Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Narkotikadömds guldkedja och Rolex splittrar hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 12:45

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten när man förverkar en exklusiv guldkedja, två lyxklockor och en summa kontanter som påträffats hemma hos en dömd narkotikabrottsling.
Det är klart mera sannolikt att egendomen härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
Ett skiljaktigt hovrättsråd vill dock inte förverka kedjan och en av klockorna.

En dag i februari 2021 anlände en man med tåg till pendeltågstationen i Bro och gick sedan till ett närbeläget industriområde. Han kom en stund senare tillbaka med en väska och mötte då en annan person som kommit till platsen med en lätt lastbil och väskan placerades på flaket. Personerna greps senare och väskan visade sig innehålla 9,5 kilo amfetamin med en renhetsgrad på närmare 15 procent.

Mannen som kom till pendeltågstationen fälldes senare ihop med ett antal andra personer för att ha hanterat narkotikan. Efter att polis analyserat chattloggar från de krypterade kommunikationsapplikationerna Sky ECC och Anom riktades dock misstankar även mot en ytterligare person, en idag 36-årig man.

Sky ECC var en tjänst vars kryptering knäckts av brottsbekämpande myndigheter, medan Anom är en tjänst som redan från början utvecklades av amerikanska FBI och sedan avsiktligt spreds i kriminella led. Svensk polis har därför, trots krypteringen, kunnat få del av loggar som sedan kunnat användas som bevisning i brottmål.

”Mellanhand”

36-åringen gjorde gällande att han bara hade förmedlat kontakter mellan köpare och säljare av amfetaminet. På många ställen i de omfattande chattarna hade mannen uttryckt sig som att det är han som överlåter narkotikan tillsammans och i samförstånd med andra, men på andra hade han uttryckt sig mer som en mellanhand. Det gick därför enligt Attunda tingsrätt inte att slå fast att han överlåtit narkotikan tillsammans och i samförstånd med andra. De kontakter som mannen haft var ändå tillräckligt för att betraktas som gärningsman och det handlade om en särskilt stor mängd narkotika. Tingsrätten biföll därför åtalet och fällde 36-åringen för grovt narkotikabrott.

Domstolen noterade att mannen inte förhållit sig passiv och inte heller kunde anses ha haft någon helt underordnad roll i brottsligheten. Sammantaget ansågs det saknas konkret underlag för att vid straffvärdesbedömningen ta hänsyn till något annat än narkotikans art och mängd och påföljden bestämdes med hänsyn till detta till fem års fängelse.

Rolex och Omega

En ytterligare fråga för tingsrätten var hur man skulle se på beslag som gjorts i samband med husrannsakan i mannens bostad. Polisen hade vid en genomsökning av mannens strumplåda hittat 17 000 kronor i kontanter, en guldkedja värd 55 000 kronor samt två klockor av märkena Rolex och Omega värda sammanlagt 130 000 kronor.

Mannen hade de senaste åren deklarerat inkomster på 200 000–250 000 kronor, men omsatt cirka 800 000 kronor per år. En så kallad tillgångsundersökning visade här att ungefär hälften av de pengar som mannen fått in hade utgjorts av spårbara och legitima inkomster, medan övriga hälften var mer oklara och bestod i Swishinsättningar från privatpersoner utan känd koppling till mannen. Mannen hade inte kunnat lämna någon övertygande förklaring till innehavet av ”lyxföremålen”, som inte kunde anses stå i paritet med de blygsamma inkomster som han deklarerat.

Bifölls

”Mot bakgrund av de brott som [36-åringen] döms i förening med de stora oklara inkomster han haft de senaste åren och hans oförmåga att förklara dessa inkomster på ett övertygande sätt bedömer tingsrätten att det framstår som klart mer sannolikt att de i beslag tagna kontanterna och föremålen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet”, summerade tingsrätten när man biföll förverkandeyrkandet.

Mannen valde att inte överklaga domen i fråga om skuld, rubricering eller påföljd – men drev frågan om förverkande vidare till Svea hovrätt. Han åberopade samtidigt ett gåvobrev och ett byteskvitto som ny bevisning.

Förverkande ska i den aktuella situationen ske om det framstår som klart mera sannolikt att den beslagtagna egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet – samt under förutsättning att ett förverkande inte är oskäligt.

Hovrätten skriver:

”Beviskravet innebär dels att det som åklagaren påstår måste vara sannolikt i sig, dels att sannolikheten för påståendet på ett tydligt sätt ska överträffa sannolikheten för att det förhåller sig på motsatt sätt. En helhetsbedömning ska göras med hänsyn till bland annat egendomens beskaffenhet och de omständigheter under vilka den påträffats samt hur allt detta förhåller sig till vederbörandes personliga och ekonomiska förhållanden.”

Hittades i strumplåda

Lyxföremålen har påträffats i en strumplåda i mannens sovrum och en guldpatron som hängt från guldkedjan har varit besudlad med kokain. Såväl egendomens beskaffenhet som omständigheterna under vilka den påträffats talar ihop med mannens ekonomiska förhållanden och den storskaliga narkotikaförsäljning som han medverkat i ”med betydande styrka” för att egendomen utgör utbyte av brott, anser hovrätten.

Mannen har inte presenterat några förklaringar i polisförhör, utan har först vid huvudförhandlingen velat berätta om vad kontanterna och föremålen kommer ifrån. Kontanterna ska ha kommit från mannens morbror och vara avsedda för att använda för att kunna hjälpa honom med inköp av medicin och betalning av räkningar – något som enligt hovrätten entydigt framstår som en efterhandskonstruktion. Hovrätten noterar här att mannen bara gett svävande och oprecisa förklaringar till innehavet och varför han inte satt in pengarna på ett bankkonto – något som uppenbarligen skulle ha underlättat när det gäller att göra inköp och betala räkningar.

Kokainbesudlat hänge

Guldkedjan och Rolexklockan ska ha förvärvats genom byte mot en annan större guldkedja som mannen säger sig ha fått i present av sin mamma, som i sin tur fått den i arv. Det kokainbesudlade hänget säger han sig i sin tur ha fått av en vän. Uppgifterna om förvärv och byte är dock enligt hovrätten ”knapphändiga och diffusa” och det har till exempel inte framkommit att något av föremålen som ska ha varit del i bytet värderats, trots att de haft betydande ekonomiskt värde. Bytesaffären, som ska ha gjorts via annonssajten Blocket, framstår enligt hovrätten också som mindre sannolik.

Kopiorna av gåvobrev och byteskvitto ger i och för sig visst stöd åt mannens uppgifter, men omständigheterna gör att bevisvärdet är lågt. Handlingarna har åberopats först i hovrätten och avser transaktioner mellan privatpersoner och kvittot ”rätar inte ut frågetecknen” kring affären. Dessutom skiljer sig mannens namnteckning på handlingarna åt betydligt. Handlingarnas bevisvärde är sammantaget mycket begränsat och vid en helhetsbedömning delar hovrätten tingsrättens bedömning att det är klart mera sannolikt att all den beslagtagna egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet – samt att inte är oskäligt med ett förverkande.

Skiljaktig

Hovrätten är dock inte enig i sitt beslut. Ett skiljaktigt hovrättsråd delar majoritetens uppfattning när det gäller kontanterna och Omegaklockan, men vill inte förverka guldkedjan och Rolexklockan. Den större guldkedja som mannen berättat om har beslagtagits i en brottsutredning redan 2012, men då accepterades det att kedjan var arvegods och beslaget hävdes. Kedjan ska sedan ha bytts bort runt 2020, efter att mannen sett en annons om Rolexklockan. Eftersom guldkedjan var värd mer och motparten inte ville lägga pengar emellan fick mannen även den mindre guldkedjan ”på köpet”. Historien är ”klart udda”, men inte i sig själv helt osannolik – och hovrättsrådet håller inte med om att mannens förklaringen är ”långsökta och svårkontrollerade” som tingsrätten skrivit, eller om att mannens uppgifter varit ”knapphändiga och diffusa”.

Numera finns också en person som anges med namn och personnummer som ska ha varit motpart i det påstådda bytet och borde därför vara fullt möjligt att kontrollera om personen finns och känns vid affären. Det är även möjligt att kontrollera om den större guldkedjan tidigare varit i beslag.

För det fall att handlingarna är fabricerade måste mannen innan han frihetsberövades ha upprättat handlingar som skulle stämma överens med den berättelse han senare skulle lämna, inklusive detaljer som serienummer på klockan. Detta framstår inte som särskilt sannolikt, utan det är mer närliggande att handlingarna hittats först efter tingsrättsförhandlingen – vilket mannen själv gjort gällande. Varken mannens namnteckningar eller hans beslut att tiga under polisförhören kan heller tillmätas någon avgörande betydelse.

Slutsatsen är att åklagaren inte har presterat bevisning som gör det klart mera sannolikt att guldkedjan och Rolexklockan utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Så är inte fallet med hänget, men även här borde beslaget ha hävts, eftersom guldpatronen utgör en del av samma beslagspunkt som kedjan, enligt det skiljaktiga hovrättsrådet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: