Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

MÖD sänker bygglovsavgift för fritidshus – schabloner inte tillämpliga

Nyheter
Publicerad: 2023-02-27 13:04
Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Ingen av de schabloner för bygglovsavgift som byggnadsnämnden har använt är tillämpliga på de planerade cirka 100 fritidshusen i Strömstads kommun.
Mark- och miljööverdomstolen anser därför att avgiften ska beräknas efter faktiskt nedlagd tid i ärendet.
Det får till följd att avgiften sänks från cirka 1 000 000 kronor till 200 000 kronor.

Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun beslutade i april 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av 55 parhus och 44 enkelhus samt ett servicehus och en stödmur. Nämnden beslutade även att ta ut en bygglovsavgift om cirka en miljon kronor av det sökande bolaget.

Gällande parhusen tillämpade nämnden taxepunkten ”nybyggnad av komplementbyggnad som överstiger 50 m² (med tekniskt samråd)”. För enkelhusen tillämpades taxepunkten ”nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50 m² (med tekniskt samråd)”. Taxepunkterna tillämpades tillsammans med en bestämmelse som medgav avgiftsreducering för gruppbebyggelse. För servicehuset tillämpades taxepunkten ”nybyggnad 101–1 000 m² med tekniskt samråd)”. Någon avgift för det tekniska samrådet för servicehuset togs inte ut.

Överklagades

Beslutet att ta ut bygglovsavgift överklagades av sökanden till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som avslog överklagandet.

I mark- och miljödomstolen i Vänersborg yrkade bolaget att bygglovsavgiften skulle sättas ned till 200 000 kronor eller ett skäligt belopp. Enligt bolaget kunde den faktiska kostnaden för handläggningen av bygglovsansökan omöjligen uppgå till en miljon kronor. Nämndens beräkningar var orimliga både i förhållande till tidsåtgång och handläggningskostnad per timme. Bolaget menade att anläggningen skulle ses som en helhet och att en annan taxepunkt skulle tillämpas.

Mark- och miljödomstolen ansåg att nämnden hade tillämpat bygglovstaxan korrekt. Den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen, som för byggärenden återfinns i 12 kap. 10 § plan- och bygglagen, innebär att avgifterna ska täcka de sammanlagda kostnaderna för den avgiftsbelagda verksamheten. Det är därmed inte den faktiska kostnaden i varje enskilt fall som ska täckas, framhöll rätten.

Inte oproportionerligt

Av praxis framgår att avgiften kan jämkas endast om avgiften till väsentlig del överstiger den beräknade självkostnaden i ett ärende. Domstolen ansåg att så inte hade skett. Inte heller i övrigt framstod avgiften som oproportionerlig. Det saknades alltså skäl att sätta ned avgiften.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterar att de tillämpade taxepunkterna avser komplementbyggnader, trots husen i målet inte utgör sådana byggnader. Inte heller den taxepunkten som bolaget har argumenterat för – ”nybyggnad större än 5001 m²” – är tillämplig.

Faktisk tid

Mot bakgrund av att ingen av taxepunkterna är tillämpliga anser domstolen att avgiften ska bestämmas utifrån den faktiskt nedlagda tiden i ärendet. Eftersom nämnden inte har kunnat ange hur mycket tid som lagts ned anser MÖD att bygglovsavgiften skäligen ska bestämmas till 200 000 kronor, motsvarande en arbetstid om cirka 175 timmar. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: