Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Momsavdrag för finsk lapphund beviljas

Nyheter
Publicerad: 2019-11-01 13:44
Foto: Heiko Junge /TT

Kammarrätten har bestämt att inköp av en finsk lapphund ger rätt till momsavdrag.
En samisk kvinna anses ha visat att den inte är en sällskapshund utan ska användas i renskötseln.

Den aktuella kvinnan yrkade att hon skulle medges aktuellt avdrag för ingående mervärdesskatt och hävdade att hon köpt sin finska lapphund enbart i syfte att använda den som ett arbetsverktyg i renskötseln. För att kunna bedriva sin renskötsel är hon direkt beroende av verktyg/arbetsredskap.

”Bästa hjälpen”

Hunden är den bästa hjälpen i arbetet med renarna och kan till skillnad från skoter eller fyrhjuling komma åt vissa platser där renarna befinner sig, till exempel i höga och branta fjäll.

Den omständigheten att hon har andra sysselsättningar i företaget minskar inte behovet av hund i renskötseln. Hon försöker skapa biinkomster för att det är svårt att endast leva på inkomster från ren när man är ung och inte hunnit bygga upp en renhjord. 

Skatteverket nekade henne avdrag.

Nekades i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Luleå ansåg att det av RÅ 2004 ref. 112 kan utläsas att Högsta förvaltningsdomstolen uppställer högre krav på bevisning om användning i skattskyldig verksamhet vid förvärv som kan lämpa sig för privat bruk. Den skattskyldige har bevisbördan för det. Det framgår av utredningen i målet att hundägaren sedan år 2013 inte redovisat någon mervärdesskattepliktig omsättning. Hon har inte heller inkommit med någon bevisning till stöd för att hon har en renhjord eller att den aktuella lapphunden används i renskötsel. Mot denna bakgrund ansåg förvaltningsrätten att det inte visats att lapphunden förvärvats till en mervärdesskattepliktig verksamhet. Avdrag för ingående mervärdesskatt skulle därför inte medges. 

Ansvar att delta

Kvinnan åberopade i samband med överklagandet till kammarrätten en faktura daterad den 28 mars 2017 avseende inköp av 24 renkalvar den 12 december 2016. Hon påpekade också att hon som medlem i en sameby har ett ansvar att delta i renskötseln oavsett hur många renar hon äger. Arbetet drivs kollektivt av medlemmarna med hjälp av maskiner och hundar. Finsk lapphund är en av de vanligaste hundraserna inom renskötseln.

Kvinnan anses, enligt kammarrätten, genom den åberopade fakturan ha visat att hon under år 2016 har förvärvat renkalvar. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta att hon har förvärvat renkalvarna med avsikt att de inom en viss framtid ska generera intäkter. Hon har därmed gjort sannolikt att hon haft för avsikt att bedriva ekonomisk verksamhet.

Skatteverket har motiverat sitt beslut med att kvinnan kan ha nytta av hunden i sin verksamhet men att nyttan är marginell då motorfordon spelar stor roll i dagens renskötsel.

Inte skäl att ifrågasätta

Kammarrätten finner dock inte skäl att ifrågasätta kvinnans beskrivning avseende hundens användning i renskötseln och att hunden inte är anskaffad för att vara en sällskapshund. Hon har därmed visat att hunden i vart fall delvis nyttjas i ekonomisk verksamhet.

Den ingående mervärdesskatten om 3 000 kr på inköpet är därmed helt och omedelbart avdragsgill i hennes verksamhet. Hennes överklagande ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se