Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Syrisk flykting ska utvisas efter förnedrande våldtäkter

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 11:08
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

En 35-årig syrisk man döms i hovrätten till sex och ett halvt års fängelse för två överfallsvåldtäkter samt flera inbrott.
Hovrätten anser att det finns så pass många försvårande moment runt den ena våldtäkten att den ska rubriceras som grov.
Fängelsestraffet skärps därför och 35-åringen utvisas också, trots flyktingstatus och många år i Sverige.

Motala skakades sommaren 2022 av en våldtäktsman som tog sig in i privatbostäder och gav sig på de kvinnor som bodde där.

Vid ett tillfälle hade han erbjudit en kvinna att bära saker upp till lägenheten och sedan bett om ett glas vatten. Han hade sedan gått in i lägenheten och våldtagit henne. Efter att ha tvingat sig till ett oralt samlag hade mannen knuffat in kvinnan på toaletten och lämnat lägenheten med hennes telefon. Kvinnan hade senare fått hjälp av en granne att ringa 112.

Klättrade in på balkong

Vid ett annat hade mannen sett en kvinna på en balkong och klättrat upp till den och in i lägenheten när hon var inne för att gå på toaletten. När kvinnan kom ut från toaletten hade mannen plötsligt befunnit sig i hennes lägenhet, kastat sig över henne och börjat penetrera hennes underliv med sina fingrar. Efter en kortare kamp där kvinnan bitit mannen så hårt hon kunnat i handen hade han dock flytt.

Den första kvinnan sade sig känna igen gärningsmannen från sin tidigare arbetsplats och detta visade sig stämma. En nu 35-årig man kunde nämligen inom kort knytas till gärningarna med hjälp av dna-spår. Han hade även ett sår på handen som svarade mot det som gärningsmannen borde ha fått när han blivit biten.

Mannen hade dessutom föremål i sin besittning som hade tillgripits i samband med inbrott hos två andra kvinnor på orten, bland annat underkläder. I det ena fallet hade extranycklar tillgripits och kvinnan i fråga uppgav att hon en natt hade hört hur någon försökt låsa upp ytterdörren. Låset var dock bytt, så det gick inte att komma in. Kvinnan hade sprungit upp och försökt konfrontera mannen utanför, men han hade då sprungit i väg.

35-åringen dömdes i Linköpings tingsrätt mot sitt nekande till fyra och ett halvt års fängelse för två fall av våldtäkt, två fall av inbrottsfall samt ett försök till inbrottsstöld.

Tingsrätten utvisade inte

Tingsrätten tog fasta på den första våldtäkten som allvarligast. Mannen hade olovligen trängt in i kvinnans bostad genom att utnyttja hennes välvilja och mannen hade också använt mycket våld i samband med de sexuella handlingar som han utsatte kvinnan för. De försvårande momenten gjorde att straffvärdet med råge översteg straffminimum och tingsrätten kom fram till att den sammantagna påföljden skulle bestämmas till fyra och ett halvt års fängelse.

Åklagaren hade även yrkat på att mannen, som är från Syrien, skulle utvisas men här sade tingsrätten nej. Gärningarna var i och för sig med hänsyn till den skada och kränkning de medfört så allvarliga att mannen inte borde få stanna kvar i Sverige. Han har dock erhållit permanent uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring för att inte ha inställt sig till militärtjänstgöring i sin hemort i Syrien, där inbördeskrig härjar – och enligt Migrationsverket fanns det därför hinder mot att verkställa ett eventuellt utvisningsbeslut.

För att utvisa någon med flyktingstatusförklaring krävs det också att det handlar om ett synnerligen allvarligt brott och att det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta personen stanna i Sverige. Det krävs samtidigt synnerliga skäl för att utvisa något som haft permanent uppehållstillstånd i Sverige i minst fyra år – vilket var fallet. Utlänningslagen föreskriver dessutom att hänsyn ska tas till särskilda hinder mot att ett beslut om utvisning verkställs. Tingsrätten landade i slutsatsen att omständigheterna inte var sådana att 35-åringen skulle utvisas.

Göta hovrätt gör dock nu en på flera sätt annorlunda bedömning än tingsrätten.

Hovrätten anser, till skillnad från underinstansen, att den första våldtäkten inte ska rubriceras som brott av normalgraden utan som grov – trots att det inte är detta som åklagaren angett i stämningsansökan.

Skärper rubriceringen

Mannen har ”under påtagligt våldsamma, skrämmande och förödmjukande former tvingat [kvinnan] att under ett inte kortvarigt förlopp utstå flera olika sexuella handlingar i sin egen bostad”, summerar hovrätten. Det är inte bara kvinnans sexuella integritet som kränkts utan också hennes rätt att känna sig trygg i sitt hem – och det framgår att händelsen utöver de fysiska skadorna satt djupa spår i kvinnan. Trots att bestämmelsen om grov våldtäkt ska tillämpas restriktivt anser hovrätten också att det finns anledning att rubricera våldtäkten i fråga som grov.

Hovrätten anser också, till skillnad från underinstansen, att 35-åringen ska utvisas från Sverige.

Brotten har ett högt straffvärde med två våldtäkter av överfallskaraktär, samt intrång i bostäder och tillgrepp av bland annat underkläder. Mannen har också tidigare fällts för sexuellt ofredande även om påföljden då blev dagsböter. Omständigheterna ger enligt hovrätten stöd för antagandet att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet.

Mannen har flyktingstatus och som tingsrätten konstaterat förutsätter utvisning då ett synnerligen allvarligt brott och att det kan medföra allvarlig far för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige. ”Med hänsyn framför allt till att våldtäktsbrotten har innefattat våld och ägt rum efter intrång i målsägandenas bostäder får de brotten anses ha innefattat sådana integritetskränkningar av målsägandena att brotten var för sig är att se som synnerligen allvarliga brott i nu aktuell mening”, skriver hovrätten här. Brottens karaktär och risken för återfall gör enligt hovrätten också att kravet på allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet får anses uppfyllt. Flyktingstatusen hindrar i och med detta inte en utvisning.

Verkställighetshinder

Utöver detta ska hovrätten dock ta hänsyn till mannens anknytning till Sverige och till att det på grund av hans vistelse i Sverige sedan 2013 krävs synnerliga skäl för utvisning. Domstolen beaktar dock här att mannen är ensamstående och sedan 2017 huvudsakligen försörjt sig på försörjningsstöd. De svårt kränkande våldtäktsbrotten visar enligt hovrätten samtidigt att 35-åringen ”brister i anknytning till det reguljära svenska samhället”. Att han inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller lärt sig svenska språket talar i samma riktning. Även om mannen har anhöriga i landet som gör att hans anknytning hit trots allt inte framstår som svag gör de allvarliga brotten enligt hovrätten att det finns synnerliga skäl för utvisning.

Det finns i och för sig ett verkställighetshinder som är direkt hänförligt till mannens person eftersom han enligt Migrationsverkets bedömning år 2014 riskerar förföljelse på grund av sitt politiska ställningstagande rörande militärtjänsten. Hovrätten noterar samtidigt att Migrationsverket inte har prövat om mannen skulle vara undantagen från värnplikt och att den allmänna situationen i den provins han kommer ifrån verkar ha förbättrats. Det är därför inte säkert att verkställighetshindret kommer att bestå vid den tidpunkt då utvisningen kan komma att verkställas.

Tillräckliga skäl

Sammantaget finns det därför tillräckliga skäl för att utvisa mannen och återreseförbudet sätts nu till 15 år, från dagen för tingsrättens dom. Påföljden bestäms samtidigt, med beaktande av det men som utvisningen medför, till sex och ett halvt års fängelse.

35-åringen ska som en konsekvens av domen betala sammanlagt cirka 420 000 kronor.

Ett hovrättsråd är skiljaktigt och vill rubricera båda våldtäkterna som brott av normalgraden. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: