Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Semesteranläggning stoppas – kan skada fladdermusbeståndet

Nyheter
Publicerad: 2023-05-15 10:48
Foto: Nickolay Hristov/TT

Boende i det område i Motala där bland annat ett badland med hotell och semesterbostäder planeras får bifall i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och planen stoppas.
Klagandena har tidigare i processen inte ansetts bli föremål för några betydande olägenheter till följd av planen, men argumenten om negativ inverkan på fladdermöss i området biter på MÖD.

Kommunfullmäktige i Motala kommun beslutade i december 2018 att anta en ny detaljplan som bland annat skulle möjliggöra anläggandet av ett semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt kommunal simhall, hotell och semesterbostäder, parkeringsytor samt naturområde.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö av några kommuninvånare som menar att byggprojektet kommer att få negativa effekter för dem i form av bland annat insyn, skuggning, ljud, luftföroreningar och negativ inverkan på marknadsvärde.

Mark- och miljödomstolen avslog dock två av överklagandena och avvisade ett tredje.

En av klagandena äger en fastighet som inte ligger inom eller i direkt anslutning till planområdet och hon hade därför inte klagorätt.

Inte visat

När det gällde överklagandena i övrigt ifrågasatte domstolen inte att klagandena kunde komma att uppleva olägenheter med anledning av ljud, ljus och insyn – men ett genomförande av detaljplanen bedömdes inte leda till några betydande olägenheter i plan- och bygglagens mening. En värdeminskning som är tillräckligt stor kan anses utgöra en betydande olägenhet, men något visst garanterat marknadsvärde kan man som fastighetsägare aldrig räkna med. Att någon markant värdeminskning skulle uppstå till följd av den nya planen hade klagandena inte visat. Överklagandena avslogs därför.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ändrar nu upp underinstansens dom och river upp beslutet att anta detaljplanen.

Förödande för fladdermöss

Klagandena har i sitt överklagande tagit fasta på det fladdermusbestånd som finns i området och den artificiella ljussättning som kommer att förekomma inom hela planområdet. Artificiellt ljus är förödande för både nattlevande insekter och fladdermöss och gör i förlängningen att fladdermössen inte kan hitta föda till sina ungar. Inventeringar har också visat på förekomst av en hotad art, fransfladdermusen.

Kommunen har i sin tur hänvisat till sin fladdermusutredning, där det framför allt är de vanligare arterna dvärgpipistrell och nordfladdermus som har indikerats. Enligt kommunen kommer planeringen för ett naturområde i kombination med krav på marklov för trädfällning göra att den kontinuerliga funktionen i området för de aktuella fladdermusarterna inte kommer att påverkas. Påverkan på fladdermössen i området kommer enligt kommunen också att bli ”högst marginell”.

Fridlysta

Samtliga arter av fladdermöss är dock fridlysta och det är enligt artskyddsförordningen förbjudet att avsiktligt döda eller störa fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. För dispens från förbudet krävs bland annat att det inte finns någon annan lämplig lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, konstaterar MÖD.

Det finns inget krav i plan- och bygglagen på att beakta bestämmelserna om artskydd i ett planärende, men regelsystemet får enligt domstolen anses förutsätta att underlaget i planärendet belyser dessa frågor på ett erforderligt sätt så att en samlad bedömning av de planerade åtgärdernas inverkan på fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloområden kan göras. Om frågan om artskyddsdispens tas upp först sedan övriga prövningar slutförts finns det samtidigt risk för att någon verklig prövning i dessa delar inte blir av.

Utredningen i målet visar att planområdet innehåller bland annat hålträd som har betydelse för fladdermöss – och rapporter avseende fladdermusobservationer talar för att flera fladdermusarter förekommer inom planområdet. Det framstår därför som sannolikt att området används som boplats och fortplantningsområde för fladdermöss.

Upphäver beslutet

MÖD anser vid en samlad bedömning inte att kommunen har visat att den exploatering som medges i planen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd. De skyddsåtgärder som kommunen planerar kan inte heller anses tillräckliga för att motverka sådan skada. MÖD beslutar mot denna bakgrund att upphäva detaljplansbeslutet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: