Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny praxis: Får rätt till socialbidrag för köp av smartphone

Nyheter
Publicerad: 2020-10-27 09:26
Foto: Stina Stjernkvist / TT

En dom i kammarrätten ger för första gången rätt till socialbidrag för inköp av en smartphone.
Anledningen är att fler och fler tjänster kräver Bank-id som finns i smarta telefoner.

Socialnämnden i Nyköpings kommun beslutade den 22 oktober 2019 att avslå ansökan från en 48-årig man om ekonomiskt bistånd till en ny mobiltelefon, en så kallad smartphone. Däremot fick han visst bistånd för en vanlig mobiltelefon. 48-åringen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och hävdade att han behöver ha tillgång till internet och Bank-id för att bland annat kunna skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Han påpekade att alla ärenden försvåras utan tillgång till Bank-id och han får då inte heller möjlighet att ta emot SMS från diverse myndigheter.

Skälig levnadsnivå

Av Socialtjänstlagen, SoL, framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Förvaltningsrätten i Linköping ansåg att 48-åringen inte hade visat att han inte tillförsäkras en skälig levnadsnivå utan en sådan telefon. Överklagandet avslogs därmed.

Kammarrätten lämnade PT

Eftersom det saknas vägledning i frågan om ekonomiskt bistånd kan utgå för smarta telefoner beviljade Kammarrätten i Jönköping 48-åringen prövningstillstånd.

Kammarrätten anser att det funktionerna på en smartphone kan jämföras med en dator snarare än med en telefon och att ansökan därför bör prövas inom ramen för hemutrustning istället för kostnader för telefoni, som annars ingår i riksnormen. Det saknar därför betydelse att 48-åringen har tillgång till fast telefon och att kostnader för sådan telefon ingår i riksnormen.

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd anfört att dator med internetuppkoppling bör ingå i den hemutrustning för vilken bistånd kan beviljas. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att biståndssökande inte ska behöva utföra ärenden av integritetskänslig natur på offentliga datorer. HFD uttalade vidare att utrymmet för att anse att en enskild är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå även utan tillgång till internet i hemmet bör vara synnerligen begränsat.

Samma behov som en dator

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 11 december 2018 i mål nr 3255-18 avslagit en ansökan om bistånd till dator med motiveringen att sökande ägde en smartphone som uppfyllde samma behov som en dator med internetuppkoppling.

Kammarrätten konstaterar att det inte framgår av utredningen om 48-åringen har tillgång till en privat dator med internetuppkoppling som täcker hans behov. Slutsatsen är att om han saknar dator har han rätt till en smartphone. Förvaltningsrättens dom och socialnämndens beslut ska därför upphävas och målet visas åter till socialnämnden för ytterligare utredning om hur 48-åringen löser frågan om internetuppkoppling. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se