Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skatteverket åberopar jäv – vill stoppa Ambia-rekonstruktion

Nyheter
Publicerad: 2021-04-28 08:53

Ambience Group, tidigare Ambia Trading, har återigen begärts i företagsrekonstruktion – denna gång i Stockholms tingsrätt. Men inte heller denna rekonstruktionsprocess ser ut att gå smidigt.
Skatteverket vill stoppa rekonstruktionen och pekar återigen på jäv och kräver att rekonstruktören ska tvingas lämna sitt uppdrag.

Ambience första rekonstruktion inleddes den 21 september 2020 och avslutades den 6 november 2020 på begäran av bland annat Skatteverket och Mats Gabrielssons Trention. Nu har en andra rekonstruktionsprocess startat, men denna gång i Stockholms tingsrätt. Skatteverket är dock kritisk och kräver att den ska stoppas alternativt att rekonstruktören ska entledigas. Myndigheten pekar nämligen återigen på att rekonstruktören advokat Hans Liljeblad är jävig.

I den första rekonstruktionen var Ambience skuldbelopp dels till fordringsägare direkt och i form av borgensåtaganden för sina döttrars räkning cirka 178 miljoner kronor. Bland fordringsägarna fanns det sju stycken borgenärer som stod för cirka 111 miljoner kronor av fordringarna.

Detta borgenärskollektiv tog vid rekonstruktionens slut, enligt Liljeblad, initiativet att lägga bud på två av Ambience dotterbolag, Teknikmagasinet och Appricot. Detta gjordes genom ett nybildat bolag Matera Retail Group. Köpeskillingen, som uppgick till 137,5 miljoner kronor, betalades genom att Matera övertog Ambience skulder till fordringsägarna i det så kallade borgenärskollektivet.  Efter kvittningen kommer även Ambience att äga cirka 24 procent av Matera.

Sitta med i styrelse

I en skrift till domstolen skriver advokat Hans Liljeblad som är bolagets rekonstruktör att han ombads av borgenärskollektivet att sitta med i Materas styrelse under en kort period. Anledningen var för att se till att detta bolag fullgjorde sina skyldigheter visavi Ambience och Ambience fordringsägare.

”Syftet med styrelseuppdraget var alltså att tillvarata Ambience intressen i samband med gäldenärssuccessionen”, skriver rekonstruktören Hans Liljeblad som registrerades som styrelseledamot den 20 november och avregistrerades två månader senare. 

Skatteverket pekar på att detta styrelseuppdrag gör att advokaten är olämplig som rekonstruktör vid Ambience nuvarande rekonstruktion.

”Man påstår att man saknar förtroende för mig. Mot bakgrund av vad som ovan anförts är Skatteverkets inställning närmast obegriplig eftersom ingenting som skedde under min tid i Materas styrelse kan eller har påverkat mitt agerande som rekonstruktör i den nu pågående rekonstruktionen”, skriver Hans Liljeblad i ett yttrande. 

Uppfattningen kvarstår om entledigande

Skatteverket svarar på rekonstruktörens yttrande och kvarstår vid uppfattningen om att rekonstruktionen av bolaget ska avslutas. Skatteverket menar att det inte framkommit något nytt i förhållande till den tidigare rekonstruktionen som gör att det finns anledning att inleda en ny.

”Bolaget har inte visat att det har en överlevnadsförmåga och då särskilt sett till att dess enda verksamhet är att vara moderbolag till andra bolag som inte generera överskott och i vissa fall är på obestånd”.

Skatteverket vidhåller också uppfattningen om att advokat Hans Liljeblad inte bör vara rekonstruktör i bolaget. Om tingsrätten anser att rekonstruktionen ska fortsätta bör i vart fall rekonstruktören entledigas, menar myndigheten.

Skatteverket menar nämligen att Hans Liljeblads agerande att på Ambience uppdrag gå in i Materas styrelse innebär att han uppträtt som ombud för Ambience. Myndigheten menar att det ska ställas högt ställda krav på rekonstruktörens integritet. Och att Hans Liljeblad genom att gå bolagets ärenden inte kan anses ha sådan integritet i förhållande till bolaget att han är lämplig som rekonstruktör i samma bolag. 

Rekonstruktionen i höstas

När Ambience Group ansökte om rekonstruktion under hösten 2020 vid Kalmars tingsrätt angav bolaget att förvärvet av Digital Inn samt inkråmet i teknikmagasinet inneburit förluster och likviditetspåfrestningar.

Enligt Skatteverket är dock inte bolagets förluster enbart relaterade till förvärven och coronapandemin, som bolaget påstår. Förlusterna fanns redan innan. Skatteverket hänvisar till att bolaget visade en förlust om drygt 29 miljoner kronor redan 2019 och trots detta valde bolaget att dels köpa tillbaka inkråmet i Digital Inn, dels köpa inkråmet/rörelsen i Teknikmagasinet Sweden.

Enligt förvaltarberättelsen i Digital Inn AB  köptes delar av inkråmet i Digital Inn den 1 juni 2020 för 6 miljoner kronor plus moms. Detta inkråm placerades i Apricot Life. Vidare köper bolaget inkråmet/rörelsen i Teknikmagasinet Sweden för 41 miljoner kronor. Skatteverket noterar att den verksamheten var intecknad för drygt 100 miljoner kronor. 

Det var alltså dessa två bolag som sedan har överlåtits till Matera Retail Group, enligt Skatteverket för antigen 137,5 miljoner kronor, vilket erlades genom att Matera övertog bolagets skuld till vissa fordringsägare eller 184 miljoner kronor om också skuldavskrivningar beaktas.  Enligt Skatteverket görs det vidare gällande att bolaget har en reversfordran om 40 miljoner kronor på Matera som ”ska” konverteras till aktier inför Materas notering..

Krav mot bolaget

Enligt den preliminära rekonstruktionsplanen uppgår skulden till leverantörerna till drygt 1,1 miljoner kronor där Hi3G Acess är största borgenären med en fordran om dryga 400 000 kronor.

Skuld till prioriterade fordringsägare uppgår till ett belopp om cirka 4,9 miljoner kronor där Vimmerby Sparbank har en fordran om cirka 4,4 miljoner kronor.

Utöver detta finns det ej fastställda förbindelser genom moderbolagsborgen i bolaget till ett sammanlagt belopp om 32,6 miljoner kronor. Där är det bland andra Aros Kapital som har en fordran om 23,7 miljoner kronor och SEB en fordran om cirka 6,3 miljoner kronor.

Skatteverkets fordran uppgår till cirka 1 miljon kronor.

Matera ska noteras på NGM

An rekonstruktionsplanen framgår det även att Matera har sedan ingången av 2021 arbetat med en skyndsam plan för notering av bolaget på Nordic Growth Market. Matera har som ambition att senast under juni 2021 ha slutfört noteringsprocessen och vara ett publikt, noterat bolag. I samband med noteringsprocessen kommer även konverteringen av bolagets fordran på Matera till aktier att genomföras. Konverteringen ska ske innan Materas notering på NGM. 

”Härigenom kommer bolaget att kunna sälja sina aktier i Matera och på så vis få in ett kapitaltillskott till Bolaget”, skriver rekonstruktören som därför uppger till skuíllnad från Skatteverket att nya omständigheter har tillkommit ”som ger bolaget betydande möjligheter att överleva samt finansiera en framtida ackordslikvid”.


Dela sidan:
Skriv ut: