Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Advokatsamfundet står inför svåraste prövningen i modern tid”

Processrätt
Publicerad: 2021-02-08 10:44
Advokat Raoul Smitt

KRÖNIKA – av Raol Smitt, advokat

En ung biträdande jurist, Dana Pourkomeylian, har reagerat skarpt mot vad hon upplever i sin yrkesutövning och bestämde sig för att i skrift ge uttryck härför. Det är bra att yngre jurister vid advokatbyrå ger sig in i samhällsdebatten och vill påverka och förändra.

Advokatsamfundet har genom sin generalsekreterare, Mia Edwall Insulander, svarat och givit klart besked om Advokatsamfundets inställning. I svaret ställer sig generalsekreteraren frågande till vilka advokater som avses i Krönikan. Det är dock inte Dana Pourkomeylians sak att namnge vissa advokater – det är Advokatsamfundets sak att utreda och uppfylla sin uppgift t.ex. genom att självt aktualisera disciplinärenden – detta sker dock sällan. Generalsekreteraren hänvisar vidare i sitt svar till bevissvårigheter och rättssäkerhet, viktiga frågor som måste beaktas även i disciplinära sammanhang.

Under senare tid har frågan om bland annat advokaters främjande av orätt alltmer kommit i fokus. Det handlar om stora värden och därmed stora advokatarvoden där advokater i samförstånd med klienten blir verktyg i klienters brottslighet eller missbruk av rättssystemet. Råden och dåden innefattar ofta som ett led att förhala den rättsliga processen och under tiden vidta åtgärder för att undandra tillgångar med följd att en senare dom och rättskraften härav blir verkningslös. Den här typen av agerande förenas numera inte sällan med olika typer av hot och vilka hot sker som en medveten del av processen och kombineras ofta med personliga angrepp på och obefogade misstänkliggöranden av motpartsombud, åklagare och motpart.

Vid Advokatsamfundet handläggs för närvarande flera anmälningar mot advokater som avser främjande av orätt och som kan få stor betydelse för rättsutvecklingen på området till ledning för advokatkåren. Noteras i sammanhanget måste Tillsynsmyndighetens (JK) överklagande till HD och som i sig får ses som en allvarlig reaktion på bristande enhetlighet i disciplinnämndens avgöranden och motivering – se JK:s överklagande med yrkande om uteslutning av advokat enligt länk nedan. Jag rekommenderar varje advokat att särskilt läsa och begrunda JK:s överklagande och däri redovisade inställning och som i denna väsentliga fråga således grundläggande skiljer Tillsynsmyndigheten och Advokatsamfundet – det är således en principfråga det avser.

Oavsett utgången av JK:s överklagan står Advokatsamfundet enligt min uppfattning inför sin svåraste utmaning under modern tid när det gäller bristande moral och etik avseende advokatyrkets kärnvärden, roll och legitimitet som bland annat Krönikan lyfter. Advokatsamfundets (nya) ledning Mia Edwall Insulander och Christer Danielsson har stora förväntningar på sig av en majoritet av Samfundsledamöterna. De är personer som har möjlighet och integritet att åstadkomma nödvändiga förändringar och de uppfattas som progressiva.

Svårigheterna skall inte underskattas och mycket arbete återstår. Det finns inga lätta, enkla lösningar. I huvudsak är det utbildning och uppföljning som är grunden.

Det växande problemet med gangsteradvokater och främjande av orätt är inte ny. Advokatsamfundet har emellertid inte varit framgångsrikt med att genomföra nödvändiga och erforderliga åtgärder i nu aktuellt avseende. Enligt min uppfattning har det sin grund i bl.a. strukturella problem med följd av en ojämlik tillämpning på sätt JK:s överklagan får anses visa. Det är sammanfattningsvis en fråga om omprioritering och frågor om värdegrund. Med den nuvarande ledningen för Advokatsamfundet finns förutsättningar för en annan och bättre ordning.

Höjda ”straffavgifter” framstår emellertid som ett senkommet och trubbigt vapen – hela systemet bör utredas och påföljdssystemet reformeras och utökas med fler och differentierade sanktionsmöjligheter. Utökade krav på utbildning och fortbildning och reformerat system – varmed skall förstås utökat antal möjligheter till påföljd – och utökad dialog mellan Advokatsamfundet och dess ledamöter och i andra hand ytterligare höjda straffavgifter är vägen framåt. FAR yttrade vid tillfälle ang. sin syn på disciplinära påföljder att ”Vi är inte ute efter blod”. Uteslutning bör dock regelmässigt följa när kärnvärdena hotas på sätt nu allt oftare sker och särskilt när fråga är om främjande av orätt för egen vinnings skull. Därmed har jag inte tagit ställning i sak till det ärende som nu är föremål för HD:s prövning till följd av JK:s överklagande.

Fortsättning följer.

Hänvisningar:

JK:s Beslut Diarienr: 5765-20-7.5 / Beslutsdatum: 29 sep 2020
https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2020/09/5765-20-75/

HD:s mål nr Ö 5090-20

https://www.expressen.se/nyheter/krim/advokater-anklagas-for-att-ha-hjalptvarbynatverket/

https://www.expressen.se/nyheter/gangmedlems-advokat-sparkas-fran-mordfallet/

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokater-anmalda-uppges-ha-lackt-tillgangkriminella/

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sluttjafsat-i-ratten-ny-uppforandekod-fordomstolarna/

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aklagarna-om-advokaterna-natverkskriminella-i-kostym/

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: