Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kastrerades hingst inför försäljning – säljare skadeståndsskyldig

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 09:41
Genrebild. Foto: Eric Tagesson

Ett numera konkursat travbolag sålde en tävlingshäst till sin egen vd.
Vad vd:n inte visste om var att hästens tränare hade låtit kastrera hästen samma dag som överlåtelsen skedde. Hovrätten bedömer att ingreppet skedde i strid med ett ingånget samarbetsavtal och uppskattar skadan till 25 000 kronor, vilket tränarens bolag är skyldigt att betala.

Ett bolag som bedrivit verksamhet genom tävling med travhästar försattes på egen begäran i konkurs i december 2016. Fram till konkursen hade travbolaget ett samarbetsavtal med en travtränare som via sitt bolag ansvarade för skötsel och träning av travbolagets hästar. Enligt ett villkor i ett samarbetsavtal skulle tränaren samråda med travbolagets vd om veterinära ingrepp av mer omfattande natur.

I juli 2016 uppkom samarbetsproblem mellan den dåvarande vd:n och styrelsen, varför en ny vd förordnades för travbolaget. Den före detta vd:n är pappa till den tränare som ansvarade för hästarnas skötsel. Tränaren fick klartecken av den tidigare vd:n att kastrera travhästen men ingreppet genomfördes inte förrän den nye vd:n tillträtt.

Köpts som hingst

Inför konkursen köpte travbolagets nye vd genom sitt eget bolag den aktuella travhästen för 75 000 kronor. Vd:n var övertygad om att hästen köpts som hingst, men så var alltså inte fallet. Travbolagets konkursbo gick med på att sätta ned köpeskillingen från 75 000 kronor till 25 000 kronor på grund av kastreringen samt överlät därefter sin fordran på ett eventuellt skadestånd till vd:ns bolag.

Vd:ns bolag stämde tränarens bolag och yrkade betalning med 50 000 kronor i enlighet med den överlåtna fordran. Bolaget gjorde gällande att kastreringen utförts i strid med samarbetsavtalet eftersom tränaren inte stämt av ingreppet med travbolagets nye vd.

”Ingen värdeminskning”

Tränarens bolag bestred yrkandet. Bolaget menade att kastreringen skett i enlighet med samarbetsavtalet och att den nye vd:n varit medveten om kastreringen. Vidare anförde bolaget att ingreppet inte innebar någon värdeminskning avseende hästen.

Ystads tingsrätt tog inledningsvis ställning till om tränarens bolag, mot bakgrund av samarbetsavtalet, brutit mot sin vård- eller lojalitetsplikt i förhållande till travbolagaget.

Domstolen konstaterade att när frågan om kastrering först kom upp diskuterade tränaren saken med bolagets dåvarande vd och fick klartecken att gå vidare med ingreppet. Av utredningen framgick att hästen vid denna tidpunkt inte ansågs fysiskt mogen för kastreringen och man var därför tvungen att avvakta hästens utveckling.

Kastreringen genomfördes samma dag som överlåtelsen skedde. Tränaren har själv berättat att han var medveten om att hästen låg ute till försäljning när han beslutade att kastrera den. Trots detta så kontaktade han inte den nye vd:n för att få ett nytt godkännande.

Illojalt

Enligt tingsrättens mening kunde tränarens agerande i denna del, med hänsyn till skrivelsen i samarbetsavtalet, inte bedömas som annat än illojalt i förhållande till travbolaget. Tränaren måste ha förstått att det kunde vara en mycket viktig fråga för köparen av hästen om den var en hingst eller en valack.

Vad beträffar skadan konstaterade rätten att det verkar finnas olika åsikter avseende frågan om hästens värde faktiskt sjönk på grund av ingreppet. Det gick dock inte att komma ifrån att kastreringen rent faktiskt innebar en nedsatt köpeskilling och därmed en konstaterad skada för travbolaget.

Sammantaget fann tingsrätten att skadeståndsyrkandet om 50 000 kronor skulle bifallas. Dessutom skulle tränarens bolag betala ersättning för rättegångskostnader om cirka 815 000 kronor.

Hovrätten över Skåne och Blekinge delar tingsrättens bedömning att tränarens bolag har agerat i strid med vård- och lojalitetsplikten enligt samarbetsavtalet. Detta alldeles oavsett om tränaren själv bedömde att det var påkallat med kastreringen för att hästen skulle uppnå sin fulla potential som tävlingshäst.

Nästa fråga är om kastreringen har inneburit skada. Det saknas skäl att ifrågasätta att hästens marknadsvärde som hingst uppgick till erlagda 75 000 kronor vid försäljningstillfället.

50 000 kronor

Nästa fråga är om kastreringen påverkade marknadsvärdet. Det är utrett att vd:ns bolag begärde ett prisavdrag om 50 000 kronor med anledning av kastreringen och att detta prisavdrag accepterades av konkursförvaltaren i travbolaget. Såväl vd:n som konkursförvaltaren var i samband med prisavdragsförhandlingarna i kontakt med en värderingsman som uppskattade värdeminskningen till 50 000 kronor.

Samtidigt har tre personer i målet, med stor erfarenhet av att arbeta med travhästar, vittnat om att en valack inte är en sämre travhäst än en hingst samt att hästen som hingst inte hade något avelsvärde. Enligt deras bedömning påverkade inte kastreringen marknadsvärdet.

Hovrätten ifrågasätter inte att hästen saknade ett faktiskt värde som avelshäst omedelbart före kastreringen. Det potentiella avelsvärdet är dock något som är viktigt för en köpare av en ung häst, även om chansen för att hingsten ska få ett värde som avelshingst är mycket liten. Mot bakgrund av detta bedömer domstolen att kastreringen har inneburit skada.

När det gäller skadans storlek konstaterar rätten att konkursförvaltaren har accepterat ett prisavdrag om 50 000 kronor, vilket i normala fall får anses vara en stark indikation på att varans marknadsvärde har sjunkit med motsvarande belopp. I den aktuella situationen förhandlades dock inte prisavdraget under vanliga förhållanden. Konkursförvaltaren har uppgett att man var mån om att inte få tillbaka en levande häst till konkursboet, och att man därför accepterade prisavdraget. Prisavdraget talar därmed endast i viss mån för att skadan uppgår till 50 000 kronor.

Den värderingsman som vd:n och konkursförvaltaren var i kontakt med, och som uppskattade värdeminskningen till 50 000 kronor, har såvitt framkommit inte sett den aktuella hästen. Det finns därför skäl att ifrågasätta underlaget för kastreringen.

Med hänsyn till detta bedömer hovrätten att skadan får uppskattas till 25 000 kronor. Tränarens bolag ska alltså betala detta belopp till vd:ns bolag. Vardera parten ska stå sin egen rättegångskostnad. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
kastreradhingst
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: