Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

McDonalds får bakläxa – måste källsortera

Nyheter
Publicerad: 2022-01-10 13:00
McDonalds, hamburgerrestaurang. Foto: Erik Simander

McDonald’s restauranger i Stockholm måste sluta skicka matgästernas utsorterade plast- och pappersförpackningar till förbränning. I motsats till länsstyrelsen anser mark- och miljödomstolen att bolagen som driver restaurangerna omfattas av begreppet ”andra förbrukare” 2006 års förpackningsförordning.

Mark- och miljödomstolen har sex öppna mål rörande olika McDonald’s restauranger i Stockholm, vilka prövats genom dom samma dag i mark- och miljödomstolen. 

Bakgrunden till prövningen är följande: Vid tillsyn av ett antal McDonald’s restauranger i Stockholm under 2018 konstaterade miljöförvaltningen i Stockholms stad att rutinerna för utsortering av förpackningsavfall i verksamheterna var bristfälliga. Det handlade i huvudsak om att muggar, förpackningar, Happy Meal-kartonger och pantburkar inte sorterades ut i matsalen, utan blandades med hushållsavfall, eller att det förpackningsavfall som sorterades ut i matsalen vid bortskaffandet sammanblandades med hushållsavfall.

Förpackningsavfall

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad förelade under 2018 de företag som drev McDonald’s restaurangerna att bland annat redovisa åtgärdsförslag för att sortera ut visst förpackningsavfall. Respektive beslut är riktat mot ett företag, men avser i vissa fall flera restauranger som drivs av samma företag, och omfattar olika sorters/fraktioner av avfall.

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län som inledningsvis bedömde att de muggar, kartonger och lock med mera som används för att innehålla mat och dryck vid servering på McDonald´s restauranger är att anse som förpackningsavfall när de kastas.

För avfall som har uppstått före utgången av december 2022 gäller, enligt övergångsbestämmelserna till nya förordningen om producentansvar. Nämnden har fattat sitt beslut med stöd av bland annat den upphävda förordningen om producentansvar, som anger att hushåll och andra förbrukare ska sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

Länsstyrelsen bedömde att bolagen som driver McDonalds-restaurangerna genom sin yrkesmässiga verksamhet inte kunde anses omfattas av begreppet hushåll och andra förbrukare. Bolagen kunde därmed inte med stöd av denna bestämmelse föreläggas att redovisa åtgärdsförslag.

Länsstyrelsen fann således att den aktuella punkten i föreläggandet saknar laglig grund och beslutet skulle därför upphävas i denna del.

Överklagar beslut

Nämnden överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka som har motsatt uppfattning. Förpackningsavfallet var, enligt tidigare gällande definitioner i miljöbalken, att anse som avfall som är jämförligt med hushållsavfall. 

Domstolen bedömer att det aktuella förpackningsavfallet även utgör kommunalt avfall. Det aktuella avfallet omfattas således enligt domstolen av det kommunala avfallsmonopolet, med de inskränkningar som följer av 2019 års förpackningsförordning.

För att bolagen ska vara skyldigt att sortera ut förpackningsavfallet krävs att de omfattas av begreppet hushåll och andra förbrukare. De omfattas ostridigt inte av begreppet hushåll. En förutsättning för att de ska träffas av sorteringsskyldigheten är således att bolagen omfattas av begreppet ”andra förbrukare”.

McDonalds anses vara förbrukare

Enligt domstolens bedömning ska bolagen anses omfattas av begreppet andra förbrukare. Förpackningen var inte använd, det vill säga förbrukad, innan förpackningen användes i restaurangverksamheten på ett sådant sätt att den blev förpackningsavfall. Synsättet som bolagen anfört, att andra förbrukare endast skulle omfatta konsumenten i egenskap av förbrukare och slutlig användare av de förpackningar som bolagen tillhandahåller som producent, är enligt domstolen inte ändamålsenligt. Verksamhetsutövaren, som driver restaurangen, får därmed anses vara förbrukare av förpackningen. 

Domstolen bedömer vidare att föreläggandet är tillräckligt tydligt och proportionerligt för att verksamhetsutövaren ska kunna följa det. Då föreläggandet endast innebär att ett åtgärdsförslag ska redovisas kan det inte anses vara oproportionerligt.

Nämndens beslut ska därför fastställas.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
mcdonalds1
mcdonalds2
mcdonalds3
mcdonalds4
mcdonalds5

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se