Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jurist vinner fakturastrid – nekas ersättning för rättegångskostnader

Nyheter
Publicerad: 2020-10-05 14:15
Foto: Anders Wiklund / TT

En glasfirma måste betala fakturorna från en juristfirma fullt ut eftersom klienten bekräftade en kommande betalning av det resterande beloppet.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom men eftersom tvisten faller inom kärnområdet för juristens näringsverksamhet nekas hon ersättning för rättegångskostnaderna.

En glasfirma ingick avtal med en juristfirma avseende juridisk rådgivning rörande glasfirmans krav gentemot ett annat bolag avseende betalning för reparation av skyltfönster. Tvisten ägde rum i Örebro tingsrätt. Juristfirman avträdde uppdraget efter att det första målet, som avslutades genom en tredskodom, återvanns.

Juristfirman yrkade därefter att glasfirman skulle förpliktas betala 5 010 kronor och hon krävde även ersättning för rättegångskostnader i den nu aktuella tvisten med 2 070 kronor varav 1 380 kronor avser ersättning för en timmes rättslig rådgivning och 690 kr avser upprättande av rättegångsskrift.

Skälighetsbedömning

Parterna var eniga om att uppdraget skulle utföras på löpande räkning till en timkostnad om 2 500 kronor, att tre fakturor om 48 125 kronor, 20 000 kronor och 13 125 kronor översänts från juristfirman samt att glasfirman inte har betalat 5 010 kronor av det totala fakturerade beloppet.

Frågan i målet var, menade Gävle tingsrätt, i stället om den ersättning som juristfirman begärt för tjänsten är skälig. Det finns ingen generell lagreglering som är direkt tillämplig vid avtal om tjänster mellan näringsidkare. Vad som har gällt mellan parterna får därmed i första hand avgöras utifrån vad som kan anses avtalat dem emellan. I avsaknad av uttrycklig avtalsreglering får ledning sökas i allmänna avtalsrättsliga principer och näraliggande lagstiftning.

Den princip som följer av köplagen och som är relevant i detta mål är att beställaren, för det fall priset inte följer av avtalet, ska betala vad som är skäligt med hänsyn till bland annat varans, i detta fall tjänstens, art, gängse pris, och omständigheterna i övrigt.

Juristfirman bevisbörda

Då något pris för tjänsten inte följer av parternas avtal ska, menade tingsrätten, glasfirman betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris samt omständigheterna i övrigt. Att parterna avtalat om att debitering skulle ske på löpande räkning till ett bestämt timpris och att avtalet är bindande mellan parterna innebär att tingsrättens bedömning är begränsad till att avse skäligheten av den av juristfirman nedlagda tiden. Det är juristfirman som har bevisbördan för de omständigheter som är avgörande för bedömningen om den nedlagda tiden är skälig.

Tingsrätten ansåg inte att juristfirman presenterat sådan bevisning som motiverar skäligheten i att, utöver de 76 240 kronor som redan erlagts av klienten för tjänsten, erhålla ytterligare 5 010 kronor för tjänsten. ”Tvärtom synes målet som [juristfirman] biträdde i – vilket avslutades genom tredskodom och gällde ett kapitalbelopp om 102 068 – ha varit av relativt begränsad omfattning och inte särskilt komplicerat” skrev rätten. Käromålet skulle därför ogillas.

Hovrätten ändrar

Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar att parterna – två näringsidkare – hade ingått ett avtal avseende köp av juridisk tjänst på löpande räkning till en timkostnad om 2 500 kronor. Juristfirman har fakturerat 81 250 kr fördelat på tre olika fakturor och av det fakturerade totalbeloppet har ett belopp om 5 010 kronor förblivit obetalt.

Glasfirman har både i tingsrätten och i hovrätten invänt mot det yrkade kapitalbeloppet och gjort gällande att bolaget redan betalat tillräckligt, det vill säga att det fakturerade priset är oskäligt. Klienten har däremot inte gjort någon invändning mot vare sig uppdragsavtalet, timpriset eller beräkningssättet. Eftersom glasfirman inte heller gjort någon invändning beträffande antalet nedlagda timmar kan, menar hovrätten, inte en skälighetsprövning av dessa göras.

Som framgår av parternas avtal hade parterna kommit överens om timpriset och beräkningssättet, det vill säga arbete på löpande räkning. Utifrån det avtalade timpriset och beräkningssättet har juristfirman fakturerat glasfirman vid tre tillfällen. Klienten har betalat samtliga fakturor med undantag för det nu aktuella beloppet om 5 010 kronor.

Följer avtal

Glasfirman har även i september 2018 bekräftat kommande betalning av det resterande beloppet, vilket framgår av en i tingsrätten åberopad e-postkorrespondens mellan parterna. Mot denna bakgrund anser hovrätten att priset som fakturerats för den utförda tjänsten får anses följa av parternas avtal.

Eftersom priset får anses följa av parternas avtal ska någon skälighetsbedömning av priset inte göras. Det saknas därmed möjlighet att pröva det överenskomna prisets skälighet med stöd av köplagen. Någon annan grund för jämkning har inte åberopats.

Detta innebär att klienten ska förpliktas att betala juristfirman det yrkade beloppet om 5 010 kronor.

Rättegångskostnader

När det gäller rättegångskostnaderna säger hovrätten följande: Högsta domstolen har slagit fast att kostnad för rättslig rådgivning inte är skäligen påkallad om tvistefrågan är okomplicerad och ligger inom kärnområdet för partens näringsverksamhet. Eftersom juristfirman ägnar sig åt juridisk rådgivning måste den i målet aktuella frågan anses falla inom kärnområdet för bolagets näringsverksamhet. Juristfirmans yrkande om ersättning för rättslig rådgivning ska därför lämnas utan bifall. Eftersom målet inte avgjorts genom tredskodom är juristfirman inte heller berättigad till yrkad ersättning för rättegångsskrifter vare sig vid tingsrätten eller i hovrätten. Juristfirmans yrkande om ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se