Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Råttor inte ”fel i fastighet” i 100 år gammalt hus

Nyheter
Publicerad: 2021-02-17 13:30
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den som köper ett orenoverat hus från 1923 kan inte utan vidare ta för givet att byggnaden kommer att vara befriad från förekomsten av råttor.
Tingsrätten anser dessutom att det förhållandet att säljarna mer än ett år tidigare haft råttor på fastigheten inte innebär att de var skyldiga att upplysa om det.

Köparen köpte i juni 2018 en bostadsfastighet i Partille av ett gift par. Efter tillträdet den i augusti 2018 visade det sig att fastigheten var behäftad med fel i form av omfattande råttangrepp. Köparen menar att det omfattande problemet med råttor utgör ett fel i fastigheten som inte stämt överens med vad som följt av avtalet.

”Bör anses avvikande”

Fastigheten har i vart fall avvikit från vad som med fog kunnat förutsättas och vad köparen hade förväntat sig när han köpte fastigheten. Problem med råttor på en fastighet bör anses avvikande i förhållande till vad en köpare med fog kan förvänta sig och utgör ett fel i rättslig mening.

Det är utrett i målet att någon diskussion om förekomsten av råttor på fastigheten inte förekom mellan parterna inför köpet eller att det vid köpet fanns någon indikation, i form av lukt, krafsande i väggar eller råttspillning, på att fastigheten var angripen av råttor. Däremot är det visat att det tidigare vidtagits åtgärder mot råttor och/eller möss vid tre tillfällen köparens tillträde till fastigheten i augusti 2018 och då senast i februari 2017 och att det efter tillträdet vid flera tillfällen sanerats mot råttor på fastigheten. Frågan är då om det funnits problem med råttor på fastigheten vid tiden för köpet och senast då köparen tillträdde fastigheten.

Inte bevisat

Göteborgs tingsrätt anser det visat att det både under den tid makarna ägde fastigheten och efter köparens tillträde har funnits råttor på fastigheten. Däremot är det inte bevisat om det faktiskt fanns några råttor på fastigheten eller pågående angrepp av sådana djur vid tiden för köpet av fastigheten i juni 2018 eller vid riskövergången den 10 augusti samma år.

Rätten framhåller att köparen vid köpet kände till att byggnaden på fastigheten var uppförd år 1923 och att avloppsrör och ledningar inte var utbytta. Domstolen fortsätter: ”Den som köper ett så pass gammalt och, ur råttsynpunkt, i väsentliga delar orenoverat hus kan inte utan vidare ta för givet att byggnaden kommer att vara befriad från förekomsten av råttor”.

Avloppsrören var, noterar tingsrätten, nästan 95 år gamla och omfattades inte av den besiktning som hade beställts av säljaren. Däremot påpekades det i besiktningsprotokollet att bland annat rör omfattades av köparens undersökningsplikt. Redan den omständigheten borde ha gett anledning till en närmare undersökning av fastigheten än vad köparen gjorde den 20 juni 2018.

Trasiga rör

Anticimex utredning visar också att rören har varit trasiga och att det förutom råttangrepp även fanns risk för ras och läckage samt att relining i stället för stambyte inte var en aktuell åtgärd i detta fall. Därutöver framgår det av besiktningsprotokollet, som köparen gått igenom med besiktningsmannen, att i vart fall ett stuprör på en sida hade en bristfällig anslutning mot markröret. Även Anticimex utredning har nämnt brister gällande stuprör och att råttor kunde ta sig in den vägen. En utökade undersökning av rören inför köpet av en sakkunnig person har uppenbarligen kunnat ske genom att filma dem vilket inte hade medfört några större ingrepp i fastigheten.

Det förhållandet att säljarna mer än ett år tidigare haft råttor på fastigheten innebär inte att de måste ha förstått att det fanns en risk för omfattande råttangrepp i framtiden och att de, för att undvika felansvar, av den anledningen har varit skyldiga att upplysa köparen om det. Något svikligt förfarande vid tiden för köpet har alltså inte förelegat från deras sida.

Inte reklamerat i tid

Dessutom passar domstolen på att tillägga att köparen inte reklamerat i tid. Problemen med råttorna har varit påtagliga under en längre tid. Enligt tingsrättens mening bör köparen i vart fall vid årsskiftet 2018/2019 ha förstått att det handlade om ett återkommande problem med råttor på fastigheten eftersom det företag som skulle åtgärda problemen då hade lagt ut råttgift vid tre tillfällen. Eftersom reklamation skett först åtta månader därefter har han inte reklamerat inom skälig tid. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se