Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen nekades extra madrass – får inte överklaga

Nyheter
Publicerad: 2021-09-23 12:04
Häktet Kronoberg

Är ett beslut om att neka en intagen rätt till en extra bäddmadras i fängelset möjligt att överklaga?
Ja, sa förvaltningsrätten.
Nu säger kammarrätten nej och påpekar att han kan skaffa en egen madrass i stället.

Kriminalvårdens anstalt i Karlskoga avslog i juni 2020 en 58-årig intagens ansökan om att få en extra madrass på grund av ryggvärk. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande: Anstaltens sjukvård styrker att han har en problematik och värk i sin rygg men anstalten har i närtid köpt in nya madrasser till anstalten som ska klara en vikt upp till 125 kilo vilket överstiger mannens vikt.

Madrassen som han har på sitt rum tillgodoser således hans behov. Den befintliga madrassen tillsammans med de övningar som sjukvården rekommenderat mannen anses tillräckliga. Ansökan avslogs därför.

58-åringen begärde omprövning av Kriminalvårdens beslut och upprepade att han har behov av att få en mjukare madrass för sina ryggproblem och sjukvården tycker att han kan prova med en extra madrass.

Inte personlig egendom

Kriminalvården konstaterade att den extra madrass som mannen vill ha in i bostadsrummet inte är hans personliga egendom. Om den varit det hade frågan kunnat prövas enligt fängelselagen och därmed varit såväl omprövnings- som överklagbar enligt bestämmelserna i 14 kap. fängelselagen. Kriminalvården ansåg att det överklagade beslutet inte är ett beslut som har fattats med stöd av fängelselagen varför reglerna om omprövning och överklagande i den lagen inte är tillämpliga.

Huruvida beslutet är överklagbart enligt reglerna i förvaltningslagen överlämnas till förvaltningsrätten att avgöra. Frågan om vilken typ av madrass eller antal madrasser som Kriminalvården ska utrusta ett bostadsrum med är en lämplighetsfråga som Kriminalvården anser att myndigheten själv måste kunna råda över.

Bäddutrustning

Förvaltningsrätten slog fast att en extra madrass omfattas av begreppet bäddutrustning i 17 § KVFS 2011:1. Beslutet gällande 58-åringens rätt till extra madrass fick därmed anses vara ett beslut fattat med stöd av fängelselagen och tillhörande regelverk. Det aktuella beslutet kunde därmed överklagas.

58-åringens begärde att Kriminalvården skulle ompröva anstaltens beslut och enligt förvaltningsrätten måste en sådan omprövning göras av Kriminalvården som första instans. Eftersom Kriminalvården inte omprövat sitt beslut är förvaltningsrätten förhindrad att pröva målet i sak. Målet skulle därför återförvisas till Kriminalvården för omprövning.

Kammarrätten säger nej

Kammarrätten i Göteborg anser inte att Kriminalvårdens beslut avser en fråga som regleras i fängelselagen och beslutet går därför inte att överklaga enligt den lagen.

Frågan är då om ställningstagandet ändå är överklagbart enligt 41 § förvaltningslagen, som säger att ett beslut får överklagas om det kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. I stort sett alla ställningstaganden som Kriminalvården gör efter en begäran av en intagen har någon form av faktiska verkningar för den intagne, i och med att den intagne är berövad friheten att röra sig fritt och att inneha vilka saker han vill.

Men samtliga ställningstaganden får inte överklagas. För överklagbarhet krävs att det typiskt sett är fråga om en påverkan av tillräckligt kvalificerat slag (jfr HFD 2019 ref. 21) eller med andra ord att det kan antas påverka den enskildes situation på ett inte obetydligt sätt.

Inte överklagbart

Beslutet att inte tillhandahålla 58-åringen en extra madrass i bostadsrummet är inte ett sådant ställningstagande som begränsar hans tillgång till grundläggande bäddutrustning och han har fortfarande möjlighet att begära att få inneha en extra madrass som personlig tillhörighet enligt 5 kap. 1 § fängelselagen.

Ställningstagandet kan därför inte anses påverka hans situation på ett inte obetydligt sätt. Det är därför inte överklagbart enligt förvaltningslagen. Förvaltningsrättens beslut ska därmed upphävas och överklagandet till förvaltningsrätten avvisas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se