Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Maltaboende slipper skatta i Sverige efter överklagande

Nyheter
Publicerad: 2021-04-07 11:22
Malta. Foto: AP Photo/Jonathan Borg

En 63-årig svensk man, boende på Malta, vinner skattetvist mot Skatteverket och behöver inte beskattas för kapitalinkomster i Sverige. Förutom svenskt medborgarskap, visst innehav av svenska värdepapper och ett fåtal besök i Sverige har han inte någon närmare koppling till Sverige.

Skatteverket förelade mannen att komma in med inkomstdeklaration för 2016 på grund av att verket fått kontrolluppgifter av vilka framgår att han avyttrat aktier under året. Eftersom någon deklaration därefter inte kommit in har verket beslutat att skönsbeskatta honom för kapitalvinst på aktierna. Han påfördes även förseningsavgifter med anledning av den uteblivna deklarationen.

Prövning om beskattningsskyldig i Sverige

Mannen gjorde dock gällande att han inte är skattskyldig i Sverige för aktieförsäljningarna. Förvaltningsrätten i Stockholm hade mot denna bakgrund att pröva om det funnits förutsättningar för att beskatta honom i Sverige.

Mannen registrerades efter egen ansökan som utvandrad under år 2012. Samma år redovisade han även en försäljning av en bostadsrätt i Stockholm. Han gjorde även gällande att han flyttade från Sverige tidigare än vid tidpunkten då han gjorde denna ansökan. Han åberopade bland annat kontoutdrag, utdrag från det svenska taxeringsregistret, anställningsavtal från Malta samt ett antal intyg av olika slag.

Enligt rättens uppfattning hade mannen sammantaget inte gjort sannolikt att han saknade väsentlig anknytning hit år 2016. Han var därmed obegränsat skattskyldig i Sverige under det beskattningsåret.

Varit registrerad för skatt på Malta

Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverket inte har visat att mannen har haft väsentlig anknytning till Sverige fram till dess att han registrerats som utvandrad från Sverige den 23 maj 2012. Inte heller i övrigt ger utredningen stöd för att han skulle ha rest från Sverige vid en annan tidpunkt under den femårsperiod som föregått beskattningsåret 2016.

Detta innebär att det är Skatteverket som har bevisbördan för att mannen under beskattningsåret 2016 har väsentlig anknytning till Sverige. Kammarrätten konstaterar att mannen har varit registrerad för skatt på Malta under 2016 men har såvitt kommit fram inte betalat någon inkomstskatt där under detta år. Det framgår inte av vilken anledning han har varit registrerad för skatt på Malta.

Han har inte heller kommit in med något hemvistintyg från Malta för 2016. Det saknar dock betydelse vid bedömningen av frågan om han alltjämt har väsentlig anknytning till Sverige om han varit oinskränkt skattskyldig i något annat land.

Begränsad koppling till Sverige

Under år 2016 har mannen såvitt kommit fram haft en mycket begränsad koppling till Sverige. Förutom svenskt medborgarskap, visst innehav av svenska värdepapper och ett fåtal besök i Sverige har det inte kommit fram att han har någon närmare koppling till Sverige vare sig socialt eller ekonomiskt.

Under året saknar han även fastighet eller bostad i Sverige. Mot denna bakgrund och med hänsyn till vad som kommer fram av utredningen i övrigt kan Skatteverket inte anses ha visat att han har haft väsentlig anknytning till Sverige under 2016. Han är därmed inte obegränsat skattskyldig i landet under detta år.

Överklagandet ska därmed bifallas. Han får ersättning för sina kostnader med begärda 40 250 kronor i kammarrätten och 10 500 kronor i förvaltningsrätten (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se