Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Granne med förstörd utsikt får inte överklaga – bor för långt bort

Nyheter
Publicerad: 2021-10-12 11:50
Genrebild Foto Hasse Holmberg / TT

Trots att kvinnan – som bor 100 meter från nybygget på en udde i Kalmarsund – anser att huset kommer att vara ”helt dominerande i hennes utsikt och landskapsbild” får hon inte överklaga bygglovet.
Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast när man river upp underinstansernas avgöranden i ärendet och fastställer kommunens bygglovsbeslut.

Den lokala samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att bevilja bygglov för ett nytt enbostadshus på en fastighet i Kalmar kommun. Den aktuella fastigheten ligger på en udde i Kalmarsund och tanken är att ersätta ett befintligt bostadshus i 1,5 plan med ett i två våningar – samt att ersätta två komplementbyggnader med en.

En kvinna som äger en fastighet i samma område överklagade beslutet. Enligt kvinnan skulle det nya huset inte smälta in i omgivningarna och naturen. Huset var enligt kvinnan för högt och hade även en bristande helhetsverkan i landskapet.

Länsstyrelsen gick på kvinnans linje

Länsstyrelsen Kalmar län gick också på kvinnans linje och upphävde bygglovsbeslutet. Länsstyrelsen ansåg inte att den nya byggnaden var förenlig med kravet i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen om att byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Mark- och miljödomstolen i Växjö gjorde dock senare en annan bedömning.

Det finns inte någon bebyggelse mellan kvinnans hus och nybyggnationen, som ska ligga cirka 90 meter från tomtgränsen. Enligt kvinnan kommer den också att vara ”helt dominerande i hennes utsikt och landskapsbild”. Huset skulle också bli ”väsentligt mycket större” än det befintliga och ”ianspråkta väldigt mycket blickfång och utrymme”.

Mark- och miljödomstolen, som hållit syn på platsen, delade här kvinnans uppfattning att hon var så pass berörd av nybyggnationen att hon hade rätt att klaga på bygglovsbeslutet.

Inte olämpligt utformad

Domstolen höll däremot inte med om att byggnaden var olämpligt utformad. Byggnaden skulle från land få ”ett förhållandevis begränsat inflytande på hur hamnplatsen och omgivande byggnader upplevs”, skev domstolen. Kontrasten var något större från sjösidan, men inte så stor att byggnaden var oförenlig med kraven i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsens beslut upphävdes därför och istället fastställde domstolen kommunens beslut att bevilja bygglov.

Överdomstolen river upp

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, river nu upp de tidigare avgörandena och avvisar kvinnans överklagande.

Beslut om bygglov får överklagas av den som beslutet angår – och vid denna bedömning ska man se till om beslutet påverkar personens rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något annat sätt erkänts av rättsordningen. De med beaktansvärda intressen ska tillerkännas klagorätt, men kretsen av taleberättigade får inte bli så vid eller obestämd att det medför svårigheter att avgöra om ett beslut har fått laga kraft eller i onödan försenare eller fördyrar ett slutliga avgörande.

Det är normalt bara så kallade rågrannar som får klaga på bygglov, det vill säga ägare till fastigheter med direkt gräns eller där fastigheterna skiljs åt genom en gata eller väg. Därutöver kan beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap om de är ”särskilt berörda med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av den aktuella åtgärden”.

Bor för långt bort

Kvinnans fastighet gränsar inte mot bygglovsfastigheten och skiljs inte åt genom endast en väg eller gata. Avståndet mellan kvinnans hus och platsen för den tilltänkta byggnationen är istället cirka 100 meter. MÖD har hållit syn på platsen och anser att upplevelsen av nybygget från kvinnans hus och tomt kommer att vara begränsad. Kvinnans utsikt kommer samtidigt inte att påverkas nämnvärt.

Kvinnans synpunkter på bygglovet har samtidigt främst riktat in sig på ”byggnadens förenlighet med områdets kulturmiljövärden och dess påverkan på landskapsbilden”. Detta är allmänna intressen som myndigheter är skyldiga att bevaka och de kan därför inte anses beröra kvinnans enskilda intressen.

Sammantaget kan kvinnan inte anses särskilt berörd av bygglovsbeslutet och hon har därför inte haft rätt att överklaga detsamma. Överklagandet avvisas därför och kommunens bygglovsbeslut står nu fast. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se