Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fel utesluta ridtränare som anklagats för olämpligt beteende

Nyheter
Publicerad: 2022-10-03 11:01
Generebild. Foto: Eric Tagesson

Svenska Ridsportförbundet begick ett formellt fel när den uteslut en professionell tränare som i medierna anklagats för olämpligt beteende mot sina elever.
Hovrätten pekar på att beslutet fattades utan att det fanns någon förseelse som hade varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, av Riksidrottsförbundet eller av allmän domstol.

Käranden i målet har bedrivit verksamhet som ridsporttränare och har sedan 2012 innehaft så kallad B-diplomering som tränare genom Svenska Ridsportförbundet (SvRF). Juridiska utskottet (JU) vid SvRF beslutade den 11 april 2017 att frånta honom diplomeringen som tränare.

I beslutet lämnades en besvärshänvisning, enligt vilken tränaren kunde överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) vilket mannen gjorde. I beslut den 19 juni 2017 avvisade RIN överklagandet på den grunden att han saknade klagorätt.

Stämde förbundet

Tränaren ansökte den 10 oktober 2019 om stämning mot SvRF. Tvisten gäller fråga om upphävande av SvRF:s beslut att frånta mannen B-diplomeringen som tränare och om skadeståndsskyldighet för SvRF sammanfattningsvis på den grunden att SvRF:s beslut fattats i strid med stadgar och avtal, att tränaren därigenom vållats inkomstförlust och att SvRF därutöver vållat honom ekonomisk skada genom felaktig besvärshänvisning.

I beslut den 20 februari 2020 avvisade tingsrätten ett yrkande från SvRF om avvisning av mannens talan på grund av skiljeklausul. Tingsrätten ogillade också ett yrkande från SvRF om avvisning av mannens yrkande om upphävande av beslutet att frånta honom diplomeringen som tränare.

Mannen yrkade att tingsrätten skulle upphäva SvRF:s beslut av den 11 april 2017 att frånta honom diplomeringen som B-tränare och han yrkade vidare förpliktande för SvRF att betala skadestånd med bland annat cirka 2,5 miljoner kronor för inkomstförluster till följd av att han inte längre får några tränarjobb.

Granskats av SVT

Bakgrunden till Ridsportförbundets beslut var uppgifter i en hästblogg om att tränaren betett sig olämpligt mot unga flickor som han haft som elever. Uppgifterna dök efter Ridsportförbundets beslut upp i ett granskande program på SVT.

Tränaren pekade bland annat på formella fel i uteslutningsbeslutet. SvRF skulle i strid med den så kallade kompetensbeskrivningen ha beslutat om fråntagande av diplomering utan att mannen efter allvarlig förseelse varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, Riksidrottsförbundet eller allmän domstol. Detta medförde också att RIN inte kunde pröva ärendet.

Västmanlands tingsrätt konstaterade inledningsvis att det finns omständigheter som talar för ett behov av en rättssäker prövning när en sådan fråga aktualiseras. Det står klart att mannen, i likhet med andra inom ridsporten, har livnärt sig som professionell ridsporttränare. Av utredningen i målet framgår visserligen att det inte är något krav för att få verka som ridsporttränare att ha en diplomering. Det har emellertid också framkommit att en diplomering är ett bevis på tränarens kompetens och därmed kan ha betydelse för förutsättningarna att bedriva verksamhet som tränare.

Måste följa regelverk

Även om en person kan verka som tränare utan diplomering torde det också vara av större betydelse för en professionell tränare att förlora diplomeringen i ett beslut som tillkännages, inte minst på de grunder som förekommer i målet, än att verka som tränare utan diplomering. Till detta kommer att det ifrågavarande beslutet, vilket både SvRF och tränaren fick erfara, inte kunde överprövas av RIN. Det kan tilläggas att det i och för sig inte finns någon motsättning mellan den beskrivna regeln och vad SvRF anfört om en rätt och i vissa fall skyldighet att dra in en diplomering om det inte längre finns förutsättningar för denna. En annan sak är att SvRF då måste följa sitt eget regelverk.

Av betydelse i sammanhanget är också vad som framkommit om att SvRF är ett nationellt idrottsförbund med ett kansli med anställda tjänstemän. Det är således en verksamhet som bedrivs professionellt. SvRF har vetskap om att tränare arbetar yrkesmässigt inom ridsporten och därvid använder diplomeringen i näringsverksamheten och det måste stå klart för SvRF att en indragning av diplomering på felaktiga grunder kan vålla ekonomisk skada.

Tingsrätten sammanfattade: ”Det anförda talar för att grundläggande krav bör kunna ställas på tydlighet och förutsebarhet i de regler som förbundet självt har ställt upp för indragning av en diplomering. Mot den bakgrunden finner tingsrätten att, med den utformning som regelverket hade vid tiden för beslutet, reglerna inte kan tolkas på annat sätt än att en indragning av en diplomering endast kunde ske efter allvarlig förseelse som varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, Riksidrottsförbundet eller ett avgörande i allmän domstol”.

Nekades skadestånd

Det är ostridigt i målet att SvRF fattade sitt beslut utan att det hade föregåtts av något sådant förfarande. SvRF har därigenom begått ett formellt fel som inneburit en sådan brist i förfarandet att beslutet inte kan anses ha tillkommit i behörig ordning. Mannens yrkande om upphävande av beslutet skulle därför bifallas.

Mannen nekades dock skadestånd.

Till skillnad från tingsrätten anser Svea hovrätt att en prövning av om dessa förutsättningar förelåg innebär en materiell tillämpning av bestämmelsen. En domstols granskning av förbundets beslut går därmed utöver vad som kan anses omfattas av om beslutet har tillkommit i behörig ordning.

Hovrätten har alltså att ta ställning till om domstol kan överpröva förbundets beslut på materiell grund. Avgörande för den bedömningen är om det med hänsyn till bland annat de personliga och ekonomiska konsekvenserna för mannen kan anses finnas ett behov av rättsskydd (se bland annat NJA 1998 s. 293, RH 1999:92 och RH 1997:111).

Mannen livnärde sig före beslutet som professionell ridsporttränare. Som tingsrätten har anfört framgår det av utredningen att diplomeringen utgör ett bevis på tränarens kompetens och att den därför kan ha betydelse för förutsättningarna att kunna bedriva yrkesmässig verksamhet som tränare. Det har därtill framkommit i målet att det blev en faktisk konsekvens av beslutet att klubbar inte längre ville ta emot honom med hänvisning till att han inte längre var diplomerad.

Betydande konsekvenser

Enligt hovrätten är det tydligt att förbundets beslut är av sådan art att det har medfört betydande både personliga och ekonomiska konsekvenser för mannen. Beslutet har inte heller kunnat överklagas till Riksidrottsnämnden eller någon annan instans. Mot denna bakgrund bedömer hovrätten att det finns ett sådant behov av rättsskydd att beslutet bör kunna prövas av domstol även i materiellt hänseende.

Det är ostridigt i målet att beslutet fattades utan att det fanns någon förseelse som hade varit föremål för disciplinär bestraffning av förbundet, av Riksidrottsförbundet eller av allmän domstol. Beslutet har således fattats i strid med de villkor som gällde för återkallelse av diplomeringen och det ska därför upphävas.

Tingsrättens dom ska alltså inte ändras. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: