Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måste betala miljösanktionsavgift för ”tatueringsambulans”

Nyheter
Publicerad: 2023-01-25 09:32

Även om det inte framkommit att någon person rent faktiskt har låtit sig tatueras i bolagets ”tatueringsambulanser” anser Mark- och miljööverdomstolen att verksamheten åtminstone får anses påbörjad.
Miljönämnden har därför visat att bolaget har bedrivit anmälningspliktig verksamhet, och har därför haft fog för att döma ut en miljösanktionsavgift.

Miljönämnden i Malmö beslutade i januari 2022 att påföra ett bolag som bedriver tatueringsverksamhet en miljösanktionsavgift om 3 000 kronor. Miljöförvaltningen hade fått kännedom om att bolaget köpt in två ”tatueringsambulanser” och att avsikten var att kunna erbjuda en ambulerande tatueringsverksamhet.

I beslutet angavs att bolaget endast hade tillåtelse att bedriva tatueringsverksamhet i en lokal i Malmö. Att erbjuda behandlingar i ett fordon utgör en anmälningspliktig ändring, och någon sådan anmälan hade inte kommit in till miljönämnden. Bolaget skulle därför betala en miljösanktionsavgift.

Överklagades

Bolaget överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen i Växjö och yrkade att sanktionsavgiften skulle upphävas. Som stöd för sin talan anförde bolaget att man ännu inte bedrivit någon tatueringsverksamhet inuti fordonen. De bilder av ”ambulanserna” som finns på sociala medier är ett led i en marknadsföringskampanj av en framtida satsning. Sammantaget menade bolaget att nämnden dömt ut sanktionsavgift för en överträdelse som inte skett.

Nämnden anförde att anmälningsplikten inträder redan i samband med att verksamheten arrangeras. Av videoklipp som finns publicerade på internet framgår hur fordonen iordningställs för tatueringsverksamhet och i en beskrivande text anges att avsikten är att använda bilarna för tatuering. Bolaget har även skrivit att ”vi kör på olika uppdrag där vi tatuerar enligt överenskommelse, hotell, svensexa m.m.” i sociala medier.

Mark- och miljödomstolen hänvisade inledningsvis till 38 § första punkten förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Där framgår att tatueringsverksamhet är anmälningspliktig. Om bestämmelsen överträds ska en miljösanktionsavgift om 3 000 kronor tas ut.

Av Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, praxis framgår att det är tillsynsmyndigheten som ska visa att det har funnits förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift.

Fastställer

Enligt domstolen gick det inte att bortse från bolagets invändning om att den påstådda verksamheten ännu inte bedrivits. Nämnden ansågs därmed inte ha visat att det skett en överträdelse.

MÖD gör en annan bedömning och fastställer nämndens beslut.

Rätten konstaterar att verksamheten enligt 38 § anses påbörjad när det varit möjligt för allmänheten att besöka den ambulerande verksamheten för att tatuera sig.

Av bolagets verksamhetsbeskrivning framgår att det ska erbjuda mikropigmentering och permanenttatueringar både på fast adress och ambulerande. Till detta kommer att bolaget i ett antal inlägg på sociala medier har publicerat bilder på fordon som är iordningsställda för tatuering. Vidare har bolaget på sociala medier skrivit att man utför ambulerande tatueringsuppdrag.

Funnits fog

Enligt MÖD framkommer det inte att någon person rent faktiskt har blivit tatuerad i bolagets bilar. Det går heller inte att slå fast att de fordon som syns uppställda vid olika evenemang är samma bilar som är iordningställda för tatuering.

Trots detta anser domstolen att det som har kommit fram är tillräckligt för att nämnden ska anses ha visat att bolaget har påbörjat en ambulerande tatueringsverksamhet. Verksamheten har inte anmälts till nämnden och det har därför funnits fog för den utdömda sanktionsavgiften. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: