Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringsbeslut om utökade jakttider står fast

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 09:35
Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringens beslut om att införa utökade jakttider ovanför odlingsgränsen i Västerbottens län inte strider mot rennäringslagen ska stå fast, anser Högsta förvaltningsdomstolen.
Bestämmelserna om sådan jakt ger ett förhållandevis stort handlingsutrymme och det har inte framkommit att regeringen har överskridit detta genom sitt beslut.

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade i juli 2020 om upplåtelse av älgjakt. Sex samebyar utövar renskötsel och jakt på mark ovanför odlingsgränsen i länet. Genom beslutet utökades jakttiden för upplåtelsejaktlag, alltså jaktlag som består av andra än medlemmar i samebyarna, från 16 till 22 dagar per jaktår.

Jakttrycket behövde utökas

Beslutet motiverades med att jakttrycket behövde utökas för att målsättningarna med älgförvaltningen skulle kunna uppnås. Dessutom vilade jakttiden om 16 dagar på en gammal överenskommelse som inte överensstämde med hur det såg ut i landet i övrigt. Beslutet ansågs inte strida mot rennäringslagen.

Samebyarna överklagade beslutet till regeringen, som anslöt sig till länsstyrelsens resonemang och avslog överklagandet.

Samebyarna ansökte därefter om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. De anförde att bedömningen att den utökade jakttiden inte strider mot rennäringslagen utgör en otillåten inskränkning av samebyarnas rättigheter. Länsstyrelsen fattade ett liknande beslut år 2019 vilket då medförde ett antal incidenter som orsakade stor olägenhet för samebyarnas renskötsel och möjlighet att själva bedriva jakt. De pekade även på att den inte framgår av beslutet hur den upplåtna jakträtten kan komma att påverka respektive sameby.

HFD hänvisar inledningsvis till 32 § rennäringslagen, där det anges att jakt ovanför odlingsgränsen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. I förarbetena anges att samerna är skyldiga att tåla mindre olägenheter som en upplåtelse kan innebära.

Avvägning

Det ska göras en avvägning mellan samernas renskötsel- och jakträtt samt de motstående intressen som kan motivera avsteg från dessa rättigheter.

Det följer av 7 § lagen om rättsprövning att regeringens beslut ska upphävas om det strider mot någon rättsregel eller om fakta har felbedömts. Motsvarande gäller om regeringen har överskridit sitt handlingsutrymme.

Enligt HFD ger bestämmelserna ett relativt stort utrymme för bedömningar. Det har inte framkommit att regeringen har överskridit detta handlingsutrymme. Vidare saknas stöd för att regeringen har missbedömt fakta eller att det vid handläggningen har förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i målet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel.

Regeringens beslut ska därför stå fast. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: