Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skottskadad och Rolex-rånad får bara halv försäkringsersättning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-21 13:53
Foto: Claudio Bresciani / TT

En man som skottskadades i höger knä och rånades på sin Rolexklocka har rätt till försäkringsersättning.
Att mannen deltog i ett privat anordnat pokerspel innebär inte att han medvetet tagit någon förhöjd risk att utsättas för brott.
Men han har förtigit uppgifter till polisen. Ersättningen halveras därför.

Den 53-årige mannen utsattes den 19 december 2020 för ett grovt rån. Vid brottstillfället fick han en skottskada vid höger knä och han gör gällande att hans Rolexklocka stals från honom. Någon gärningsman har inte kunnat gripas. Det är i målet ostridigt att 53-åringen har blivit skjuten. Det är vidare ostridigt att han hade en gällande hemförsäkring i Länsförsäkringar Skåne vid tidpunkten för skottskadan, vilken bland annat omfattar ersättning för misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa och ersättning för stöld av lös egendom i samband med rån.

Den fråga som Helsingborgs tingsrätt haft att pröva är om 53-åringen är berättigad till försäkringsersättning från Länsförsäkringar med anledning av skadehändelsen den 19 december 2020. Parterna är överens om att målet ska hanteras som en prövning av fastställelsetalan. Tingsrätten har även utifrån framställda yrkanden att pröva om en eventuell försäkringsersättning ska sättas ned, och i så fall med hur stor del. Först efter dom i målet ska frågan om vilka eventuella skador som har uppkommit och ersättningens storlek hanteras mellan parterna

Vill inte betala

Länsförsäkringar vill inte betala någon ersättning och hänvisar till att en grundläggande förutsättning för rätt till försäkringsersättning är att försäkringstagaren ska kunna visa att händelsen gått till på det sätt som denne påstår och att denne medverkar i utredningen. Länsförsäkringar menar att så inte är fallet i målet. 51-åringen inkom inledningsvis med en skadeanmälan till Länsförsäkringar i vilken han endast hänvisade till en nedlagd förundersökning och att han hade förlorat en Rolexklocka.

Länsförsäkringar gör dessutom gällande att mannen kan ha gett sig in i situationer där bråk uppstått eller hotar att uppstå samt kan ha uppträtt provocerande i såväl tal som handling samt därutöver inte medverkat till vare sig polisens eller försäkringsbolagets utredning. Med anledning härav samt med hänsyn till omfattningen skall ersättningen under alla omständigheter nedsättas till 0 kronor.

Därtill framgår följande av punkt M4: ”Efter att en skada inträffat måste du medverka till vår utredning av det inträffade och lämna oss de upplysningar vi behöver för att reglera ditt ärende”. 51-åringen har inte medverkat i utredningen kring brottet på det sätt som krävs.

Inte visat

Tingsrätten finner inte att det är visat att 51-åringen på något sätt åsidosatt något av försäkringens aktsamhetskrav. Att han deltagit i ett privat anordnat pokerspel kan inte i sig anses innebära att han medvetet tagit någon förhöjd risk att utsättas för brott eller på annat sätt brustit i aktsamhet. Det har inte heller i övrigt utifrån de uppgifter han själv eller ett vittne under ed lämnat framkommit att så skulle vara fallet.

Länsförsäkringar har därmed inte visat att nedsättning ska ske med hänvisning till försäkringens aktsamhetskrav.

När det gäller medverkar till utredningen har detta skett genom att 51-åringen berättat om händelseförloppet. Han har dock, poängtera rätten, medvetet valt att inte lämna information om den exakta platsen för skadehändelsen och vilka personer som varit närvarande. Han har därigenom åsidosatt sin plikt att fullt ut medverka till utredningen och därmed agerat på sådant sätt att undantagsvillkoren i punkterna M.4 och M6 är tillämpliga. Vad han anfört om att han inte riktigt haft information om adressen och de närvarande personernas namn, att Länsförsäkringar eller polisen enkelt med hjälp av den i beslag tagna bilens GPS hade kunnat kontrollera adressen och att han inte ville väcka de övriga närvarande personernas vrede föranleder inte någon annan bedömning. I den mån han inte känt till adress och namn hade han enkelt kunnat ta reda på dessa uppgifter. Inte heller vad han i övrigt anfört eller den av honom åberopade skriftliga bevisningen föranleder någon annan bedömning.

Nedsättning

Med hänsyn till omständigheterna i målet finner tingsrätten att en nedsättning med 50 procent är skälig. Tingsrätten fastställer därför att den kommande försäkringsersättningen avseende den stulna klockan samt skottskadan – vilken enligt försäkringsvillkoren kan ersättas utifrån schablonbelopp som omfattar sveda och värk, kränkning och kostnader under akuttid samt invaliditetsersättning – ska sättas ned i sådan omfattning.

Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: