Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten ändrar – dömer ut skadestånd för trafikdödad dotter

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 10:39
Foto: Johan Nilsson / TT

Hovrätten anser i motats till tingsrätten att en lastbilschaufför var vårdslös när han gjorde en högersväng trots att han var besvärad av solsken.
Han har också brustit i uppmärksamhet före och under svängen mot och över passagen.
Därför ska han betala 30 000 kronor till pappan till den omkomna mopedisten.

Den 9 augusti 2013 avled dottern till en i dag 71-årig man till följd av en trafikolycka med ett lastbilsekipage vid Bäckebolsmotet i Göteborgs kommun. Dottern färdades på en moped och en i dag 76-årig man var chauffören som framförde lastbilen med tillhörande dolly och påhängsvagn. Olyckan inträffade i samband med att chauffören svängde höger för att komma på påfarten till E6 norrut.

Pappan begärde 100 000 kronor av chauffören under påstående att denne av vårdslöshet vållat personskada som lett till att dottern avlidit den 9 augusti 2013. Hans oaktsamma körning har kausalt samband med att dottern förolyckades. Skadeståndet avser ersättning för psykiskt lidande (personskada) som han som närstående åsamkats till följd av dödsfallet.

Chauffören nekade till att ha varit vårdslös, oavsett vilket händelseförlopp som tingsrätten fann mest sannolikt. Han har vid framförandet av fordonsekipaget varit aktsam genom att ha vidtagit vederbörliga kontroller av fordonet, använt körriktningsvisaren och kontrollerat sin omgivning erforderligt när han företagit högersvängen.

Förundersökning lades ner

Pappan hävdade att nödvändiga utredningsåtgärder, såsom dokumentering av samtliga tecken på kollisionsskador, omgående kontroll av färdskrivaren och nykterhetstest, inte vidtagits inom ramen för förundersökningen. Förundersökningen lades ned men kammaråklagaren beslutade sedan i december 2013 att återuppta förundersökningen för vidtagande av kompletteringar. Förundersökningsledaren beslutade i mars 2014 att chauffören skulle delges misstanke om vårdslöshet i trafik alternativt brott mot 3 kap. 60 § trafikförordningen samt vållande till annans död. Förundersökningen kom sedan att läggas ned definitivt, vilket också överprövades. Överprövande åklagare ansåg att det funnits fog för nedläggningsbeslutet mot bakgrund av att mopeden ansågs ha kört in mellan släp och lastbil. Kollisionspunkten har däremot inte varit på själva dragstången utan långt fram på lastbilens högra sida.

Pappans tes är dock att dottern kom körande på cykelbanan för att passera cykelöverfarten efter en skarp kurva. Efter olyckan fanns ett skrapmärke på vägen efter halva cykelöverfarten. Dottern hade därför redan kört ut på cykelöverfarten när lastbilen påbörjade högersvängen. När chauffören påbörjade högersvängen hade han god sikt över cykelbanan samt lastbilen och släpets sida i speglarna. Om kollisionspunkten hade varit dragstången så hade dottern, vid en snitthastighet runt 15 km/tim, varit synlig i backspeglarna under 4 sekunder. Enligt färdskrivaren tog det 2,5 sekunder från det att lastbilen svängde tills dragstången var över cykelbanan. Även om mopeden körde i omöjliga 30 km/tim så hade mopeden inte hunnit fram till dragstången om mopeden hade varit utanför synfältet.

Stod still

I polisförhör uppgav chauffören att när han stod still och när han svängde hade han solen bländandes i ögonen och att solskyddet inte klarade av att skydda mot kvällssolen. Enligt färdskrivaren stod lastbilen still vid stoppljuset under åtta sekunder. Chauffören uppgav även att i omedelbar anslutning till korsningen fanns det ingen gående, cyklist eller moped på cykelbanan samt att han inte tittade på cykelbanan nedför backen. Därför var hans kunskap om eventuella andra trafikanter i korsningen bristfällig eller till och med obefintlig.

Chauffören kontrade med att i den tekniska utredningen avseende ekipaget framkom inget som talade för att olyckan hade orsakats av något tekniskt fel. Vid utredningen anträffades inga tecken på kollisionsvåld vid strålkastaren, blinkersen, dörren eller på annat ställe utmed lastbilens högra sida. Avseende den trasiga lyktan så var lampan hel och det fanns heller inte tecken på att den utsatts för kollisionsvåld framifrån eller från höger sida. Dragstången på dollyn är inte ledad utan den sitter fast i en draganordning. En rörelse i vertikal riktning i dollyn känns därför även i lastbilen.

Dollyn har inte dubbeldäck utan de är enkelmonterade. Då varken kollisionsskador eller spår från dottern fanns på eller under lastbilen fann man det rimligt att anta att kollisionspunkten var mellan lastbilen och trailern vid dragstången. Den tidigaste punkten på ekipaget där det fanns spår från kroppsvävnad var på dragstång.

Linköpings tingsrätt konstaterade att det inte finns stöd för att det, utöver den av pappan åberopade lackskadan, funnits spår av en kollisionspunkt på lastbilens front eller högra sida. Mot bakgrund av samma resonemang, har tingsrätten att utgå från att det inte funnits mänsklig vävnad på eller under lastbilen. Detta är omständigheter som talar emot ett olycksförlopp där kollisionspunkten varit främre delen av lastbilen och att skador orsakats av lastbilens framhjul.

Beviskrav inte uppfyllt

Tingsrätten konstaterade att det, även efter beaktande av vad parterna anfört och den bevisning som lagts fram, råder en betydande osäkerhet om vilket händelseförlopp som har föregått olyckan. Vid en avvägning mellan parternas talan och framförda argument förelåg enligt tingsrätten inte övervägande fler omständigheter som talar för ett händelseförlopp motsvarande en kollision med lastbilens högra front.

Således ansåg tingsrätten, vid en samlad bedömning, att det inte framstår som klart mera sannolikt att olyckan orsakats av det händelseförlopp som pappan gjort gällande än det förlopp som chauffören redogjort för. Följaktligen har beviskravet inte uppfyllts.

Göta hovrätt konstaterar först att frågan om kollisionspunkten får lämnas obesvarad. Dock finns det inget som tyder på att sammanstötningen har skett på släpvagnen, det vill säga bakom dragstången.

En lastbilschaufför måste, enligt hovrätten, vara medveten om nämnda förhållanden och anpassa sin körning därefter. Kravet på försiktighet och hänsynstagande till andra mer oskyddade trafikanter kan i vissa situationer leda till att chauffören får välja andra alternativ för sin körning i stället för att företa en högersväng av det aktuella slaget.

Vid tre polisförhör har föraren lämnat uppgifter som sammantagna inte kan förstås på annat sätt än att han besvärades av solen i vart fall inledningsvis när han började köra från trafikljuset och svängde höger mot passagen för cykel- och mopedtrafik.

Inte full uppsikt

Det förhållandet att chauffören inte alls har sett mopedisten talar, menar hovrätten, stark för att han inte har haft full uppsikt på trafikanterna på cykelbanan och vid den passage som utgör cykelbanans förlängning. Om han hade iakttagit den försiktighet som måste anses påkallad vid tillfället kan han inte ha undgått att i något skede observera flickan. När det inte har skett kan föraren inte anses ha varit tillräckligt uppmärksam före och under svängen in på påfarten.

71-åringens åtgärd att svänga höger vid den aktuella påfarten och då korsa den närbelägna passagen för cyklister och mopedister har ställt stora krav på omsorg och varsamhet från hans sida. Som en erfaren lastbilschaufför måste han ha varit medveten om de svårigheter som förelåg.

Han har gjort högersvängen trots att han har varit besvärad av solsken. Det har medfört att hans möjlighet att se cyklister och mopedister på cykelbanan, och vid den passage som är avsedd för dem, har varit mer begränsad än vad som annars skulle ha varit fallet. Föraren har också brustit i uppmärksamhet före och under svängen mot och över passagen. Det har bland annat lett till att han inte har observerat mopedisten. Under de förhållanden som rådde måste förarens handlande i nämnda avseenden bedömas som vårdslöst. vårdslöshet har lett till att Ellinor Måvall skadades så svårt att hon avled.

Som far till mopedisten är 71-åringen berättigad till skadestånd enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen. Av praxis följer att skadeståndet ska bestämmas till 30 000 kronor. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: