Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Omdirigering av flyg inte extraordinär omständighet

Nyheter
Publicerad: 2022-05-09 09:34
Foto: Michael Probst/AP

Att det flygplan som skulle användas för kvinnans flygning på grund av ”adverse weather” dirigerades om och aldrig kom till avgångsorten kan inte sägas utgöra extraordinära omständigheter i flygpassagerarförordningens mening.
Hovrätten ändrar därför den tidigare domen och ålägger Lufthansa att betala förseningsersättning till kvinnan.

En kvinna stämde flygbolaget Lufthansa i Attunda tingsrätt och krävde bolaget på 400 euro i ersättning i enlighet med EU:s flygpassagerarförordning. Kvinnan skulle i juli 2017 ha flugit från Florens till Stockholm med mellanlandning i Frankfurt. Avgången avseende den första etappen av resan hade dock ställts in och kvinnan hade efter ombokning ostridigt anlänt till slutdestinationen med en förening som typiskt sett berättigar till förseningsersättning. 

Lufthansa bestred dock kravet. Att Frankfurtflygningen ställts in hade enligt bolaget nämligen berott på sådana extraordinära omständigheter som enligt förordningen gör att ersättningsskyldigheten faller bort.

Tingsrätten dömde till Lufthansas fördel

Tingsrätten ansåg också att flygbolaget med handlingar hade styrkt att orsaken till att flygningen ställts in var att planet som skulle användas när det varit på väg till Florens hade dirigerats om till Bologna på grund av väderförhållandena. Det var alltså vädret som hade gjort att flygningen fått ställas in – och att planet inte skulle kunna användas hade stått klart kort tid före planerad avgång.

Slutsatsen blev att Lufthansa hade visat att den inställda flygningen hade berott på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas ens med alla rimliga åtgärder. Käromålet ogillades därför.

Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och ålägger Lufthansa att betala 400 euro i enlighet med kvinnans yrkande.

Väder inte extraordinär omständighet

Det finns en rikhaltig praxis från EU-domstolen med avseende på tolkningen av begreppet ”extraordinära omständigheter”. Händelser som till sin art eller ursprung faller utanför det berörda flygbolagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll anses enligt domstolens praxis utgöra extraordinära omständigheter.

Att konfronteras med skiftande väderförhållanden får enligt hovrätten anses höra till ett flygbolags normala verksamhet. ”I viss utsträckning faller också skiftningar i vädret inom lufttrafikföretagets kontroll i så måtto att företaget hos behöriga flygledningsorgan kan begära att få ändra tilldelad flyghöjd eller på annat sätt ändra planerad flygrutt för att undvika eller mildra effekten av ändrade väderförhållanden”, fortsätter domstolen.

Lufthansa har åberopat ett utdrag från sin egen interna trafikrapport, där det anges att flygningen omdirigerats på grund av ”adverse weather”. Man har dock inte åberopat någon bevisning om de faktiska väderförhållandena. Kvinnan har, i sin tur, åberopat en väderrapport som enligt henne visar att väderförhållandena inte gjort det omöjligt att genomföra flygningen.

Räcker inte

Bevisningen talar enligt hovrätten med viss styrka för att det inte förelåg några anmärkningsvärda väderförhållanden vare sig vid tidpunkten för ankommande flyg eller senare när kvinnans flyg skulle ha avgått från Florens. Flygbolaget har här endast angett att väderrapporten inte visar hur den aktuella flygningen påverkades av vädret.

Ett sådant påstående räcker inte för att visa att flygningen ställts in på grund av extraordinära omständigheter. Man behöver därför inte gå in på om Lufthansa vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att flygningen ställdes in, utan flygbolaget är skyldig att betala den omtvistade kompensationen till kvinnan.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: