Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Stal text från bloggkombattant – döms att betala 100 kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 12:50
Foto Bertil Ericson / TT /

En kvinna som utan lov publicerat en text på sin blogg döms att betala 100 kronor.
Patent- och marknadsöverdomstolen beaktar att texten skapats med anledning av en konflikt mellan parterna och att verket i detta fall torde ha ett mycket begränsat ekonomiskt värde.

En 65-årig man har skrivit en text som han har publicerat på sin hemsida och som en kvinna sedan återgett på sin så kallade tankesmedja. Mannen begärde 6 000 kronor i ersättning för upphovsrättsintrång.

Den 72-åriga kvinnan vitsordade att texten har författats av 65-åringen och kopierats av henne. Men eftersom 65-åringens text är ett öppet brev till 72-åringens son har 65-åringen, genom publiceringen, avsagt sig ensamrätten till texten.

Upphovsrättsintrång

Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att kvinnan hade gjort intrång i mannens upphovsrätt till den aktuella artikeln genom att olovligen göra artikeln tillgänglig för allmänheten och framställa exemplar av exemplar av den.

Den som i strid med bestämmelserna i upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för nyttjandet (se 54 § första stycket och 57 § upphovsrättslagen). Den skäliga ersättningen ska grundas på den royalty eller licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Storleken på en sådan hypotetisk avgift får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (se t.ex. prop. 2009/09:67 s. 226 och 233).

Det upphovsrättsintrång som kvinnan gjort sig skyldig till fick enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning anses vara av så ringa omfattning att någon skälig ersättning inte ska utgå. 65-åringens talan ogillades därför.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser att kvinnans tillgängliggörande av artikeln på bloggen har inneburit ett intrång i mannens ensamrätt.

Gjort intrång

När det gäller intrång genom exemplarframställning säger Patent- och marknadsöverdomstolen att det i detta fall inte framkommit annat än att kvinnan har framställt de nu aktuella exemplaren av artikeln – som tidigare hade tillgängliggjorts av mannen på internet – för sitt eget privata behov, varvid syftet med denna exemplarframställning varken direkt eller indirekt kan anses ha varit kommersiellt. Inte heller har det i målet framkommit att kvinnan skulle ha framställt fler än några få exemplar av artikeln. Vid dessa förhållanden bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, att den exemplarframställning som skett 2012 ska anses ha varit för privat bruk och tillåten enligt 12 § första och fjärde styckena upphovsrättslagen.

Kvinnan har därmed inte gjort intrång genom exemplarframställning.

Kvinnan har däremot gjort intrång i mannens ideella rätt genom att utelämna hans namn i anslutning till artikeln.

Tillgängliggjorts för allmänheten

När det gäller ersättningen skriver Patent- och marknadsdomstolen att det i målet är utrett att artikeln har tillgängliggjorts för allmänheten på kvinnans blogg under en relativt lång period – strax under två år. Det finns dock inte några uppgifter om hur många bland allmänheten som har tagit del av artikeln under tiden som den har varit publicerad på bloggen. Av betydelse är också att det har varit fråga om intrång i ett verk som avser en text som skapats med anledning av en konflikt mellan parterna och att verket i detta fall torde ha ett mycket begränsat – om ens något – ekonomiskt värde. Det finns också anledning att beakta att artikeln vid tidpunkten för intrånget redan hade publicerats av mannen på internet och alltså varit tillgänglig för vem som helst att ta del av utan kostnad.

Samtidigt bör beaktas att skälig ersättning för utnyttjande är tänkt att alltid utgå och oberoende av om rättighetshavaren har lidit någon ekonomisk förlust. Detta eftersom intrångsgöraren annars skulle komma i ett bättre läge än den som följer lagen. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet finner Patent- och marknadsöverdomstolen att 100 kronor får anses utgöra en skälig ersättning för kvinnans utnyttjande av mannens artikel, inbegripet såväl tillgängliggörandet för allmänheten som den underordnade och begränsade exemplarframställningen.

När det sedan gäller den yrkade ersättningen enligt 54 § andra och tredje styckena upphovsrättslagen för utebliven namnangivelse har mannen över huvud taget inte anfört vad för någon skada som den yrkade ersättningen är avsedd att täcka. Redan av denna anledning anser Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte finns förutsättningar att tillerkänna honom något skadestånd för den uteblivna namnangivelsen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: