Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oproportionerligt av kommun hävda detaljplanekrav efter 30 år

Nyheter
Publicerad: 2021-07-20 08:30
Genrebild Foto: Erik Nylander / TT

Två fastighetsägare fick avslag på ansökan om förhandsbesked om att få bygga ett enbostadshus i Kungsbacka.
Kommunen hänvisade dock till detaljplanekravet och avslog ansökan.
Mark- och miljööverdomstolen anser dock inte att det är proportionerligt att, som kommunen, fortsätta hävda detaljplanekravet efter drygt 30 år.
Målet återförvisas därför.

Byggnadsnämnden i Kungsbacka avslog i oktober 2018 två makars ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på makarnas fastighet, med hänsyn till kommunens översiktsplan och med hänvisning till plan- och bygglagen.

Nämnden menade att förhållandena var sådana att markens lämplighet rimligen borde prövas genom detaljplan. Länsstyrelsen i Halland upphävde dock nämndens beslut och återförvisade ärendet dit för vidare handläggning. Byggnadsnämnden överklagade i sin tur det beslutet till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Lucktomt”

Domstolen ansåg inte att något motsade påståendet att den aktuella platsen skulle kunna utgöra en så kallad ”lucktomt”. En lucktomt är ”en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden”.

Frågan var därför om den aktuella platsen var en sådan ”lucka” som kunde prövas direkt i samband med ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Mark- och miljödomstolen ansåg att det trots den relativt långa tidsperiod som förflutit från det att en ansökan först prövades, inte förelåg ett sådant missförhållande mellan det allmänna intresset av en planmässig utveckling av området och fastighetsägarnas intresse av att kunna bebygga fastigheten, att beslutet stred mot proportionalitetsprincipen.

Nämnden hade med andra ord haft fog för att avslå ansökan med hänvisning till detaljplanekravet. Länsstyrelsens beslut upphävdes därför och nämndens beslut fastställdes.

Upphäver dom

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gör nu en annan bedömning och upphäver underinstansens dom och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt prövning.

MÖD noterar att den aktuella fastigheten ligger inom ett område som kommunens i sin översiktsplan har pekat ut som ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Det finns alltså, liksom vad nämnden funnit, en stor efterfrågan att bygga bostäder i området. Utgångspunkten är därmed att markområdets lämplighet för byggande ska prövas med en detaljplan, enligt PBL.

En kommun har genom PBL kap 1 § 2 stora möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen och besluta om hur marken i kommunen ska användas. MÖD påpekar dock att praxis ger stöd för att en kommuns möjlighet att avslå en ansökan om förhandsbesked enbart med hänvisning till detaljplanekravet är begränsad i tid, med hänsyn till proportionalitetsprincipen.

I NJA 2016 s. 868 slog HD fast att bedömningen av om ett avslag om förhandsbesked är proportionerligt ska göras utifrån de förhållanden som råder vid tiden för prövningen, och att antalet år som har passerat sedan dess har betydelse för bedömningen.

HD-praxis

I HD-fallet hade kommunen hänvisat till detaljplanekravet under cirka tio års tid, vilket HD inte ansåg stred mot proportionalitetsprincipen. I ett annat mål, RÅ 2010 ref. 90 blev utgången den motsatta, men då hade kommunen hävdat behovet av detaljplan sedan 1960-talet.

I det aktuella fallet har kommunen hävdat detaljplanekravet i drygt 30 år. Mot bakgrund av detta, samt då den tilltänkta bebyggelsen är begränsad i omfattning och belägen invid liknande bebyggelse, bedömer MÖD att det är oproportionerligt av kommunen att alltjämt hävda krav på detaljplaneläggning i området. På grund av detta ändrar nu alltså MÖD underinstansens dom och skickar tillbaka målet till nämnden för fortsatt handläggning.

MÖD uttalar slutligen att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar målet och tillåter därför att domen överklagas dit. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se