Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barns åsikter kommer tillmätas större betydelse”

Straffrätt
Publicerad: 2019-05-24 08:25

KRÖNIKA – av advokaten Anna Ekvall tillsammans med Barnombudsmannen

 

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag för en mer barnrättsbaserad rättstillämpning i praktiken.

Jag har bett Barnombudsmannen att sammanfatta sin syn på situationen – och därefter kommenterar jag den själv. Här följer först Barnombudsmannens sammanfattning:

”Lagen kommer att påverka många delar av det svenska samhället, inte minst rättsväsendet. Sverige har av tradition inte inkorporerat internationella konventioner i svensk lag utan förlitat sig på konventionskonform tolkning och när det har ansetts nödvändigt transformerat delar av konventioner till svensk lag. Så har även gällt Barnkonventionen.

Men trots att det gått nästan 30 år sedan Sverige ratificerade konventionen och trots att många lagar förändrats för överensstämma med den ser vi hur tillämpningen av barnets rättigheter brister i praktiken.

Barn ses inte som rättighetsbärare. Principen om barnets bästa används inte på ett tillfredsställande sätt. Barn kommer inte heller alltid till tals eller får sina åsikter beaktade i de frågor som rör dem.

Bristerna ser vi i hela samhället – från de vuxna som finns runt barnen i vardagen till de som fattar beslut som rör barn på myndigheter, i domstolar och i kommuner och regioner.

När Barnkonventionen blir lag kommer vi att på ett tydligare sätt än idag tvinga rättstillämparen att beakta barnets rättigheter. Det gäller inte bara de rättigheter som transformerats in i olika lagar, utan alla rättigheter som ett barn har. Det blir tydligare hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Dessutom, när lagar tillämpas där rättigheterna inte har transformerats in, kommer Barnrättslagen träda in och kräva att dessa beaktas. Det här tror vi på Barnombudsmannen kommer leda till ett nödvändigt perspektivskifte på barnen, där barnet ses som individuella rättighetsbärare och ett barnrättsrättsbaserat synsätt får ett verkligt genomslag i beslutsfattandet.

För förändring krävs att vi på riktigt börja lyssna på barn i alla situationer. Ta tid att lyssna på vad barnen säger om till exempel sina behov, sina tankar och den egna viljan. Våga fråga och våga lyssna på svaret.

Det krävs trygghet för att barnet ska berätta även om traumatiska händelser. Det krävs anpassning av metoder, strukturer och miljöer inom myndigheter och domstolar för att det ska fungera för barn, och för att säkerställa att barnets rättigheter efterlevs i praktiken.”

Så sammanfattade alltså Barnombudsmannen den situation som uppkommer när Barnkonventionen blir svensk lag.

Själv säger jag bara – äntligen! Som vi har väntat på en barnrättslag. Den känslan tror jag att jag delar med många yrkesverksamma advokater och jurister. Men även andra barnrättsaktörer.

Barnrättslagen kommer att bli ett starkt verktyg i varje advokats och jurists verktygslåda. I domstol och på myndigheter kommer vi att kunna säga, att barns rätt är svensk lag.

Det går inte att komma ifrån att Barnkonventionens artiklar ibland har mottagits för inget mer än vad de är – konventionsartiklar.

Precis som Barnombudsmannen så ser jag att en av de största skillnaderna med Barnrättslagen blir att barns och ungas åsikter kommer tillmätas större betydelse. Vi måste börja lyssna på barnet. Höra vad hen har att säga.

Jag tror också att det är viktigt att vi så sakteliga börjar se förbi ungas mognad som en ren åldersfråga vid bestämmande av inflytandegraden i deras egna rättsprocesser. Istället borde vi se mer till helheten när vi bestämmer hur pass mycket inflytande ett barn ska få i sin egen process – inte minst i frågan om barns vårdnad, boende och umgänge, och inom LVU-vården.

Däremot får vi på intet sätt bli passiva bara för att Barnrättslagen är på plats. Tvärtom. Nu börjar arbetet med att se till så att alla unga blir varse om att den finns och att de kan söka vår hjälp för att få ta del av den.

Men också att föräldrar kan hjälpa sina barn genom Barnrättslagen. Det blir vår uppgift att sprida budskapet om Barnrättslagen till såväl barn som vuxna. Barns rätt – blir svensk lag.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: