Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Känd börs-vd befrias från Skatteverkets kostnadsränta

Nyheter
Publicerad: 2020-11-12 08:56
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kammarrätten befriar en omskriven börs-vd från kostnadsränta eftersom räntan har beräknats på ett belopp som redan har dragits av som kupongskatt.
Han får därmed delvis rätt efter sitt överklagande.

Skatteverket påförde vd:n kostnadsränta i samband med att Skatteverket omprövat och höjt hans slutliga skatt för inkomståren 2005-008, vilket fastställdes av Kammarrätten i Stockholm i september 2017. Domen vann laga kraft i januari 2018.

Skatteverket beslutade en månad senare att inte bevilja befrielse från kostnadsränta. Skatteverket har även påfört börs-vd:n kostnadsränta vid anstånd. Skatteverket beviljade i december 2017 anstånd för betalning av skatt om 4 534 842 kronor. Anstånd medgavs till och med mars 2018. Skatteverket beslutade i april 2018 att medge delvis befrielse för kostnadsränta, med 9 705 kronor, för tiden efter att kammarrättens avgörande vunnit laga kraft.

Vd:n överklagade även två beslut av Skatteverkets i februari och april 2018 samt ett saldobesked daterat i mars 2018 och yrkade att han helt eller delvis ska medges befrielse från påförd kostnadsränta.

Synnerliga skäl

Mannen menar att det föreligger synnerliga skäl för befrielse av den kostnadsräntan som påförts i samband med omprövningen på grund av formella brister i Skatteverkets beslutsfattande, handläggningstidens längd och inbetald kupongskatt. Kostnadsräntan är vidare till största delen helt oskälig och saknar delvis stöd i lag med hänsyn till att delar av den av Skatteverkets beräknade skatteskuld, varpå räntan beräknats, inte har varit någon skatteskuld.

I fråga om kostnadsräntan som påförts vid anstånd, är den, hävdar han, oskälig och helt felaktig eftersom någon skatteskuld inte har förelegat. Han har betalat hela sin skatteskuld, räntor och avgifter. Det är Skatteverket som har lånat beloppet av honom och vägrat återbetala honom under de år ärendet legat i domstol. Saldobeskedet från mars 2018 måste anses vara ett beslut eftersom det av beslutet framgår påförd ränta.

Förvaltningsrätten avvisade

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg inte att saldobeskedet var ett överklagbart beslut varför överklagandet avvisades i den delen. Några formella brister och felaktigheter i Skatteverkets handläggning förelåg inte heller. Och den långa handläggningstidens längd  kunde inte utgöra sådana synnerliga skäl som motiverar hel eller delvis befrielse från kostnadsränta.

När det gäller påståendet att innehållen kupongskatt ska beaktas vid beräkning av kostnadsräntan, såväl vad gäller tiden som omfattas av omräkningen som föranletts av kammarrättens dom som den ränta som påförts vid anstånd kom förvaltningsrätten fram till följande: Det finns inte något uttalat stöd för att en tidigare inbetalad kupongskatt skulle utgöra synnerliga skäl för att befria från kostnadsräntan.

Av ett av de rättsfall som Skatteverket åberopat framgår att det inte föreligger synnerliga skäl för befrielse av kostnadsränta vid ett allmänt statsfinansiellt resonemang, till exempel med hänvisning till att staten inte kan anses ha riskerat ett skattebortfall i en viss del. Att Skatteverket under de aktuella åren faktiskt fått ett belopp som delvis skulle komma att täcka den skatt som börs-vd:n blev skyldig att betala medför således inte i sig att det finns grund för befrielse från kostnadsräntan. Förvaltningsrätten bedömde mot denna bakgrund att det inte fanns synnerliga skäl att delvis eller helt befria mannen från kostnadsränta på grund av erlagd kupongskatt.

Kan inte kvittas

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att skatt som betalas enligt bestämmelserna i kupongskattelagen inte kan kvittas mot skatt som betalas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen eftersom det är fråga om beskattning i två olika system. Inte heller är det i praktiken möjligt att återfå innehållen kupongskatt innan en fråga om beskattning enligt inkomstskattelagen slutligen har prövats.

I vd:s fall har detta inneburit att han har påförts kostnadsränta bland annat på det belopp som kan sägas ha haft sin motsvarighet i den redan innehållna kupongskatten. Del av det belopp som ränta har beräknats på har alltså redan funnits på ett konto hos staten, låt vara i ett annat system än det där kostnadsräntan har beräknats.

Befrias från kostnadsränta

Vd:n har vidare inte fått tillbaka den innehållna kupongskatten förrän processen om hans skattskyldighet i Sverige slutligen avgjorts och då utan någon intäktsränta. Mot bakgrund av detta och med beaktande av att förarbetenas exemplifiering av befrielsegrunder inte är uttömmande, anser kammarrätten att det finns synnerliga skäl att befria honom från kostnadsränta till den del räntan har beräknats på ett belopp som motsvarar tidigare innehållen kupongskatt och inte redan har eftergetts.

Synnerliga skäl att utöver detta medge befrielse från kostnadsräntan har inte framkommit. Överklagandet i övriga delar ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se