Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte vårdslöst av kommun avstå varna för dyk i grunt vatten

Nyheter
Publicerad: 2023-01-03 13:42
Genrebild. Foto: Cornelius Poppe / NTB/ TT /

Hovrätten anser i motsats till tingsrätten inte att det var vårdslöst av Sigtuna kommun att underlåta skyltning om badförbud där en man ådrog sig en ryggmärgsskada då han dök i det grunda vattnet.
Platsen gjorde inte intryck av att utgöra en badplats.
Kommunen hade därmed inte anledning att räkna med att någon skulle dyka från bryggan.

Den 27-årige mannen skadades i juli 2017 när han dök från en brygga vid strandpromenaden utanför Våfflans Hamnkrog belägen i Sigtuna kommun. När han dök i vattnet slog han huvudet i botten och ådrog sig en allvarlig ryggmärgsskada, då djupet vid bryggan visade sig vara endast upp till knähöjd.

27-åringen väckte talan mot kommunen. Attunda tingsrätt beslutade på parternas begäran att genom mellandom pröva om kommunen genom vårdslöshet ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot 27-åringen enligt följande tema: Har Sigtuna kommun varit vårdslös genom att underlåta att ha skyltar som varnar för att vattnet är grunt och upplyser om badförbud, eller inte ha något staket etter andra anordningar vilka skulle hindra personer från att ta sig ut i vattnet, och därigenom blivit skadeståndsskyldig gentemot 27-åringen avseende de skador som han fick vid olycksfallet den 29 eller 30 juli 2017?

”Inbjuder till bad”

Bryggan inbjuder enligt tingsrättens mening till bad och dess placering och utformning ger intrycket att vattnet är tillräckligt djupt för att det ska vara möjligt att dyka. Det är utrett att många människor uppehåller sig på strandpromenaden och vid restaurangen sommartid. Det rör sig om människor i olika åldrar och med skilda förutsättningar, däribland tillfälliga besökare och turister som inte kan förväntas ha närmare kännedom om platsen.

Det är också utrett att bad regelmässigt förekommer vid andra bryggor av liknande slag som finns längs strandpromenaden. Sammantaget medför dessa omständigheter att risken för att någon skulle kunna skada sig genom att dyka från bryggan måste anses ha varit betydande. Att det skulle kunna bli fråga om allvarliga personskador är med hänsyn till det begränsade vattendjupet uppenbart.

Såvitt gäller kommunens möjligheter att inse risken för skada och att förekomma densamma har det inte varit fråga om en allmän badplats eller annan plats där bad varit tillåtet. En kommun har under sådana förhållanden normalt inte anledning att räkna med att människor badar på platsen. I detta fall föreligger dock, menade tingsrätten, speciella förhållanden. Den aktuella bryggan utgör en del av strandpromenaden. Längs med denna promenad finns det ett antal träbryggor där bad är tillåtet. Flera av dessa har likheter med den aktuella bryggan, däribland bryggan som utgör allmän badplats.

Uppmuntrat till bad

Av utredningen framgår dessutom att kommunen i sin marknadsföring uppmuntrat till bad från ”någon av Strandpromenadens bryggor eller i hamnen”. Den aktuella bryggans placering på strandpromenaden intill en restaurang har även medfört att kommunen haft att räkna med viss grad av oförsiktighet från människors sida. Strandpromenadens utformning och marknadsföringen av densamma innebär att kommunen borde ha insett att det förelåg en risk för att människor skulle kunna dyka från bryggan och ådra sig allvarliga skador. Det har varit enkelt för kommunen att förekomma sådana skador.

Med hänsyn till att det varit fråga om en brygga där båtar kunnat lägga till har det inte kunnat krävas staket eller andra anordningar för att hindra dykning. Däremot borde kommunen ha satt upp skyltar som varnar för att vattnet är grunt och upplyser om badförbud. Att sätta upp skyltar är dessutom en enkel och billig åtgärd. Genom att inte göra detta ansågs tingsrätten att kommunen varit vårdslös och därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot 27-åringen avseende de skador han fick vid det aktuella olycksfallet. Mellandomstemat skulle därför på detta sätt besvaras jakande.

Hovrätten ändrar

Svea hovrätt konstaterar inledningsvis att det är 27-åringen som har bevisbördan för att Sigtuna kommun är skadeståndsskyldig. Det har enligt hovrätten inte framkommit något skäl att tillämpa ett annat beviskrav än det normala, det vill säga beviskravet styrkt.

Det är risken för skada som utgör utgångspunkten för bedömningen huruvida kommunen har varit oaktsam eller inte. Vilka krav som kan ställas på att åtgärder vidtas till förebyggande av skada beror dels på hur stor risken för skada är, dels på omfattningen av den skada som kan uppkomma. Risk för personskada ställer särskilda krav på aktsamhet. Vid bedömningen ska även beaktas vilka möjligheter som den handlande har att förhindra skadan. Det kan då ställas krav på att rimliga säkerhetsåtgärder vidtas. Slutligen kan den handlandes möjligheter att inse risken för skada vägas in i bedömningen.

Liksom tingsrätten finner hovrätten att utredningen visar att den aktuella bryggan utgör en del av en gästhamn och att badförbud råder på platsen. Det är alltså inte fråga om en upplåten badplats. Det innebär enligt hovrätten att riskbedömningen kan vara något annorlunda än om det hade varit fråga om en särskilt iordningsställd badplats. Badförbudet i sig talar dessutom i viss mån för att risken för bad var begränsad.

Den aktuella bryggan, som alltså omfattas av gästhamnens badförbud, ligger inte i hamnen, utan något utanför, och utgör en del av den så kallade strandpromenaden. Längs med strandpromenaden finns olika badmöjligheter. Utöver en allmän badplats finns bland annat ett antal bryggor med badstegar. På en av bryggorna fanns vid tillfället en skylt som varnade for dykning. Inte bara den allmänna badplatsen inbjuder enligt hovrätten till bad, utan även bryggorna med badstegar.

Inte intryck av badplats

Även om den aktuella bryggan visserligen utgör en del av strandpromenaden så är den enligt hovrätten avskild från andra bryggor. Den ger också ett helt annat intryck. Exempelvis är flera av de andra bryggorna försedda med badstegar och några av dem ligger vinkelrätt rakt ut i vattnet, vilket far anses vara en typisk utformning för badbryggor.

Förhållandena på platsen är, enligt hovrätten, sammantaget sådana att den inte ger intryck att utgöra en badplats eller på annat sätt inbjuder till bad. Kommunen hade därmed inte anledning att räkna med att någon skulle tro att det utan risk, och utan närmare kontroller, gick att dyka från bryggan. Vad gäller kommunens marknadsföring av badbryggor vid strandpromenaden är den allmänt hållen och pekar den inte ut den aktuella bryggan. Inte heller vad N.N i övrigt anfört eller åberopat leder hovrätten till en annan slutsats, än att kommunen inte bort ta i beaktande att människor skulle kunna komma att bada eller dyka från bryggan.

Det kan alltså sammanfattningsvis inte läggas kommunen till last som vårdslöshet att kommunen inte har satt upp skyltar som varnade för grunt vatten eller upplyste om badförbud. Hovrättens ställningstaganden innebär att mellandomstemat ska besvaras nekande. Tingsrättens dom ska alltså ändras. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: