Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fastighetsbolag vinner mot Skatteverket i HFD i fråga om anstånd

Nyheter
Publicerad: 2022-01-11 09:17

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Skatteverket inte får vägra anstånd med betalning av överskjutande ingående moms, som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige, på den grunden att det inte finns någon moms att betala för den aktuella redovisningsperioden. Ett fastighetsbolag som nekades anstånd av detta skäl får därmed rätt.

Ett fastighetsbolag redovisade under åren 2018–2020 ingående moms men inte någon utgående moms. Beslut av Skatteverket fattades automatiskt i enlighet med bolagets deklarationer.

Genom omprövningsbeslut den 26 november respektive den 30 december 2020 beslutade Skatteverket att ändra tidigare beslut och neka bolaget samtliga avdrag för ingående moms under de aktuella perioderna. Till följd av omprövningsbesluten fick bolaget betalningskrav om skatter och avgifter som tidigare blivit krediterade med den överskjutande ingående momsen. Bolaget överklagade de underliggande ärendena och begärde samtidigt anstånd med att inbetala ingående moms.

Skatteverket beviljade inte anstånd

Skatteverket beslutade den 16 februari 2021 att inte bevilja bolaget anstånd med den huvudsakliga motiveringen att det inte finns någon skatt att betala för perioderna.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet med instämmande i Skatteverkets bedömning. Domstolen ansåg att krav på att återbetala ingående överskjutande ingående moms inte omfattas av uttrycken ”betalning av skatt” respektive ”skyldig att betala skatt” i skatteförfarandelagen, SFL.

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som upphävde förvaltningsrättens dom och visade målet åter till Skatteverket för fortsatt handläggning. Till skillnad från underinstansen ansåg kammarrätten att ett krav på återbetalning av ingående överskjutande moms bör likställas med betalning av skatt.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, konstaterar inledningsvis att bolaget inte redovisade någon utgående moms och därför tillgodoräknades överskjutande ingående moms för perioden i fråga. 

En del av beloppet avräknades från bolagets skatteskuld på skattekontot medan en del betalades ut till bolaget. Efter omprövningen krävde Skatteverket att bolaget skulle betala tillbaka beloppet i sin helhet, det vill säga både det som avräknats från skatteskulden och det som betalats ut. 

HFD: bolaget har rätt till anstånd

Mot bakgrund av att det belopp som Skatteverket har återkrävt avser överskjutande ingående moms utgör det skatt i SFL:s mening, framhåller HFD. Det förhållandet att det inte finns någon moms att betala för perioden 2018–2020 saknar betydelse för denna bedömning. 

Bolaget anses ha rätt till anstånd om övriga förutsättningar är uppfyllda och Skatteverkets överklagande ska därför avslås. 

Målet gäller en fråga som har betydelse för rättstillämpningen och därför har bolaget rätt till skälig ersättning för sina kostnader i HFD. 

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand