Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias i vapenmål – hovrätten hänvisar till Olaus Petri

Nyheter
Publicerad: 2021-02-12 12:05
Genrebild

En domare ska handskas varsamt med lagen, skriver hovrätten och påminner om Olaus Petris domarregler från 1500-talet.
Där står att ”all lag bör med beskedlighet driven varda: förty högsta rätt är största orätt, och måste nåden vara med rätten.”
Bland annat därför frias en 72-årig vapenhandlare för sitt förvisso oaktsamma innehav av en kulsprutepistol.

En 72-årig man i Arvika åtalades vid Värmlands tingsrätt för att ha innehaft en kulsprutepistol utan tillstånd, från i mitten av juni till mitten av november 2019.
Mannen, som arbetar som vapenhandlare, bestred ansvar för vapenbrott och menade att han haft rätt att inneha vapnet eftersom han tagit in det i sin vapenhandel för en viss förvärvare.

Mannen sedan decennier en vapenhandel. Innehav av skjutvapen kräver tillstånd. I rörelsen har 72-åringen ett sådant tillstånd som ger honom rätt att i vapenhandeln inneha skjutvapen i viss omfattning och på vissa villkor.

Begränsat tillstånd

Som framgår av vapenlagen är dock tillståndet begränsat på så sätt att det inte ger mannen rätt att inneha andra helautomatiska skjutvapen än sådana som tagits in för viss köpare.

I sin vapenhandel har han följaktligen inte rätt att inneha andra kulsprutepistoler än sådana som var till en viss köpare. Det var dock utrett att manen så som privatperson hade tillstånd att inneha kulsprutepistol.

Av den skriftliga bevisningen och utredningen i övrigt var det vidare utrett att mannen tagit emot kulsprutepistolen från en kvinna, samt att 72-åringen saknat tillstånd att förvara den.

Friades av tingsrätten

Enligt tingsrätten saknades det emellertid skäl att ifrågasätta mannens uppgifter om att han endast förvarat automatvapnet i avvaktan på att kvinnan skulle få licens för vapnet. Mannen kunde under de förhållandena inte dömas för att olovligen ha innehaft vapnet.

Den enda bestämmelsen som behandlades vid huvudförhandlingen var just denna bestämmelse, vilket innebar att förvaringen inte kunde medföra ansvar enligt någon annan bestämmelse. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten för Västra Sverige som nu ansluter sig till tingsrättens friande dom.

Enligt hovrätten saknas det anledning att ifrågasätta mannens uppgifter beträffande uppsåtet. Han har därmed inte haft uppsåt att förvara vapnet utan tillstånd.

Frågan är då om mannen varit straffbart oaktsam.

Hanteringen av vapen är strängt reglerad genom vapenlagens bestämmelser, framför allt i syfte att motverka missbruk och i möjligaste mån förhindra olyckshändelser. Ett annat syfte enligt förarbetena är att förhindra att vapen används i brottslig verksamhet.

Även om aktsamhetskravet är högt ställt vid vapenhantering framhåller hovrätten att inte varje gärning eller underlåtenhet som innebär en avvikelse från en eftersträvansvärd norm bör föranleda straffansvar för oaktsamhet.

Olaus Petris domarregler

Sådant ansvar bör inte dömas ut om det inte finns skäl att klandra den enskilde, skriver hovrätten och citerar därefter den tionde av Olaus Petris domarregler från mitten av 1500-talet:
”All lag bör med beskedlighet driven varda: förty högsta rätt är största orätt, och måste nåden vara med rätten.”
En domare ska alltså handskas varsamt med lagen, vilket Olaus Petri påminner om.

I fallet framgår att den 72-årige mannen själv har licens för två kulsprutepistoler och att mannen avsåg att sköta förvaringen på ett oklanderligt sätt. Detta framgår bland annat av att han underrättade polisen om innehavet dagen efter att han tagit emot vapnet.

Vidare framgår att mannen reparerar automatkarbiner åt Försvarsmakten och har i sin vapenhandel alltså tillstånd att i viss utsträckning hantera vapen ”som är minst lika farliga som kulsprutepistoler.”

Ej straffbar

Det var i viss mån oaktsamhet att 72-åringen kände till att dödsboet behövde ha polisens tillstånd för att förvara pistolen i hands vapenhandel. Mot bakgrund av det ovan anförda samt den obefintliga risken för missbruk, olycka eller brottslig användning bedömer hovrätten oaktsamheten som så ringa att den inte är straffbar.

Åtalet ogillas därför. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se