Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Prostituerads anspråk på pengar i beslag splittrar hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2022-09-20 14:31
Foto: TT

Den koppleridömde mannen har medgett att de 115 000 kronor som han hade på sig när han greps ska lämnas ut till en kvinna som säger sig ha tjänat dem genom att sälja sin kropp.
Hovrätten säger nu nej, men frågan skapar stor oenighet i domstolen.
Två skiljaktiga domare anser att kvinnan är civilrättslig ägare och att pengarna ska lämnas ut till henne.

En nu 33-årig man fälldes i Stockholms tingsrätt mot sitt nekande för grovt koppleri.

Mannen hade gripits av polis efter en längre tids spaning mot en pågående prostitutionsverksamhet i Stockholmsområdet och enligt domen hade han varit djupt involverad i en organiserad försäljning av sexuella tjänster som pågått i mer än två års tid.

Totalt hade tolv olika kvinnor varit involverade och under merparten av brottsperioden hade flera kvinnor varit aktiva parallellt. 33-åringen hade på olika sätt främjat och möjliggjort de tillfälliga sexuella förbindelserna mot ersättning, bland annat genom att hjälpa till med annonsering online, ombesörja resor och transporter, organisera boende, hantera betalning samt hålla vakt.

”Inte obetydliga intäkter”

Det var oklart exakt hur stora intäkterna varit, men transaktioner på mannens PayPal-konto och stora hotellkostnader som förekommit under åtalstiden talade för ”inte obetydliga intäkter”. Samma slutsats stöddes även av att mannen haft drygt 115 000 kronor i kontanter i sin ryggsäck när han greps.

Omständigheterna gjorde enligt tingsrätten att koppleribrottet skulle rubriceras som grovt, även om en nämndeman var skiljaktig i denna fråga.

Mannen utvisades också, trots att han har rumänskt medborgarskap och alltså är hemmahörande i EES-området. Brottet var enligt tingsrätten allvarligt och 33-åringen saknar helt anknytning till Sverige – samtidigt som hans beteende bedömdes utgöra ”ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse”.

I avsaknad av anknytning till Sverige eller andra EU-länder kunde utvisningen inte anses innebära ett men för mannen och han dömdes därför till två och ett halvt års fängelse, i enlighet med straffvärdet.

Pengar förverkades

Tingsrätten beslutade även att förverka av de kontanter som beslagtagits i samband med gripandet av mannen, trots att en av de prostituerade kvinnorna gjort anspråk på pengarna.

Enligt kvinnan handlade det om pengar som hon tjänat på sin egen försäljning av sexuella tjänster – och hon hade lagt ned kontanterna i mannens väska i samband med ett bostadsbyte eftersom det var ”en säker plats”. Sedelbuntarna hade haft kvinnans hårsnoddar runt sig och det var ingen annan än hon som tagit riskera för att få dem, uppgav kvinnan vid huvudförhandlingen.

Tingsrätten ansåg att redan den omständigheten att kontanterna påträffats i 33-åringens väska där också hans pass legat starkt talade för att det varit hans pengar. Det var enligt domstolen också ”svårförståeligt” att kvinnan skulle ha lagt ned en så pass betydande summa pengar i en annan persons väska. Slutsatsen blev att pengarna tillhört 33-åringen – och eftersom det var klart mer sannolikt att de härrörde från brottslighet än att så inte var fallet skulle de förverkas.

Gick till Hovrätten

Mannen överklagade och yrkade i första hand på friande dom och i andra hand på en lindrigare bedömning och påföljd – samt att utvisningsyrkandet skulle avslås. Kvinnan överklagade i sin tur och yrkade att hennes yrkande om bättre rätt till de beslagtagna kontanterna skulle bifallas.

Svea hovrätt beslutar dock nu att gå på samma linje som tingsrätten och fastställa underinstansens dom.

En enig hovrätt ansluter sig helt till tingsrättens bedömningar så vitt avser skuld, brottsrubricering, påföljd och utvisning. I fråga om påföljden finns det även anledning att tillägga att varken 29 kap. 5 § brottsbalken eller Europakonventionens bestämmelser medför skäl för strafflindring.

Hovrätten instämmer samtidigt i att det är klarlagt att de beslagtagna kontanterna tillhör 33-åringen och att kvinnans yrkande i denna del ska avslås, oavsett att mannen nu medger yrkandet. Frågan splittrar dock hovrätten och ett hovrättsråd och en tillförordnad hovrättsassessor är inte eniga med majoriteten.

Om tredje man påstår sig äga bättre rätt än den tilltalade till egendom som tagits i beslag har det i litteraturen ansetts att tredje man inom ramen för brottmålsprocessen kan föra en talan om bättre rätt genom en analogi av 14 kap. 4 § rättegångsbalken, RB. Tredje man saknar rätt att intervenera i förverkandefrågan, men kvinnan är målsägande och har därför möjlighet att föra talan med stöd av 22 kap. 1 § RB.

Borde ses som civilrättslig talan

Kvinnans talan borde enligt de skiljaktiga ledamöterna i och med detta ses som en civilrättslig talan mellan henne och mannen som kan föras inom ramen för brottmålsprocessen. Mannen har i sin tur medgett talan och eftersom det saknas skäl att frånkänna medgivandet dess rättsliga verkan borde talan om bättre rätt bifallas.

Det är i och för sig något oklart vilken rättsverkan en civilrättslig dom ska tillerkännas i en förverkandeprocess, men i litteraturen har uppfattningen uttryckts att en dom som fastställer tredje mans äganderätt till viss egendom medför att förverkandeyrkandet måste riktas även mot den tredje mannen. Yrkandet har dock endast riktats mot mannen och med hänsyn till detta borde det avslås och kontanterna i stället lämnas ut till kvinnan, enligt de båda skiljaktiga ledamöterna. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: