Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pappa fälls – mamma frias – för planerat tvångsgifte av dotter

Nyheter
Publicerad: 2023-01-16 11:04
Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT

Pappan fälls men mamman frias för stämpling till äktenskapstvång gällande deras dotter.
Dottern tog tillbaka uppgifterna – men det bortser hovrätten från.
Domstolen beaktar att pappan försökt begränsa dotterns kontakter med omvärlden genom att ta hand om hennes telefon, bankkort och id-handlingar.

Paret med ursprung i Pakistan åtalades för förberedelse till äktenskapstvång under påstående att de tillsammans och i samförstånd förberett att genom olaga tvång förmå sin dotter att resa till Pakistan och ingå äktenskap eller annan äktenskapsliknande förbindelse mot hennes vilja. Förberedelserna skedde mellan den 21 oktober 2021 och den 2 november 2021 i Skövde. Förberedelserna har bestått i att de planerat och diskuterat med släktingar, att de fått målsäganden att ge bort sin andel av bostaden, att de begärt tjänstledigt för målsäganden på hennes arbetsplats, tagit och gömt undan målsägandens identitetshandlingar och bankkort samt att de bokat flygbiljetter till hemlandet.

Beträffande upprinnelsen till det inträffade ansåg Skaraborgs tingsrätt det klarlagt att dotterns farbror uppmärksammade henne tillsammans med hans systers make i en bil på natten den 21 oktober 2021. Farbrodern fick intrycket av att paret hade en relation. Han berättade för flickans föräldrar om det inträffade och uppmanade dem att vidta åtgärder med anledning av detta. Den 22 oktober 2021 gick dottern till sin arbetsplats på McDonalds. Därefter har hon sjukskrivits och inte återvänt till arbetet.

Bokat flygbiljetter

I tiden efter den 21 oktober 2021 har omfattande telefonkommunikation skett mellan flickans föräldrar och andra släktingar i såväl Sverige som i utlandet. En del av dessa samtal har spelats in och åklagaren har vid huvudförhandlingen redogjort för delar av dessa, sedan de översatts till svenska från punjabi. I tiden efter den 21 oktober 2021 har även flygbiljetter bokats modern och dottern till Pakistan och dottern har gett bort sin del av den bostadsrätt familjen bodde i till sin bror. Åklagaren gjorde gällande att allt detta skett i syfte att föra dottern till Pakistan där hon skulle giftas bort mot sin vilja.

Bifall till åtalet förutsätter, enligt tingsrätten, att åklagaren kan visa att syftet med resan till Pakistan var att genom olaga tvång förmå dottern att där ingå äktenskap mot sin vilja. De tilltalade hade formulerat sin inställning något olika sätt men de har var för sig förnekat att syftet med resan till Pakistan var att dottern där skulle giftas bort mot sin vilja.

De förklarade att syftet med resan var att ta hand om sjuka släktingar. Tingsrätten konstaterade att samtalen hade skett med olika personer och diskussionerna har rört många olika saker. Inte i något av samtalen framkom dock några konkreta uppgifter om att ett bröllop i Pakistan var planerat, att en brudgum var utsedd eller hur en vigselceremoni skulle gå till. Till detta kommer vad såväl dottern som hennes föräldrar berättat om att det sedan flera år pågått diskussioner om att dottern skulle gifta sig med en kusin i Storbritannien, något hon också tidigare samtyckt till. Huruvida detta alltjämt var aktuellt i oktober 2021 är emellertid oklart. Av åberopade inspelningar framgår bland annat att den tilltänkte brudgummen hade dragit sig ur planeringen. Uppgifterna om ett eventuellt giftermål under den aktuella resan är, enligt tingsrätten, således mycket vaga.

Tingsrätten ogillade

Inte heller framkom i den utredning som åklagaren presenterat att det varit tal om att dottern på något konkret sätt, genom olaga tvång, av sina föräldrar skulle förmås att ingå äktenskap under resan till Pakistan.

Sammanfattningsvis skulle åtalet för förberedelse till äktenskapstvång därmed ogillas.

Inför processen i hovrätten justerade åklagarens i gärningsbeskrivningen och ändrade brottsrubriceringen till stämpling till äktenskapstvång. Enligt Göta hovrätt måste mamman i någon mån varit införstådd i beslutet och planerna om att dottern skulle giftas bort i samband med resan. Av utredningen har emellertid framkommit ett antal omständigheter som ger anledning att ifrågasätta om mamman verkligen varit delaktig i det aktuella beslutet.

Pappan har i ett flertal samtal gett uttryck för att planerna skulle hemlighållas för mamman och att det var av vikt att hon inte fattade några misstankar. Dottern har också uppgett att hennes mamma inte hade någon bestämmanderätt i frågan om giftermål. Ett vittne som forskar i hedersrelaterat våld, uppgav att även han fått detta intryck efter att ha tagit del av utredningen i målet. Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att utredningen inte ger ett tillräckligt stöd för att mamman haft sådan del i beslutet att hon kan dömas till ansvar för brott.

Hederskultur

När det gäller pappan säger hovrätten: Att familjen levt efter en hederskultur och att åtgärderna som vidtagits mot dottern varit ägnade att upprätta familjens heder framgår klart av utredningen. Dottern har, trots sin ålder, förväntats lyda sina föräldrar och farbröder. Föräldrarna har också tillrättavisat och utövat kontroll över dottern genom att begränsa hennes kontakter med omvärlden och frånta hennes tillhörigheter. Mot denna bakgrund anser hovrätten att dottern har stått i sådant beroendeförhållande till sina föräldrar som i viss mån kan jämföras med barns och att hon därför befunnit sig i en sådan särskilt utsatt belägenhet som avses med bestämmelsen om äktenskapstvång.

Pappans har varit en starkt bidragande orsak till dotterns utsatta belägenhet. Att dottern skulle förmås giftas bort genom ett utnyttjande av hennes utsatta belägenhet framstår därmed som tydligt.

Sammanfattningsvis finner hovrätten bevisat att pappan, tillsammans och i samråd med andra, beslutat att genom utnyttjande av dotterns utsatta belägenhet förmå henne att ingå äktenskap eller annan äktenskapsliknande förbindelse på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Eftersom faran för att brottet skulle fullbordas inte varit ringa och då gärningen inte heller kan sägas vara mindre allvarlig ska han dömas för stämpling till äktenskapstvång.

Men mamman frias alltså.

När det gäller påföljden betonar hovrätten att det stämplingsbrott som pappan ska dömas för har bestått i att han beslutat att, genom utnyttjande av dotterns utsatta belägenhet och mot hennes vilja, förmå henne att ingå äktenskap eller annan äktenskapsliknande förbindelse. Utredningen visar att han i detta syfte försökt begränsa hennes kontakter med omvärlden genom att ta hand om hennes telefon, bankkort och id-handlingar, att han varit delaktig i att hon sjukskrivits från sitt arbete och i att hon förmåtts överlåta sin andel i en bostadsrätt till sin bror, att han varit delaktig i att ansöka om förnyat pass för henne samt bokat biljett för henne till Pakistan och att han haft kontakt med flera andra personer i fråga om arrangemanget kring att gifta bort henne. De åtgärder han vidtagit visar sammantaget att brottet varit mycket nära att påbörjas i den mening att försökspunkten nåtts och det framstår även som uppenbart att det fortsatta ledet i brottsplanen förhindrats endast av den omständigheten att dottern ringt till larmcentralen. Faran för brottets fullbordan har därmed varit påtaglig.

Slipper fängelse

Hovrätten anser att det straffvärde som ska läggas till grund för påföljdsvalet motsvarar tio månaders fängelse. Det finns inte heller något uttalande i förarbetena som antyder att äktenskapstvång skulle vara ett brott av sådan art att det finns en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse.

Vid dessa förhållanden, och då pappa är tidigare ostraffad och det saknas anledning att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, ska påföljden i stället bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till den tid pappan varit häktad i målet föreligger särskilda skäl att inte förena den villkorliga domen med böter. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
tvångsgifte
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: