Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Omedelbar försäljning av omhändertagna hundar stoppas

Nyheter
Publicerad: 2023-01-23 11:42
Genrebild. Foto: Eric Tagesson

Kammarrätten underkänner länsstyrelsens motivering till beslutet att omedelbart sälja en kvinnas omhändertagna hundar.
Eftersom hundarna redan var omhändertagna när beslutet fattades fanns det ingen risk att de skulle fara illa.
Länsstyrelsens beslut inhiberas därför.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade i oktober 2022 att omhänderta en kvinnas åtta hundar med omedelbar verkan. I november samma år beslutades att hundarna omedelbart skulle säljas eller överlåtas på annat sätt.

Förvaltningsrätten i Malmö bedömde att det saknades skäl att inhibera besluten och avslog därför kvinnans överklagande.

I Kammarrätten i Göteborg yrkade kvinnan att beslutet från november 2022 skulle inhiberas.

Bestämmelser saknas

Domstolen inleder med att konstatera att djurskyddslagen och djurskyddsförordningen saknar bestämmelser om när ett beslut ska gälla omedelbart. Det får till följd att de generella reglerna i 35 § förvaltningslagen blir tillämpliga.

Huvudregeln är då att ett beslut får verkställas först efter att det vunnit laga kraft. Omedelbar verkställighet får dock ske om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

I paragrafen anges vidare att myndigheten först noga ska överväga om det ändå finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller någon annan omständighet.

Avmagrade

Det överklagade beslutet motiverades med att det av veterinärintyg framgick att fyra av hundarna var måttligt avmagrade och att tre av dem hade infektioner. Enligt veterinärens bedömning hade flera av hundarna utsatts för lidande i åtminstone tre månader. Dessa omständigheter tillsammans med intresset av att omhändertagna djur inte hålls uppställda under längre tid än nödvändigt innebar enligt länsstyrelsen att omedelbar verkställighet skulle ske. Att hålla djur uppställda under längre tid medförde dessutom beaktansvärda kostnader.

Kammarrätten konstaterar att omedelbar verkställighet enligt 35 § förvaltningslagen kan ske bland annat för att undvika ett svårt lidande för ett omhändertaget djur.

Högsta förvaltningsdomstolen har samtidigt i NJA 2021 ref. 41 uttalat att omedelbar verkställighet inte kan medges i varje situation där djurskyddslagstiftningen inte efterlevs. Tvärtom krävs att det föreligger en konkret risk för att djuret kommer att fara illa om beslutet inte verkställs omedelbart.

I det aktuella fallet var hundarna redan omhändertagna vid tidpunkten för det överklagade beslutet. Den fara som fanns för hundarnas hälsa var alltså redan undanröjd vid beslutstillfället.

Inte relevant

Länsstyrelsen har i sitt beslut även pekat på att hundarna inte bör hållas uppställda mer än nödvändigt samt att sådan uppställning innebär beaktansvärda kostnader. Domstolen konstaterar i denna del att det får antas att det allmänna ser till så att hundarna har en god tillvaro. Det är dessutom inte relevant att uppställandet medför kostnader.

Sammantaget bedömer kammarrätten att det saknas grund för länsstyrelsens beslut om omedelbar verkställighet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: