Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Högskoleprovsfuskare fälls efter omrubricering

Nyheter
Publicerad: 2021-04-07 11:52
Foto: Gunnar Lundmark / SvD / SCANPIX

Tingsrätten fann det förvisso styrkt att 28-åringen, med hjälp av avancerad teknisk utrustning, hade fuskat på högskoleprovet i april 2018, men att brottet inte var ’grovt’.
Han friades därför på grund av preskription.
Med stöd av Högsta domstolens dom tidigare i år ändrar nu hovrätten rubriceringen och dömer mannen.

Genom den 28-årige mannens erkännande och utredningen i övrigt var det utrett att mannen skrev högskoleprovet i april 2018 och att han då flera gånger undertecknade försäkran på heder och samvete om att inte använda otillåtna hjälpmedel med mera.

Det var också klarlagt att 28-åringen, innan provtillfället, hade beställt och fått hem hörsnäckor och en telefon avsedda för att under provet ta emot korrekta svar från annan. Mannen uppgav också att han visserligen tog med sig utrustningen till provlokalen men ångrade sig på plats och slängde den strax före provet.

Efterhandskonstruktion

Kalmar tingsrätt ansåg dock att det sistnämnda – att mannen skulle ha slängt utrustningen – framstod som en efterhandskonstruktion. Polisen gjorde nämligen ett tillslag mot fuskorganisationen som försåg provdeltagarna med provsvaren och att sändningen av svaren avbröts i samband med tillslaget. Fram till tidpunkten då sändningen avbröts hade 28-åringen presterat helt i enlighet med de resultat han hade beställt.

Det var således tydligt att 28-åringen agerat uppsåtligen och förfarandet inneburit fara i bevishänseende.

Vid en helhetsbedömning ansåg dock inte tingsrätten att gärningen var så farlig att den skulle bedömas som grovt brott, vilket medförde att åtalet ogillades på grund av preskription.

Hovrätten ändrar

Göta hovrätt gör nu en annan bedömning av rubriceringsfrågan.

Hovrätten noterar inledningsvis att det varken i lagtexten eller i förarbetena framgår vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om brottet osann försäkran är ’grovt’ eller inte. Det är dock främst de objektiva omständigheterna men även gärningsmannens avsikter och motiv samt graden av skuld som får betydelse.

I Högsta domstolens dom i mål B 2855–20 uttalade domstolen att bedömningen i första hand blir beroende av sådana objektiva omständigheter som knyter an till rekvisiten ’osann uppgift’ och ’fara i bevishänseende’.  

I ljuset av detta noterar hovrätten att den 28-årige mannens osanna försäkran innebar en stor avvikelse från de verkliga förhållandena, eftersom han i själva verket använde otillåtna hjälpmedel av tekniskt avancerat slag.

Uppebart

Samtidigt är det för rätten uppenbart att mannens avsikt var att skaffa sig en otillbörlig fördel vid antagningen till högskola genom fuskandet på högskoleprovet. Denna avsikt är särskilt klandervärd, även om 28-åringen inte har ansökt eller antagits till någon högskola med hjälp av sina provresultat, anser hovrätten.

Sammantaget innebär detta att brottet ska bedömas som ’grovt’, vilket medför att det inte är preskriberat. 28-åringen döms slutligen till villkorlig dom och 50 dagsböter om 440 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se