Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen ersättning för digitalt läkarbesök med utländsk läkare

Nyheter
Publicerad: 2022-04-21 13:30
Foto: Henrik Montgomery / TT /

Kammarrätten slår fast att en kvinna inte har rätt till ersättning för en digital läkarkonsultation via Skype som hon utfört vid en klinik i Danmark.
Vården skulle inte ha erbjudits av kvinnans hemregion och skulle heller inte ha bekostats av det allmänna genom det fria vårdvalet.

Försäkringskassan beslutade i oktober 2019 att en 27-årig kvinna inte hade rätt till ersättning i efterhand för en digital läkarkonsultation via Skype med en klinik i Danmark.
Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att hon skulle beviljas full ersättning för ovan nämnda kostnad. 

Erbjöds inte i hemregion

Förvaltningsrätten noterade att i första hand att det var fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Av ett yttrande som Försäkringskassan inhämtade från kvinnans hemregion framgick att den aktuella vården inte erbjöds av den aktuella regionen. 

Frågan var därför om det var visat att motsvarande vård kunde ha varit möjlig att få bekostad av det allmänna genom att utnyttja det fria vårdvalet (se HFD 2019 ref. 23). Enligt förvaltningsrätten behövde kvinnan inte föra bevisning över en sådan omständighet som den aktuella eftersom det var allmänt känt att videosamtal mellan patient och läkare erbjöds i Sverige. Det var därmed visat att hon skulle ha kunnat få den aktuella vården bekostad av det allmänna genom att utnyttja det fria vårdvalet. Hon hade därför rätt till sökt ersättning och överklagandet bifölls. 

Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att kammarrätten skulle fastställa myndighetens avslagsbeslut. 

Inte rätt till vård

Huvudregeln enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är att patienten ska visa att denne har rätt till ersättning. Med anledning av Försäkringskassans fördjupade utredningsskyldighet begärdes även ett yttrande från kvinnans hemregion, enligt vilket det framgick att den aktuella vården inte erbjöds. Det var således klarlagt att kvinnan inte hade rätt till vården och därmed inte heller skulle ersättas för den. Avslutningsvis saknades det stöd för att patienten kunde få vården bekostad genom att utnyttja det fria vårdvalet, enligt Försäkringskassan.

Kammarrätten konstaterar till en början att för att 27-åringen ska ha rätt till ersättning för den vård som hon har fått i Danmark krävs enligt 5 § 3 ersättningslagen att hon skulle haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande HFD 2019 ref. 23 uttalat att om en patients hemlandsting inte erbjuder en vård som motsvarar den vård som patienten har fått utomlands, och det heller inte finns klara indikationer på att vården skulle ha erbjudits patienten i något annat landsting, åligger det patienten att visa att motsvarande vård skulle ha varit möjlig att få bekostad av det allmänna genom att utnyttja det fria vårdvalet. 

Inte rätt till ersättning

Kammarrätten noterar att 27-åringen lämnade in ett flertal journalanteckningar men konstaterar därvid att anteckningarna inte ger stöd för att hon skulle ha erbjudits den vård som hon har ansökt om ersättning för. Bevisningen ger därför inte stöd för att kvinnan skulle ha erbjudits vården i någon annan region. 

Mot bakgrund av att hemregionen, vid den aktuella tidpunkten, inte skulle ha erbjudit henne den vård hon fick i Danmark och då utredningen inte heller visar att hon skulle ha kunnat få vården bekostad av det allmänna genom att utnyttja det fria vårdvalet har kvinnan inte rätt till sökt ersättning. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: