Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Västdomare ersatte skånska kolleger vid presidentjäv

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 09:56
Foto: Johan Nilsson / TT /

Hovrätten i Skåne använde domarkollegerna från Göteborg i en skiljeklausulsprövning på grund av att Skånepresidenten var ordförande i skiljenämnden.
Hovrätten anser att det framgår av anbudsförfrågan och flera av klausulerna i samarbetsavtalet att klausulen gällde arbeten också efter första etappen.
Skiljenämnden var därmed behörig.

The Absolut Company Aktiebolag och Thage i Skåne Aktiebolag träffade den 6 februari 2017 ett avtal, som fick skriftlig form och benämndes ”Samarbetsavtal – Affärsmodell”. Syftet var att skapa förutsättningar för renovering och ombyggnation på en av Absolut ägd fastighet i Åhus. Arbetena benämndes projekt 6500 Visitor Center.

I samarbetsavtalet fanns en skiljeklausul som löd: ”Skulle tvist med anledning av detta avtal uppstå mellan parterna skall tvisten avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande i svensk lag.”

Samarbetsavtalet hade föregåtts av en anbudsförfrågan från Absolut daterad den 8 november 2016 och ett anbud från Thage daterat den 1 december 2016. Avsikten var att arbetena skulle genomföras i fyra etapper.

Betydande entreprenadarbeten

Den 3 mars 2017 beställde Absolut med hänvisning till samarbetsavtalet och Thages anbud en entreprenad avseende projekt Visitor Center etapp 1 för en kontraktssumma om 4 803 700 kronor (inklusive entreprenörsarvode). Thage utförde därefter betydande entreprenadarbeten på fastigheten utöver det som var avsett att höra till etapp 1. Parternas ursprungliga avsikt var att teckna särskilda entreprenadavtal för de olika etapperna, men något ytterligare skriftligt avtal träffades inte.

Thage påkallade den 28 november 2019 skiljeförfarande och yrkade ersättning om 8 655 989 kronor jämte mervärdesskatt och ränta för obetalda fakturor med anledning av utfört arbete i projektet. Absolut bestred Thages begäran och framställde invändning mot skiljenämndens behörighet under påstående att parternas skiljeavtal endast omfattade vissa inledande arbeten (etapp 1). I beslut den 22 maj 2020 fann skiljenämnden att skiljeklausulen var gällande även för de efterföljande arbeten som Thage utfört och att nämnden därför var behörig.

Prövning om behörighet

Absolut väckte talan och begärde hovrättens prövning av frågan om skiljenämndens behörighet. Målet avgjordes av ledamöter från Hovrätten för Västra Sverige på grund av att tidigare hovrättspresidenten i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Lennart Svensäter, var ordförande i skiljenämnden.

Den huvudsakliga frågan som hovrätten skulle ta ställning till är om den i samarbetsavtalet intagna skiljeklausulen omfattar samtliga arbeten som utförts av Thage eller om skiljeklausulen endast omfattar arbeten hänförliga till etapp 1.

Absolut yrkade att hovrätten förklarar att skiljenämnden är obehörig att pröva Thages begäran om skiljedom så som den framställts i skiljeförfarandet.

Hovrätten inleder med att beskriva det aktuella projektet. Samverkansentreprenad är en benämning som används för olika samverkansformer som börjat användas i en del större och komplexa byggprojekt under de senaste 10-20 åren. Andra benämningar är till exempel fördjupad samverkan eller partnering. Det finns inte någon enhetlig definition av dessa samverkansformer och de är främst ett system för att upprätthålla goda och förtroendefulla relationer mellan parterna. Ofta delas arbetena in i olika tidsskeden med en planeringsfas och en utförandefas.

Inte diskuterat

Genom förhören med de inblandade är det utrett att parterna inte förde några diskussioner om vilken ordning som skulle gälla för tvistlösning. Det är också klarlagt att det inte skedde några diskussioner om utformningen eller omfattningen av skiljeklausulen i samarbetsavtalet. När samarbetsavtalet träffades var parternas avsikt, som framhållits, att träffa ytterligare avtal som reglerade deras mellanhavanden i de planerade etapperna. Att så var fallet saknar emellertid självständig betydelse för frågan om skiljeklausulen var avsedd att gälla även för arbeten efter etapp 1 om parternas samarbete skulle komma att fortsätta efter den etappen.

Hovrätten anser att skiljeklausulen i sig inte är utformad på ett sådant sätt att det går att avgöra om den var avsedd att gälla för arbeten som utfördes efter etapp 1. Bedömningen får därmed göras utifrån vad som i övrigt framgår av avtalshandlingarna. Enligt samarbetsavtalet var Absoluts anbudsförfrågan och Thages anbud, utan inskränkningar, avtalshandlingar tillsammans med själva avtalet.

Samverkansentrepenad

Av anbudsförfrågan framgår att det som Absolut efterfrågade var anbud för en samverkansentrepenad gällande hela renoverings- och ombyggnadsprojektet Visitor Center. Det framgår till exempel att projektet skulle delas in i fyra etapper och att det i sin helhet ställde stora krav på tänkt samverkanspartner.

Flera av de klausuler som finns intagna i samarbetsavtalet är formulerade på ett sätt som ger stöd för att de var avsedda att gälla även efter etapp 1. Att så var fallet är också konsekvent med hänsyn till vad som anförts om att såväl anbudsförfrågan som anbudet tog sikte på förutsättningarna för en samverkan i hela entreprenadprojektet.

Sammanfattningsvis kommer hovrätten, utifrån en tolkning av avtalshandlingarna sedda för sig, till slutsatsen att samarbetsavtalet och den i avtalet intagna skiljeklausulen var avsedd att gälla även för arbeten efter etapp 1, dock under förutsättning av att parternas samarbete fortsatte och att skiljeklausulen inte ersattes av ett nytt tvistlösningsavtal. Frågan är då om det som framkommit om parternas agerande efter att samarbetsavtalet ingicks leder till någon annan bedömning.

Förnuftig funktion

Detta förändras inte av parternas agerande efter det att samarbetsavtalet ingicks då skiljeklausulen även var avsedd att gälla för arbeten som inte ingick i etapp 1. I stället talar det som framkommit med styrka för att formerna för parternas samarbete i entreprenaden under hela byggtiden utgick från de avtalade förutsättningarna i samarbetsavtalet även när den tänkta etappindelningen övergavs.

Hovrätten avrundar på följande sätt: ”Skiljeklausulen gäller alltså även för de arbeten som inte är hänförliga till etapp 1. Med en sådan tolkning fyller skiljeklausulen en förnuftig funktion och utgör en rimlig reglering av parternas intressen. Skiljenämnden är alltså behörig att avgöra parternas tvist. Absoluts talan i hovrätten ska således ogillas”. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se