Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grovt rättegångsfel när Kronofogden skickade till fel adress

Nyheter
Publicerad: 2021-03-29 11:13

Kronofogden gjorde sig skyldig till ett grovt rättegångsfel när underrättelsen om inledande av skuldsanering skickades till en borgenär på en inaktuell adress.
Enligt hovrätten skulle underrättelsen ha skickats till en adress som borgenären mailat myndigheten om och fått bekräftelse på.

En gäldenär ansökte den 31 juli 2019 om skuldsanering och angav i sin anmälan en skuld till en man i  Göteborg. Kronofogdemyndigheten beslutade därefter att inleda ett sådant förfarande och skickade den 25 oktober 2019 ut information om att skuldsanering var inledd till göteborgaren på angiven adress. Underrättelsen kom inte i retur och beslut att inleda skuldsanering kungjordes den 29 oktober 2019.

Göteborgaren, som sedan år 2011 har en fordran mot gäldenären som finns registrerad hos Kronofogdemyndigheten, kontaktade Kronofogdemyndigheten och meddelade att han ändrat adress och flyttat från Göteborg till Onsala. Kronofogdemyndigheten bekräftade adressändringen via e-post.

Fick aldrig brevet

Kronofogdemyndighetens underrättelse den 25 oktober 2019 skickades således till en inaktuell adress. Eftersom adressen inte längre var aktuell kom aldrig brevet att nå honom. Den 20 februari 2020 erhöll han ett brev från Kronofogdemyndigheten där det framgick att de avslutat hans mål eftersom hans svar på tidigare skickad underrättelse uteblivit. Detta brev skickades till den nya adressen.

Då Kronofogdemyndigheten inte underrättat honom på korrekt sätt genom att använda sig av en felaktig adress, trots anmälan om adressändring, ansåg mannen att ett grovt fel förekommit. Detta kan antas ha inverkat på utgången av målet och domvilla föreligger.

Undersökningsplikt

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar att det av skuldsaneringslagen framgår att en underrättelse ska skickas till de borgenärer som är kända i ärendet senast en vecka efter det ett beslut om inledande av skuldsanering kungjorts. I underrättelsen ska borgenärerna bland annat upplysas om att ett inledandebeslut har fattats och att de inom den tidsfrist som angetts i kungörelsen ska inkomma med vissa uppgifter. Kronofogdemyndigheten har en undersökningsplikt som bland annat innefattar dessa frågor.

Av akten framgår att mannen anmält sin nya adress till Kronofogdemyndigheten den 13 juni 2019 och att Kronofogdemyndigheten bekräftat att adressen ändrats. Han har således, menar hovrätten, uppfyllt vad som krävs av honom i detta avseende (jfr. till exempel rättsfallet NJA 2004 s. 468). Kronofogdemyndigheten har emellertid använt sig av de inaktuella adressuppgifter som sökanden lämnat, utan att göra egna efterforskningar. Enligt hovrättens mening utgör inte detta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att underrättelser sedan skickats till korrekta och aktuella adresser. Detta särskilt i fall när borgenärens rätt till betalning berörs och när Kronofogdemyndigheten har en annan adress till borgenären registrerad hos sig.

Grovt rättegångsfel

Kronofogdemyndighetens felskickade underrättelse utgör ett grovt rättegångsfel och har inneburit att borgenären gått miste om möjligheten att få sin skuld medtagen i beslutet om skuldsanering och istället medfört att den avskrivits.

Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering ska därför undanröjas och ny handläggning ska äga rum hos Kronofogdemyndigheten. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se