Skip to content

HFD säger nej - inga fortsatta bidrag till kroniskt sjuk man som ska utvisas

Den 38-årige mannen är i behov av regelbunden njurdialys. Foto: Tomas Oneborg/TT

Det blir ingen prövning i högsta instans för den kroniskt sjuke man som ska utvisas från Sverige men som ville behålla sitt ekonomiska bistånd för vård och mediciner. Det har Högsta förvaltnings-domstolen beslutat.

 

Dagens Juridik har tidigare rapporterat om fallet där Migrationsverket avslog den 38-årige mannens rätt till fortsatt ekonomiskt bistånd med motiveringen att det fanns ett beslut om att han skulle utvisas från Sverige och att tidsfristen för att frivilligt lämna landet hade löpt ut.

Migrationsverket ansåg att beslutet inte var "uppenbart oskäligt".

Skulle dö inom två veckor
Mannen överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Falun som konstaterade att mannen är svårt sjuk. Förvaltningsrätten skrev i sina domskäl:

"X (mannen) lider av en allvarlig och kronisk sjukdom sedan många år tillbaka och är i behov av vård vid fyra tillfällen per vecka. Han är även i behov av daglig medicinering. Om han inte erhöll sådan vård skulle han, enligt läkarintyg, dö inom 1- 2 veckor. Han erhöll sådan vård och medicinering även i hemlandet och genomgick en njurtransplantation i hemlandet 2009."

Migrationsverket, å sin sida, pekade på att mannen fortfarande hade rätt till sjukvård och mediciner och att det var hans rätt till så kallad dagersättning och "särskilt bidrag" som hade upphört.

Tidsfristen har löpt ut
Förvaltningsrätten konstaterade att mannens tidsfrist för frivillig avresa hade löpt ut men att han hade ansökt om så kallat verkställighetshinder - alltså att det skulle finnas skäl att stoppa utvisningen.

Migrationsverket hade ännu inte prövat detta i sak men samtidigt beslutat att inte inhibera - tillfälligt frysa" - utvisningsbeslutet. De grundläggande förutsättningarna för att stoppa mannens rätt till dagersättning var därför i och för sig uppfyllda, enligt förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterade dock att sjukvård och mediciner är förenade med vissa avgifter och att mannen är i behov av ekonomiskt bistånd för att kunna betala bland annat egenavgifterna för sin livsnödvändiga vård.

Uppenbart oskäligt
Förvaltningsrätten ansåg därför - i motsats till Migrationsverket - att det var "uppenbart oskäligt" att låta hans rätt till bistånd upphöra. Förvaltningsrätten rev därmed upp Migrationsverkets beslut och gick på mannens linje.

Migrationsverket överklagade till Kammarrätten i Sundsvall där man utvecklade sin syn på fallet - någonting som redovisades i kammarrättens dom:

"Migrationsverket ifrågasätter inte att X är allvarligt sjuk. Hans sjukdomsbild har varit beständig i tolv år och sjukvården bedömer att hälsotillståndet inte kommer att förbättras... X kan få vård för sin sjukdom i hemlandet... Eftersom X sjukdomsbild inte är av tillfällig karaktär och beslutet är verkställbart vidhåller Migrationsverket att det inte finns något som talar för att det är uppenbart oskäligt att avslå hans rätt till bistånd."  

HFD säger nej
I motsats till förvaltningsrätten instämde kammarrätten i Migrationsverkets bedömning. Kammarrätten skrev i sina domskäl:

"Det har inte framkommit att verkställighet inte kan ske på grund av X sjukdom eller på grund av några andra skäl som X inte råder över."

Att mannen har uppgett att han inte har möjlighet att betala nödvändig behandling och medicinering innebär enligt kammarrätten inte att det är "uppenbart oskäligt" att dra in hans bistånd.

Kammarrätten rev därför upp förvaltningsrättens dom och gick på Migrationsverkets linje.

Mannen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som dock anser att det inte finns någon anledning att pröva fallet. kammarrättens dom står därmed fast.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt