Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD prövar: Kan skolpliktsvite dömas ut innan laga kraft?

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 13:25
Foto: Terje Pedersen /TT

Kan ett vitesföreläggande om skolplikt dömas ut om föreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft?
Förvaltningsrätten såg inga hinder med detta och dömde ut viten mot två föräldrar vars barn uteblivit från skolan, men kammarrätten upphävde domarna eftersom föreläggandena inte fått laga kraft.
Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva frågan.

Grundskolenämnden i Malmö kommun beslutade i juni 2021 att förelägga två vårdnadshavare att, med stöd av skollagen, se till att deras söner fullgör skolplikten. Föreläggandena förenades med ett löpande vite om sammanlagt 350 kronor per dag som respektive barn uteblev från skolan. Besluten gällde omedelbart, även om de överklagades.

Om en elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad som ankommer på denne får elevens hemkommun skollagen förelägga vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter. I andra stycket anges att ett sådant föreläggande får förenas med vite. Av tredje stycket framgår att ett föreläggande gäller omedelbart om annat inte har beslutats.

Nämnden vände sig därefter till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade att vite skulle dömas ut med sammanlagt 16 800 kronor. Som stöd för ansökningarna anförde nämnden att barnen hade uteblivit från skolan utan giltiga skäl.

”Smittskyddsåtgärder”

Samtidigt överklagade vårdnadshavarna besluten till samma förvaltningsrätt och anförde att grundorsaken till barnens utevaro var att skolan inte var säker ur smittskyddssynpunkt. Skolan hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset.

Domstolen fann att nämnden hade haft fog för sina förelägganden. Av utredningen framgick bland annat att skolan hade gjort omfattande ansträngningar för att tillmötesgå föräldrarnas krav – utan resultat. Med hänsyn till detta ansågs barnens frånvaro ha berott på att vårdnadshavararen inte hade uppfyllt sina skyldigheter avseende barnens skolplikt.

Eftersom nämndens vitesförelägganden inte hade fått laga kraft var nästa fråga om vitena ändå kunde dömas ut.

I rättsfallet RÅ 80 2:53 hade länsrätten utdömt ett vite som vid prövningstidpunkten inte hade vunnit laga kraft. Vitet hade sin grund i ett verkställighetsförordnande som var omedelbart verkställbart. Kammarrätten undanröjde länsrätten beslut eftersom förordnandet inte hade fått laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte kammarrättens beslut.

Av senare praxis, ansåg förvaltningsrätten, framgår dock att ett vite kan dömas ut innan föreläggandet har fått laga kraft. Detta under förutsättningen att det har förordnats om att vitesföreläggandet ska gälla omedelbart.

Skulle betala

Eftersom nämnden i det aktuella fallet hade angett att föreläggandena skulle gälla omedelbart även om de överklagades ansåg förvaltningsrätten att vitesansökningarna kunde tas upp till prövning. Inte heller i övrigt fanns det några hinder mot att döma ut de ansökta vitena. Föräldrarna skulle alltså sammanlagt betala 16 800 kronor.

Kammarrätten i Göteborg upphävde förvaltningsrättens domar och avslog nämndens vitesansökningar.

Domstolen framhöll att det var fråga om ett så kallat offentligrättsligt vite, som i grunden är av straffrättslig karaktär.

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 80 2:53 följer att det som huvudregel inte är möjligt att döma ut vite innan föreläggandet som vitet grundas på har fått laga kraft. Den ståndpunkt som kommer till uttryck i avgörandet har inte åsidosatts genom den därefter införda lagen om viten eller senare tillkommen rättspraxis, ansåg kammarrätten.

Rätten ansåg därför att det saknades skäl att göra avsteg från huvudregeln i det aktuella fallet. Att vårdnadshavarna enligt 7 kap. 23 § tredje stycket skollagen varit skyldiga att omedelbart följa föreläggandena ändrade inte bedömningen. Ansökningarna skulle därför avslås.

HFD har lämnat PT

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målen. Frågan som intresserar domstolen är om ett vite enligt 7 kap. 23 § skollagen kan dömas ut när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: