Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lagman varnas efter att av misstag ha fällt istället för att fria

Nyheter
Publicerad: 2020-08-27 14:14
OBS Genrebild Foto: Jessica Gow/TT

En lagman varnas av Statens ansvarsnämnd sedan han av misstag fällt i stället för att fria en man för olovlig körning.
Felet innebär, enligt nämnden, ett tydligt avsteg från den tilltalades berättigade krav på hög kvalitet vid domstolens handläggning av mål.
Sådana brister kan endast i undantagsfall ursäktas av otillräckliga resurser.
Lagmannen frias dock för den felaktiga rättelsen.

Justitiekanslern anmälde lagmannen till Statens ansvarsnämnd för eventuell disciplinpåföljd. Som grund för anmälan anfördes i korthet följande.

Lagmannen har i anslutning till huvudförhandlingen muntligen avkunnat en brottmålsdom genom vilken den tilltalade frikändes från ansvar för olovlig körning. Han har därefter utformat en skriftlig dom i samma mål enligt vilken den tilltalade dömdes för samma brott till böter. Domen expedierades till åklagaren men hann inte expedieras till den tilltalade .

FU om tjänstefel lades ner

Efter att åklagaren påtalat felet har lagmannen beslutat om rättelse av domen.

Justitiekanslern inledde förundersökning om tjänstefel men beslutade att lägga ned förundersökningen, och överlämnade därefter ärendet till ansvarsnämnden för prövning av frågan om disciplinpåföljd.

Lagmannen har medgett de faktiska omständigheterna och beklagat det inträffade men har bestritt ansvar för tjänsteförseelse.

Lagmannen beslutade, när han insett sitt misstag, om rättelse av domen med hänvisning till 30 kap. 13 § rättegångsbalken. Av bestämmelsens första stycke framgår att rätten får besluta om rättelse av en dom om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av rättens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

Oaktsamhet

Enligt den överåklagare som inledde en senare nedlagd förundersökning på uppdrag av JK har lagmannens rättelse inte avsett något sådant skrivfel eller liknande förbiseende som avses med rättelseinstitutet. Den låg därmed utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

Det ansågs dock inte kunna grunda ansvar för tjänstefel.

Själva felet i domen innebar dock att lagmannen vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt i den dömande verksamheten. Detta fick anses ha skett av oaktsamhet.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna ansåg dock åklagaren att gärningen var ringa och därmed inte utgör straffbart tjänstefel.

”Situationen är tung”

Lagmannen anser att rättelseinstitutet kunde användas i denna situation. Han säger vidare till sitt försvar: ”Felet uppkom i samband med ett notariebrottmålsting som jag tog utan protokollförare och som annars hade fått ställas in. Jag har som tingsrättens chef upprepade gånger framfört till Domstolsverket och i media att situationen vid tingsrätten är tung. Jag har i en mycket pressad situation av oaktsamhet gjort ett fel som jag själv anser är allvarligt. Jag har därefter omedelbart rättat felet, för att den tilltalade inte skulle drabbas. Jag har sedan gjort allt som jag ska för att felet ska kunna prövas”.

”Allvarligt”

Frågan är om lagmannen ska drabbas av en disciplinpåföljd. Statens ansvarsnämnd anser att felet som uppstod i den skrivna domen är allvarligt. Av utredningen framgår att kagmannen, vid utarbetande av den skriftliga domen, helt enkelt hade glömt bort innehållet i den avkunnade domen. Det råder ingen tvekan om att detta innebär att han varit oaktsam. Felet är därmed ett sådant åsidosättande av skyldigheterna i anställningen som i och för sig utgör tjänsteförseelse och motiverar disciplinpåföljd. Frågan är då om felet med hänsyn till samtliga omständigheter är att betrakta som ringa.

I likhet med vad Justitiekanslern har anfört talar, menar ansvarsnämnden, det faktum att lagmannen själv anmälde händelsen till Domstolsverket för att han tagit den på allvar, och inte uppvisat likgiltighet eller nonchalans. När det gäller hans övriga åtgärder efter det inträffade vill ansvarsnämnden framhålla följande: Lagmannens glömska i förhållande till den avkunnade domens innehåll skulle visserligen kunna anses utgöra en sorts förbiseende. Ansvarsnämnden kan dock konstatera att den skriftliga dom som kom att skickas till åklagaren är resultatet av såväl en relativt utförlig värdering av utredningen i målet som en analys av det straffrättsliga ansvaret.

Inte anses ringa

Felaktigheterna i domen är därmed sådana att de klart avviker från sådana skrivfel, räknefel eller andra liknande förbiseenden som kan bli föremål för rättelse enligt 30 kap. 13 § första stycket rättegångsbalken. Den gjorda rättelsen talar därför inte för att förseelsen avseende den felaktiga domen ska anses vara ringa. Att lagmannen använde sig av rättelseinstitutet trots de bristande formella förutsättningarna för det måste dock ses mot bakgrund av den uppkomna situationen och att det saknades andra sätt att omgående begränsa skadan i förhållande till den tilltalade. Ansvarsnämnden gör därför bedömningen att den åtgärden i sig inte bör läggas till grund för att påföra disciplinansvar.

Även om lagmannen redan i samband med domskrivningen skulle ha insett att han var osäker på utgången i något av målen saknade han med den valda hanteringen också möjlighet att kontrollera det rätta förhållandet med någon annan än med parterna. Felet måste mot denna bakgrund anses vara följden av ett i vart fall delvis medvetet risktagande. Det talar mot att bedöma förseelsen som ringa.

Endast i undantagsfall ursäktas

Lagmannen har hänvisat till arbetssituationen, såväl sin egen som arbetsläget på tingsrätten i stort, som en omständighet som bör medföra att disciplinpåföljd inte ska meddelas honom. Ansvarsnämnden ”har ingen anledning att ifrågasätta hans beskrivning av förhållandena på domstolen, men vill i detta sammanhang framhålla att det inträffade felet innebär ett tydligt avsteg från den tilltalades berättigade krav på hög kvalitet vid domstolens handläggning av mål. Sådana brister kan endast i undantagsfall ursäktas av otillräckliga resurser.

Inför valet mellan att tillämpa ett handläggningssätt som medför ökad risk för felaktigheter och att ställa in en eller flera huvudförhandlingar måste intresset av att handlägga samtliga typer av mål med hög kvalitet väga tungt. Detta gäller särskilt med hänsyn till att fel av det slag som det nu aktuella typiskt sett riskerar att minska förtroendet för domstolens dömande verksamhet” skriver Statens ansvarsnämnd.

Särskilt ansvar

Nämnden tillägger att lagmannen i egenskap av domstolschef har ett särskilt och övergripande ansvar för sådana avvägningar.

Ansvarsnämnden bedömer mot denna bakgrund att lagmannen genom sina åtgärder av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen, och att felet inte kan bedömas som ringa. Han ska därför meddelas disciplinpåföljd. Någon annan påföljd än varning är inte påkallad. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.