Skip to content

Djup spricka i Domarnämnden om ny chef för FRA-domstolen - "majoritetens val är uteslutet"

Anne Ramberg, Maria Abrahamsson, Thomas Rolén och Fredrik Wersäll

Domarnämnden är djupt splittrad när det gäller frågan om vem man ska föreslås som ny chef för FRA-domstolen till regeringen. Enligt tre av nämndens ledamöter så är det av trovärdighetsskäl "uteslutet" att låta Försvarsdepartementets rättschef Maria Hedegård få tjänsten.

 

Det är Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, juristen tillika riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) samt den före detta riksdagsledamoten Sören Lekberg (S) som tar starkt avstånd från majoritetens förslag.

Försvarsunderrättelsedomstolen – eller FRA-domstolen som den brukar kallas – arbetar enbart med att lämna de tillstånd som enligt lag krävs för att FRA ska få genomföra signalspaning. Allting är hemligt hos domstolen - till och med statistiken över antalet avgjorda mål.

Frågan om ny ordförande tillika administrativ chef för FRA-domstolen avhandlades vid Domarnämndens sammanträde den 21 augusti där sprickan mellan ledamöterna var stor.

Det tre jurister som nämnden nominerade som mest lämpliga bland de sökande är Hases Per Sjöblom, lagman vid Förvaltningsrätten i Umeå, Johan Montelius, lagman vid Förvaltningsrätten i Falun samt Maria Hedegård, rättschef vid Försvarsdepartementet.

Alla tre har genomgått intervjuer och anses uppfylla de formella krav som ställs.

Nämndens två ledamöter Anne Ramberg och Maria Abrahamsson är dock skiljaktiga när det gäller samtliga tre personer – och i synnerhet när det gäller Maria Hedegård.

De skriver i sin skiljaktiga uppfattning:

”Helhetsbedömningen av en sökandes lämplighet bör självfallet beakta de krav som just den sökta anställningen ställer. Denna lämplighetsbedömning är inte begränsad till enbart omständigheter hänförliga till den sökande. Också lämplighetsöverväganden på annan grund kan och ska i vissa fall beaktas, i synnerhet om det som här gäller en anställning vid en myndighet som är beroende av allmänhetens förtroende för att rätt kunna fullgöra sin verksamhet. I ett sådant fall finns skäl att uppställa krav som går utöver vad som annars fordras för en domarbefattning.”

Anne Ramberg och Maria Abrahamsson fortsätter:

”Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol för vilken den för allmänna domstolar grundläggande principen om offentlighet inte gäller. Domstolens avgöranden går inte heller att överklaga... Med hänsyn till allmänhetens begränsade insyn i domstolens verksamhet är det av yttersta vikt att ordföranden i fråga om självständighet och opartiskhet åtnjuter ett mycket högt förtroende hos allmänheten.”

Enligt Anne Ramberg och Maria Abrahamsson uppfyller ingen av de tre jurister som Domarnämndens majoritet föreslår dessa krav. Anne Ramberg och Maria Abrahamsson skriver:

”När det gäller Maria Hedegård måste det anses uteslutet att hon i direkt anslutning till 20 års tjänstgöring i Försvarsdepartementet skulle kunna komma ifråga för den aktuella tjänsten, oaktat den stora kunskap om lagstiftningen som hon torde besitta.”

De skiljaktiga skriver att de i och för sig inte ifrågasätter Maria Hedegårds kompetens men pekar på att de goda vitsord som hon har fått inte enbart är av godo i just detta speciella sammanhang:

”Hon har från denna tid fått utmärkta vitsord av tidigare och nuvarande statssekreterare i Försvarsdepartementet, samt, inte minst, lysande vitsord av generaldirektören för FRA, ställföreträdare för den part vars ansökningar om signalspaning domstolen har att pröva.”

Maria Hedegård arbetar sedan 1994 i Försvarsdepartementet – sedan 2007 som rättschef. Dessförinnan har hon varit bland annat rättssakkunnig och chef för departementets rättssekretariat.

De skiljaktiga skriver:

”Att sätta upp Maria Hedegård på förslag till anställning som ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen skulle riskera, för att inte säga undergräva, allmänhetens förtroende för domstolens oberoende och ordförandens opartiskhet.”

Domarnämndens majoritet bemöter detta i sitt beslut:

”Huruvida det ur allmän förtroendesynpunkt alls kan anses lämpligt att en ordförande närmast kommer från en lång och kvalificerad tjänstgöring i Försvarsdepartementet är enligt Domarnämnden en fråga som svårligen låter sig prövas inom ramen för nämndens skicklighetsbedömning.”

När det gäller de båda andra juristerna – lagmännen Hases Per Sjöblom och Johan Montelius – anser Anne Ramberg och Maria Abrahamsson att ingen av dem uppfyller de höga krav som måste ställas på kunskaper inom folkrätt, mänskliga rättigheter samt försvars- säkerhets- och utrikespolitiska frågor.

Nämndens ledamot Sören Lekberg instämmer i Anne Rambergs och Maria Abrahamssons inställning när det gäller Maria Hedegård men inte när det gäller de två andra sökanden.

Följande ledamöter deltog i beslutet:  

Thomas Rolén, kammarrättspresident (ordförande)

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (skiljaktig)

Per Cramér, professor

Conny Jörneklint, lagman

Sören Lekberg, f d riksdagsledamot (skiljaktig)

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet (skiljaktig),

Fredrik Wersäll, hovrättspresident

Margareta Åberg, kammarrättspresident

 

Läs också: 

"I denna svenska domstol är målens blotta existens hemlig och parterna alltid rörande överens" 

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt