Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvårande att slag med toffel var del av ”uppfostringsmetod”

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 09:58
Foto: Claudio Bresciani / TT

En 52-årig man får villkorlig dom och samhällstjänst för att ha slagit sin son i huvudet med en toffla.
Även om det rört sig om ett enstaka slag som orsakat endast kortvarig och lindrig smärta har slaget utgjort ett led i en uppfostringsmetod, och skulle därmed kunna ge pojken mer långsiktiga skador.
Misshandeln kan därför inte bedömas som ’ringa’.

En 52-årig pappa åtalades vid Malmö tingsrätt för misshandlat sina två söner. Enligt åklagaren hade mannen vid olika tillfällen slagit sönerna i huvudet med en toffla samt dragit den ena av dem i örat.
Upprinnelsen till åtalet mot mannen var att den ena sonen berättat om saker för sin dåvarande mentor, som ledde till att en anmälan gjordes till socialtjänsten i maj 2019. Därefter hölls polisförhör med pojkarna i maj respektive november samma år.

Beträffande toffelmisshandeln av den ena sonen förnekade mannen brott. Han vidgick dock att han tagit tag i sonens arm och dragit bort honom från dennes bror eftersom bröderna bråkat med varandra. Han hade inte haft uppsåt till att skada sonen. Mannen förnekade dessutom att han skulle ha dragit sonen i örat.

Motsägelsefulla

Tingsrätten bedömde pojkens utsaga som tillförlitlig på det stora hela. Vissa av uppgifterna var dock motsägelsefulla och det framstod för domstolen som att pojken velat vara förhörsledaren till lags därmed lämnat svar som inte nödvändigtvis stämde helt med verkligheten.

Pojkens beskrivning av stålkanten på tofflan var å andra sidan en sådan detalj som ett barn svårligen skulle kunna ljuga konsekvent om, menade domstolen och ansåg att detta stärkte tilltron till pojkens version av händelseförloppet.

Sammantaget var det ställt utom rimligt tvivel att den 52-årige pappan misshandlat sonen med en toffla på det sätt åklagaren påstod. Han friades dock från att ha nypt pojken i örat eller hållit honom hårt i armen då pojkens uppgifter inte fick tillräckligt stöd av den övriga utredningen.

Vidare saknades det direkt bevisning beträffande den påstådda toffelmisshandeln av mannens andra son. Bland annat därför friades han från den åtalspunkten.

Villkorligt i tingsrätten

Beträffande påföljden ansåg tingsrätten att straffvärdet för den styrkta toffelmisshandeln uppgick till två månaders fängelse. Detta då gärningen skett med ett tillhygge och mot mannens underåriga son i det gemensamma hemmet.

Eftersom det saknades särskild anledning att tro att mannen skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet bestämdes dock påföljden till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. 52-åringen förpliktades även betala 5 000 kronor i skadestånd till sonen.

52-åringen överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som inledningsvis ansluter sig till tingsrättens dom avseende skuldfrågan.

Vad gäller gränsdragningen mellan misshandel och ringa misshandel när målsäganden är ett barn noterar pekar hovrätten på Högsta domstolens, HD, avgörande i NJA 2017 s. 1129.

”Led i uppfostringsmetod”

Enligt HD ska bedömningen i första hand utgå från den skada och smärta som misshandeln har orsakat. Dock får det även betydelse om barnet är litet eller en vårdnadshavare använt sig av ett föremål som är ägnat att öka risken för skada och smärta. Vid bedömningen kan det också vägas in om misshandeln varit en del av en fysisk uppfostringsmetod, med de risker för barnets hälsa och utveckling som fysisk bestraffning i uppfostrande syfte innebär.

Misshandeln i det aktuella fallet har bestått av ett enstaka slag som orsakat pojken endast kortvarig och lindrig smärta. Det är emellertid utrett att slaget utgjort ett led i en uppfostringsmetod som skulle kunna ge pojken mer långsiktiga skador, skriver domstolen.

Sammantaget bedöms därför misshandel som brott av normalgraden. Hovrätten anser dock att straffvärdet att är något lägre än vad tingsrätten funnit och att det motsvarar fängelse i en månad, och inte två. Antalet timmar samhällstjänst sänks därför till 50. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
misshandeluppfostring

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se