Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stängde av elev utan att informera föräldrar – beslut rivs upp

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 11:03
Genrebild. Foto: Janerik Henriksson / TT

En skola som stängde av en elev utan att på förhand kommunicera avstängningen till barnets vårdnadshavare agerade i strid med skollagen.
De informerades först efter att beslutet redan fattats och skolan har därför inte haft fog för att stänga av eleven.

Rektorn vid en grundskola i Järfälla beslutade i mars 2022 att stänga av en elev från studierna under nästkommande dag. Som motivering angavs bland annat att flickan hade hög frånvaro, sagt ”oacceptabla ord och svordomar” till en lärare och brutit mot en tidigare överenskommelse som funnits.

Flickans föräldrar överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. De ifrågasatte inte att flickan hade betett sig såsom påståtts. Beslutet var dock oproportionerligt med hänsyn till det var fråga om relativt bagatellartade förseelser. Flickan hade dessutom inte fått någon skriftlig varning eller dylikt före beslutet.

Stört andra

Skolan vidhöll sitt beslut och anförde att vårdnadshavarna informerades om beslutet i samband med avstängningen. Man förtydligade att avstängningen hade sin grund i att flickan vid tidigare tillfällen stört andra elever och därigenom äventyrat deras trygghet och studiero.

En första fråga som inställde sig för förvaltningsrätten var om flickan och hennes vårdnadshavare hade fått tillfällige att yttra sig inför avstängningen. En sådan skyldighet följer av 5 kap. 16 § första stycket skollagen.

Det gick inte att utläsa av avstängningsbeslutet om flickan och föräldrarna hade givits möjlighet att yttra sig. Av skolans inlaga till förvaltningsrätten framgick dock att föräldrarna informerades ”i samband med avstängningen”. De ansågs därför ha haft möjlighet att lämna synpunkter på beslutet i enlighet med bestämmelsen.

Beträffande prövningen i sak bedömde rätten att samtliga förutsättningar för avstängning var uppfyllda vid tidpunkten för beslutet. Överklagandet skulle alltså avslås.

Inte informerats

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm, där föräldrarna anförde att uppgiften om att hon tidigare stört andra elever var ny för dem. De hade heller inte informerats om att det genomförts någon utredning eller att flickan varit föremål för mindre ingripande åtgärder innan avstängningen.

Kammarrätten ansluter sig till vad förvaltningsrätten har anfört om att det inte framgår av beslutet att flickan och hennes föräldrar fick möjlighet att yttra sig inför avstängningen. Däremot framgår att beslutet expedierades till bland annat vårdnadshavarna. I skolans yttrande i förvaltningsrätten anges vidare att vårdnadshavarna kontaktades i samband med avstängningen.

Utifrån detta kan domstolen inte dra någon annan slutsats än att föräldrarna än att skolan kontaktade vårdnadshavarna först efter att beslutet hade fattats men innan verkställighet. Eftersom beslutet inte kommunicerats med vårdnadshavarna har rektorn inte haft rätt att stänga av flickan. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: