Skip to content

Anonym finansiering av politiska kampanjer stoppas även på lokal nivå - nytt lagförslag

Foto: Helena Landstedt/TT

Reglerna om anonym finansiering av politiska partier ska inte bara gälla på riksnivå - utan också på lokal och regional nivå och dessutom för partiernas sidoorganisationer. Det framgår av ett lagförslag som regeringen har lämnat till lagrådet.

 

Sedan år 2014 gäller lagen om insyn i finansiering av partier - någonting som ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet.

Lagen tvingar även kandidater som ställer upp i personval att redovisa hur de finansierar sina kampanjer.

Nu också på lokal nivå
Genom bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier uppställs även ytterligare krav på partiernas transparens - bland annat genom att det finns ett indirekt förbud mot att ta emot anonyma bidrag.

Då den nuvarande lagen endast reglerar redovisning på central nivå föreslår regeringen nu i en lagrådsremiss att lagen ersätts med en ny lag. 

Huvudnyheten i lagförslaget är att kravet på intäktsredovisning utökas till att gälla även för partier på regional och lokal nivå samt för partiernas sidoorganisationer.

Om lagförslaget antas skulle det innebära att varje ideell förening och sidoorganisation inom ett parti - och varje ledamot och ersättare för ledamot - behöver redovisa sin egen verksamhet.

I kraft före nästa val
Dessutom innehåller lagrådsremissen förslag på att:

  • Det införs ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag vars värde överstiger 0,05 prisbasbelopp (2 275 kr för år 2018).
  • Sanktionssystemet anpassas för de olika kategorierna redovisningsskyldiga och omfattar även otillåtna anonyma bidrag.
  • För att förenkla för allmänheten ska landsting och kommuner på sina webbplatser offentliggöra uppgifter om partistöd som de betalar ut.
  • Det nuvarande indirekta förbudet i lagen om statligt stöd till politiska partier ska tas bort.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april nästa år - alltså före nästa ordinarie val.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt