetsbolagen skulle påföras skatt med drygt 163 miljoner kronor och skattetillägg med drygt 65 miljoner kronor.

Stämde advokatbyrån
HSB stämde då advokatbyrån vid Malmö tingsrätt och begärde att byrån skulle betala 75 miljoner kronor.

HSB hävdade att advokaten hade haft i uppdrag att lämna råd i det uttalade syftet att "så långt möjligt undvika risken för skattetillägg".

Advokatens uppfattning att risken för skattetillägg varit liten hade, enligt HSB, varit felaktig och saknat stöd i gällande rätt. Han hade därmed agerat vårdslöst.

Frivillig rättelse
Dessutom hade han felaktigt bedömt att de skrivelser som hade getts in till Skatteverket hade varit tillräckliga för att fastighetsbolagen skulle anses ha lämnat en frivillig rättelse.

Advokatbyrån, å sin sida, menade att fastighetsbolagen inte hade gjort klart för advokaten att det var viktigare att undvika skattetillägg än att slippa bli beskattat för hela vinsten av fastighetsöverlåtelsen. Advokaten gjorde gällande att hans rådgivning inte hade varit felaktig utan att fastighetsbolagen - trots riskerna - hade velat "gå under radarn" för att försöka undvika beskattning.

Ska tillämpas generöst
Tingsrätten underströk särskilt att det i lagförarbeten anges att bestämmelsen om frivillig rättelse "bör kunna tillämpas generöst" och ansåg att advokaten - med hänsyn till att uppdraget hade avsett en kort tid och att han gjort vissa reservationer - gett en uppfattning av rättsläget som hade varit väl förenlig med tillgängliga rättskällor.

Enligt tingsrättens uppfattning hade HSB lämnat så utförlig information att uppgifterna, trots att vissa utredningsåtgärder kunde behövas från Skatteverkets sida, "mycket väl kunde anses utgöra en frivillig rättelse".

Tingsrätten ansåg därför att advokaten inte hade varit vårdslös och gick därför på advokatbyråns linje.

Nådde "ganska långt"
HSB överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som rev upp tingsrättens dom och slog fast att advokatbyrån skulle betala 75 miljoner kronor till fastighetsbolagen.

Hovrätten instämde i och för sig i tingsrättens uppfattning att skrivelserna till Skatteverket "nådde ganska långt men inte ända fram" till vad myndigheten behövde veta om transaktionerna för att fatta ett riktigt beslut.

Till skillnad från tingsrätten lade dock hovrätten större vikt vid "kompletteringarnas utformning". Dessa är nämligen utformade just som kompletteringar och inte som rättelser. Enligt hovrätten fanns det i själva verket ingenting i dem som tyder på att HSB skulle mena att det tidigare beskattningsbeslutet skulle kunna vara felaktigt.

Måste vara en rättelse
De förarbetsuttalanden om en "generös tillämpning" som tingsrätten hänvisat till förutsätter enligt hovrätten att inlagan verkligen kan uppfattas som en frivillig rättelse.

I en situation där skattetillägg till "mycket höga belopp" kunnat bli aktuella spelade det enligt hovrätten inte heller någon roll att advokaten har haft kort tid på sig att utföra sitt uppdrag eller att kostnaden för hans arbete inte var särskilt hög.

Tveksamheter
Genom att inte informera HSB och fastighetsbolagen om att det var tveksamt om kompletteringarna verkligen var tillräckliga för att kunna betraktas som rättelser hade advokaten varit vårdslös på ett sådant sätt som krävs för skadeståndsskyldighet.

Advokatbyrån dömdes därför att ersätta fastighetsbolagen för de skador som skattetilläggen har medfört - 75 miljoner kronor totalt.

 Både advokatbyrån och HSB har överklagat hovrättens dom och HD beslutar nu alltså att meddela prövningstillstånd i tvisten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt