Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: Utländsk chef beviljas skattelättnader – ansökte i rätt tid

Nyheter
Publicerad: 2022-09-21 09:00
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgöranden och slår fast att en utländsk arbetstagare har ansökt om skattelättnader inom tre månader från det att arbetet påbörjades, alltså i rätt tid. Att sedan tidigare varit anställd av samma arbetsgivare men med andra arbetsuppgifter innebär inte att arbetet har påbörjats redan vid denna tidpunkt

En 38-årig mans ansökan om skattelättnad inkom till Forskarskattenämnden den 28 oktober 2019. Enlig ansökan kom mannen till Sverige och påbörjade det aktuella arbetet som Executive Vice President and Chief Commercial Officer här den 21 oktober 2019.

Av ansökan framgår också att han började arbete för Orexo AB under 2016 som Executive Vice President Corporate Development. Anställningsavtalet gäller tills vidare. Enligt avtalet skulle arbetet utföras på distans i Tyskland tre dagar per vecka och resterande två dagar huvudsakligen på plats på huvudkontoret i Uppsala eller annan plats som arbetet kräver.

38-åringens vistelser i Sverige har i stora drag följt vad som angetts i avtalet och han har beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta för inkomståren 2016–2018.

Regler om ansökan

Enligt lagen om Forskarskattenämnden ska en ansökan ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Varken lagtext eller förarbeten ger ytterligare ledning i fråga om från vilken tidpunkt ansökningstiden ska räknas.

Enligt Forskarskattenämndens mening får emellertid arbetet i Sverige i allmänhet anses ha påbörjats i bestämmelsens mening när arbetstagaren utför arbetsuppgifter här enligt avtal med en arbetsgivare som hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe här.

Förvaltningsrätten: sent inkommen ansökan

Han har utan avbrott varit anställd av Orexo AB sedan den 1 oktober 2016. Del av arbetet har sedan dess med viss regelbundenhet utförts i Sverige. Mot den bakgrunden ansåg Forskarskattenämnden att 38-åringen påbörjat arbetet 2016 och att ansökan således hade kommit in för sent.

Förvaltningsrätten i Stockholm delade nämndens bedömning att 38-åringen får anses ha påbörjat sitt arbete i Sverige oktober 2016 och att tremånadersfristen därför ska räknas från denna tidpunkt. Hans ansökan hade därmed kommit in för sent.

Överklagandet skulle därför avslås

Kammarrätten instämmer med underinstanserna

Kammarrätten i Stockholm konstaterade att det framgår av de förarbetsuttalanden som 38-åringen har lyft fram att det är möjligt att byta arbete under vistelsen i Sverige och ändå behålla medgivna skattelättnader, förutsatt att en ny ansökan ges in. Varken dessa uttalanden, eller förarbetena i övrigt, gav dock någon ledning gällande frågan om vid vilken tidpunkt arbetet i Sverige skulle anses påbörjat.

Mannen påbörjade en tillsvidareanställning hos den arbetsgivare som anges i ansökan i oktober 2016 och har sedan dess utfört arbete här i landet. Vid dessa förhållanden ansåg kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att han påbörjade arbetet i Sverige redan 2016. Hans ansökan hade alltså kommit in för sent.

Överklagandet avslogs därför.

Skiljaktigt kammarrättsråd

Ett kammarrättsråd var skiljaktigt. Han noterade att det arbete som klaganden angav vid ansökan regleras i ett anställningskontrakt med bolaget daterat den 21 oktober 2019. Ansökan kom in till Forskarskattenämnden den 28 oktober. Utgångspunkten måste vara att det är det arbete som framgår av anställningsavtalet som bifogas ansökan som ska prövas.

Genom detta anställningsavtal fick 38-åringen förändrade arbetsuppgifter i flera avseenden och framför allt innebar det att hans arbete skulle utföras från Sverige. Även utan ett särskilt anställningskontrakt bör, menade ledamoten, en sådan förändring i anställningsförhållandena kunna utgöra ett arbete som ansökan prövas mot. Effekten av anställningsvillkoren för det nya arbetet var att han behövde flytta till Sverige.

Den omständigheten att 38-åringen tidigare arbetat åt bolaget på distans med andra arbetsuppgifter någon dag per vecka i Sverige och utan att överhuvudtaget ha ansökt om skattelättnader, bedömdes inte medföra att nu aktuellt arbete påbörjats innan den 21 oktober 2019. Eftersom hans ansökan kommit in i tid borde ansökan ha prövats i sak.

Högsta förvaltningsstolen upphäver avgörandena

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, upphäver nu underinstansernas avgöranden.

Inledningsvis konstateras att den frist inom vilken en ansökan ska ha kommit in framgår av lagen om Forskarskattenämnden. Den materiella prövningen av om förutsättningarna för skattelättnader är uppfyllda görs mot inkomstskattelagen, IL. Enligt HFD är det uppenbart att det arbete som avses i lagen om Forskarskattenämnden är samma arbete som anges i IL. Det är alltså just det arbete som sökanden vill få prövat enligt de materiella bestämmelserna som tremånadersfristen avser.

Det innebär att den rättidsprövning som ska göras inte omfattar andra arbeten än just det arbete som ansökan gäller. Det arbete som mannen nu har påbörjade han den 21 oktober 2019. Ansökan kom in Forskarskattenämnden den 28 oktober samma år. Nämnden borde därför inte ha avvisat ansökan som för sent inkommen.

Underinstansernas avgöranden ska därför upphävas. Målet ska visas åter till Forskarskattenämnden för fortsatt prövning.

Mannen har yrkat ersättning för rättegångskostnader i HFD. I lagen om Forskarskattenämnden finns dock ingen hänvisning till skatteförfarandelagens ersättningsbestämmelser, och yrkandet ska därför avslås.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: