Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Underrättade inte hyresvärden om vägglöss – tvingas flytta

Nyheter
Publicerad: 2022-11-16 12:44
Foto: Terry Gilliam/TT

Hovrätten bedömer, till skillnad från hyresnämnden, att det är visat att en hyresgäst som underlåtit att underrätta en hyresvärd om vägglöss i sin bostad har bidragit till att ohyran spridits i hela fastigheten.
Hyresrätten är därför förverkad.

Det handlar om en 82-årig man som sedan den 1986 hyrt en bostadslägenhet med ett rum och kök, cirka 39 kvadratmeter, i Göteborg. 

Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg efter att Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag sagt upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den 31 januari 2022. Som skäl angavs att mannen förverkat hyresrätten genom att, genom vårdslöshet, ha orsakat förekomsten av ohyra i form av vägglöss i lägenheten som sedan spritts till resten av huset.

Hyresvärden yrkade att nämnden skulle fastställa att avtalet mellan parterna hade upphört att gälla nämnda dag och att mannen skulle åläggas att genast avflytta från lägenheten.

Varit sjuk

82-åringen motsatte sig hyresvärdens yrkanden. Han anförde att han under en tid varit sjuk och vistats på sjukhus. Hyresvärden hade felaktigt lagt ansvaret på honom för vägglössangreppet, trots att problemet hade funnits sedan flera år tillbaka. 

Nämnden konstaterade inledningsvis att hyresrätten är förverkad om lägenheten vanvårdas eller hyresgästen inte iakttar allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt att hyresgästen inte utan dröjsmål vidtar rättelse efter tillsägelse enligt 12 kap. 42 § första stycket 8 jordabalken, JB. Enligt bestämmelsen kan hyresrätten bli förverkad om hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om hyresgästen genom att inte underrätta hyresvärden bidrar till att ohyran sprids i lägenheten. Det är hyresvärden som har bevisbördan om sådant förfarande görs gällande mot hyresgästen i ett förlängningsärende. 

Vidare bedömde nämnden att hyresvärden inte förmått visa att mannen vållade förekomsten av vägglöss i sin lägenhet. Vid denna bedömning beaktades bland annat att bekämpningsförsöken hade pågått under flera år utan framgång. 

Underlåtenhet

Det var dock ostridigt att mannen hade underlåtit att erlägga avtalad och förfallen hyra för sammanlagt fyra månader och därmed ackumulerat en hyresskuld uppgående till 14 384 kronor. Mot denna bakgrund fann nämnden att hyresgästen, genom betalningsförsummelserna, hade åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att avtalet inte skäligen skulle förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls därmed.

En ledamot var skiljaktig i avgörandet och ansåg att det vore oskäligt att besluta om att avtalet skulle upphöra. Hyresvärdens ansökan skulle därför avslås.

82-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden.

Hovrätten konstaterar att det är visat att det fanns en stor mängd vägglöss i mannens lägenhet i september 2021. Den mängd vägglöss och avföring från ohyran som påträffades i lägenheten talar för att lössen har funnits i lägenheten under lång tid. Mot den bakgrunden har vittnen från Anticimex ansett att den långvariga problematiken med spridning av vägglöss i fastigheten har kunnat härledas till 82-åringens lägenhet, som bedömts vara den så kallade härdlägenheten, det vill säga den lägenhet där angreppet med vägglöss pågått längst.

Bidragit

Vägglöss har vidare påträffats i andra lägenheter och däribland i vart fall en lägenhet i 82-åringens trappuppgång. Det får därmed anses visat att mannens underlåtenhet att underrätta hyresvärden om vägglössen har bidragit till att ohyran spridits i fastigheten. 

Hyresvärden sade upp hyresavtalet den 27 oktober 2021 och alltså inom tidsfristen i 12 kap. 43 § första stycket JB. Vid dessa förhållanden, och då det som ligger 82-åringen till last inte är av ringa betydelse, är hyresrätten att anse som förverkad. Överklagandet ska alltså avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: